Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Investičné životné poistenie (5UL) – program Quantum - C – QUADRAT Best Momentum fondTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
Investičné životné poistenie (5UL) je produkt životného poistenia spojeného s fondami. Fond investuje do podielového fondu C – QUADRAT ARTS Best Momentum. Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využívá technický obchodný systém kopírujúci trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje sa z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov. Tento produkt je určený tým, ktorí chcú spojiť kapitálovú poistnú ochranu a investovanie do fondov s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň finančného zabezpečenia (napr. nad rámec štátneho sociálneho zabezpečenia) pre seba (napr. odchod do dôchodku) alebo pre osoby, ktoré si určí (v prípade smrti poistenej osoby). Na základe svojho vlastného rozhodnutia, po vyhodnotení svojich schopností znášať investičné riziko, si vyberiete fondy a dobu investovania. Produkt je určený pre klientov, ktorí sú ochotní znášať nižšie, stredné alebo aj vyššie investičné riziko. Títo klienti sa rozlišujú v závislosti od podkladových aktív fondu.
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
30 rokov Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Poistná doba Ukazovateľ rizika
Smrť poisteného: V prípade smrti poistenej osoby (ak je investičné životné poistenie dojednané na dobu určitú alebo neurčitú) je oprávnenej osobe / oprávneným osobám vyplatené poistné plnenie v závislosti od typu dojednanej poistnej sumy pre prípad smrti (minimálna, konštantná, klesajúca), hodnoty účtu poistníka, výšky zaplateného poistného, obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala a od skutočnosti, či smrť nastala alebo nenastala následkom úrazu. Ak je poistnou udalosťou úrazová smrť spôsobená dopravnou nehodou, ktorá nastala počas doby platenia (t.j. ak investičné životné poistenie nie je v splatenom stave),poisťovateľ vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie navýšené o 5 000 EUR. Dožitie sa poisteného konca poistnej doby: V prípade dožitia sa poisteného konca poistnej doby (ak je investičné životné poistenie dojednané na dobu určitú) vznikne poistenému právo na poistné plnenie vo výške hodnoty účtu poistníka k dátumu dožitia. Hodnota poistných plnení je zohľadnená v oddiele s názvom. V investičnom životnom poistení (5UL) môže nastať situácia, kedy suma zaplateného poistného prevýši poistné plnenie. Poistné sa platí za celú poistnú dobu dojednanú v poistnej zmluve alebo vo forme bežného poistného. Bežné poistné sa platí za poistné obdobia dojednané v poistnej zmluve - ročne alebo spôsobom področného platenia, a to polročne, štvrťročne alebo mesačne. Pri področnom platení sa poistné zvýši o področnú prirážku, ak nie je dohodnuté inak Tento produkt sa uzatvára na dobu určitú alebo neurčitú. Ak je poistenie dojednané na dobu určitú, poistné sa platí počas tejto doby a poistenie skončí uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo dojednané, ak skôr nedôjde k inému zániku poistenia v zmysle príslušných poistných podmienok. Ak je poistenie dojednané na dobu neurčitú, poistné sa platí do veku 65 rokov v zmysle príslušných poistných podmienok. Po dosiahnutí tohto veku poistenie nekončí, ale pokračuje bez platenia poistného (poistenie v splatenom stave), ak skôr nedôjde k inému zániku poistenia v zmysle príslušných poistných podmienok. 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
0.55 1.94

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
4.03 4.46

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-2.83 -0.59

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-7.64 -5.14
Vstupné náklady Výstupné náklady Transakčné náklady
0% 0% 0%
Priebežné náklady
0.67%

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
2.05 0.67

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
16682 40936

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
117 230