AEGON Životná poisťovňa, a. s.

BUDÚCNOSŤ KOMPLET - Vyvážený fondTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
Investičný produkt založený na poistení, ktorý poskytuje poistnú ochranu pre retailového investorapre prípad smrti alebo dožitia (v prípade investovania formou mimoriadneho poistného). Investičná zložka produktu je na rozhodnutí klienta, ktorý si môže zvoliť príslušný finančný fond alebo kombináciu fondov z ponuky Poisťovne. Cieľom produktu je optimálna poistná ochrana klienta, ktorú si klient môže flexibilne prispôsobiť podľa aktuálnych požiadaviek a zhodnocovanie fi nančných prostriedkov (konkrétne mimoriadneho poistného) prostredníctvom zvolenej investičnej stratégie. Špecifi kom produktu je teda skutočnosť, že investovanie klienta je voliteľnou zložkou produktu závislou výlučne od úhrady mimoriadneho poistného, pričom bežné poistné slúži na krytie poistného rizika. Produkt je určený pre vyváženého klienta, ktorý stredne toleruje riziko a uprednostňuje vyváženú mieru rizika s predpokladom zaujímavého výnosu. Odporúča sa klientom na strednodobé až dlhodobé investovanie a vytvára šancu pre vyššie zhodnotenie.
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
30 rokov Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Poistná doba Ukazovateľ rizika
Podľa zmluvne dojednaného rozsahu poistného krytia môže klientovi vzniknúť nárok na poistné plnenie z dôvodu poistnej udalosti dožitia či smrti V prípade úmrtia poisteného počas trvania poistnej doby bude oprávneným osobám vyplatené poistné plnenie buď vo výške poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve, alebo hodnota konta za podmienok uvedených v OPP pre hlavné poistenie. V prípade dožitia sa konca poistnej doby bude vyplatená aktuálna hodnota konta. Pri predčasnom ukončení poistenia na žiadosť klienta, vyplatí Poisťovňa odkup vo výške a za podmienok uvedených v OPP. Poistné sa hradí v pravidelných splátkach v závislosti od zvolenej frekvencie platenia. Poistné obdobie je obdobie určené v poistnej zmluve, za ktoré sa uhrádza bežné poistné. Bežné poistné za prvé poistné obdobie je splatné pri uzavretí poistnej zmluvy, poistné za ďalšie poistné obdobia je splatné v prvý deň poistného obdobia. Nezaplatenie poistného vo výške a v čase podľa poistnej zmluvy môže mať za následok zánik poistenia. Poistná doba je dojednaná v poistnej zmluve a jej uplynutím produkt zaniká. Poisťovňa má právo zrušiť fond, o čom vopred informuje klienta zverejnením a písomným oznámením. 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
0.47 1.94

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
2.56 4.04

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-1.7 -0.26

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-7.62 -6.35
Vstupné náklady Výstupné náklady Transakčné náklady
Poisťovňa neaplikuje Poisťovňa neaplikuje Poisťovňa neaplikuje
Priebežné náklady Výkonnostné poplatky
0.93% Poisťovňa neaplikuje

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
1.93 0.93

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
35757 61125

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
2736 5472