Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Investičné životné poistenie (5UL) – program Môj Život - Zmiešaný fondTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
Investičné životné poistenie (5UL) je produkt životného poistenia spojeného s fondam Fond investuje do podielového fondu Allianz Invest Klassisch. Prostriedky fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Fond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Tento produkt je určený tým, ktorí chcú spojiť kapitálovú poistnú ochranu a investovanie do fondov s cieľomdosiahnuť vyššiu úroveň finančného zabezpečenia (napr. nad rámec štátneho sociálneho zabezpečenia) pre seba (napr. odchod do dôchodku) alebo pre osoby, ktoré si určí (v prípade smrti poistenej osoby). Na základe svojho vlastného rozhodnutia, po vyhodnotení svojich schopností znášať investičné riziko, si vyberiete fondy a dobu investovania. Produkt je určený pre klientov, ktorí sú ochotní znášať nižšie, stredné alebo aj vyššie investičné riziko. Títo klienti sa rozlišujú v závislosti od podkladových aktív fondu. Investovanie v produkte koordinujú profesionálni investiční manažéri. Nemusíte mať podrobné znalosti o investovaní alebo o finančných trhoch.  
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
30 rokov Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Poistná doba Ukazovateľ rizika
Smrť poisteného: V prípade smrti poistenej osoby (ak je investičné životné poistenie dojednané na dobu určitú alebo neurčitú) je oprávnenej osobe / oprávneným osobám vyplatené poistné plnenie v závislosti od typu dojednanej poistnej sumy pre prípad smrti (minimálna, konštantná, klesajúca), hodnoty účtu poistníka, výšky zaplateného poistného, obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala a od skutočnosti, či smrť nastala alebo nenastala následkom úrazu. Dožitie sa poisteného konca poistnej doby: V prípade dožitia sa poisteného konca poistnej doby (ak je investičné životné poistenie dojednané na dobu určitú) vznikne poistenému právo na poistné plnenie vo výške hodnoty účtu poistníka k dátumu dožitia. Hodnota poistných plnení je zohľadnená v oddiele s názvom. V investičnom životnom poistení (5UL) môže nastať situácia, kedy suma zaplateného poistného prevýši poistné plnenie. Poistné sa platí v pravidelných mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných obdobiach. Jeho výška závisí od veku poistenej osoby, výšky a typu poistnej sumy pre prípad smrti (minimálna, konštantná, klesajúca), poistnej doby resp. doby platenia, ako aj ďalších faktorov ako je zdravovný stav poistenej osoby, jej zamestnanie, mimopracovná činnosť (športová alebo iná) alebo ďalšie biometrické vlastnosti. V priebehu poistenia je možné kedykoľvek uhradiť aj mimoriadne poistné Poistné sa platí za celú poistnú dobu dojednanú v poistnej zmluve alebo vo forme bežného poistného. Bežné poistné sa platí za poistné obdobia dojednané v poistnej zmluve - ročne alebo spôsobom področného platenia, a to polročne, štvrťročne alebo mesačne. Pri področnom platení sa poistné zvýši o področnú prirážku, ak nie je dohodnuté inak Tento produkt sa uzatvára na dobu určitú alebo neurčitú. Ak je poistenie dojednané na dobu určitú, poistné sa platí počas tejto doby a poistenie skončí uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo dojednané, ak skôr nedôjde k inému zániku poistenia v zmysle príslušných poistných podmienok. Ak je poistenie dojednané na dobu neurčitú, poistné sa platí do veku 65 rokov v zmysle príslušných poistných podmienok. Po dosiahnutí tohto veku poistenie nekončí, ale pokračuje bez platenia poistného (poistenie v splatenom stave), ak skôr nedôjde k inému zániku poistenia v zmysle príslušných poistných podmienok. 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
0.17 1.35

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
2.13 2.77

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-1.76 -0.06

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-6.31 -4.37
Vstupné náklady Výstupné náklady Transakčné náklady
0% 0% 0%
Priebežné náklady
2.61%

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
3.75 2.61

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
16070 37172

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
63 120