Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok - Spängler IQAM Equity Select GlobalTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
Poistenie pre prípad dožitia alebo smrti spojené s investičnými fondami a doplnkové poistenie (ak si ho klient zvolil). Cieľom produktu je poskytnúť popri poistnej ochrane pre povinné a zvolené riziká aj možnosť investovania finančných prostriedkov prostredníctvom podielového fondu Spängler IQAM Equity Select Global spoločnosti Spängler IQAM Invest GmbH,  pričom tento cieľ sa dosahuje prostredníctvom priamej expozície voči podkladovým investičným aktívam Fondu. Fond investuje najmenej 85 % a najviac 100 % aktív do fondu Spängler IQAM Balanced Equity FoF, ktorý je hlavným fondom pre Equity Select Global fond. Fond môže investovať najviac 15 % do derivátov za účelom zaistenia. Hlavný fond investuje najmenej 51 % aktív do akcií a podobných cenných papierov, najviac 49 % aktív do dlhopisových investícií (nepriamo prostredníctvom dlhopisových fondov). Deriváty hlavný fond využíva za účelom zaistenia, ale aj za účelom realizovania investičnej stratégie. Hlavný fond môže investovať aj do aktív v cudzej mene, tie môžu, ale nemusia byť zabezpečené voči zmene výmenného kurzu. Fond je akciový otvorený podielový fond v mene euro. Osoba, ktorá má záujem o dlhodobé budovanie svojho finančného zabezpečenia investovaním spolu s poistnou ochranou pre povinné a zvolené poistné riziká. Za účelom možného dosiahnutia zhodnotenia investovaných finančných prostriedkov je pripravená niesť riziká súvisiace s investovaním do podielových fondov v dlhodobom časovom horizonte, a to vrátane možnej straty podstatnej časti investovaných prostriedkov alebo i celej investovanej sumy
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
30 rokov Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Ukazovateľ rizika
Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok je životné poistenie zahŕňajúce poistenie pre prípad dožitia sa konca poistnej doby a poistenie pre prípad smrti a v prípade, ak je to dojednané v poistnej zmluve i rôzne úrazové pripoistenia a pripoistenia choroby. Poistník musí v  zmluve dojednať pre jedného poisteného poistenie pre prípad dožitia a pre každého poisteného aspoň jedno poistenie pre prípad smrti. V  rámci investičného životného poistenia získate v  prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie ako peňažné plnenie plynúce z poistnej ochrany pre povinné riziká smrť a dožitie a voliteľné riziká, dojednané na poistnej zmluve. Poistné plnenie z poistenia pre prípad dožitia sa odvíja od vývoja hodnoty podielových jednotiek, ktoré sa pripisujú na váš fondový účet a predstavuje násobok hodnoty podielových jednotiek Fondu a počtu podielových jednotiek tohto Fondu. Poistné plnenie z poistenia pre prípad smrti predstavuje súčet poistnej sumy z poistenia pre prípad smrti a násobku hodnoty podielových jednotiek Fondu a počtu podielových jednotiek tohto Fondu Poistník je povinný platiť dohodnuté minimálne poistné, a to za dohodnuté poistné obdobia počas celej poistnej doby. 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
5.82 7.68

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
10.51 10.83

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
1.02 4.43

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-12.97 -9.4
Vstupné náklady Výstupné náklady
0.68% 0%
Náklady na poistenie Priebežné náklady
0.13% 0.29%

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
2.97 1.1

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
28192 115765

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
251 1243