AXA životná poisťovňa, a. s.

Kumulative MAX - AXA Balanced SolutionsTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
Životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia sa dohodnutého konca poistenia, ktoré je spojené s investičným fondom Cieľom tohto zmiešaného portfólia je dosiahnutie zhodnotenia prostredníctvom investovania do akcií a dlhopisov. Dlhopisová zložka je tvorená eurovými dlhopisy ako aj dlhopisy regiónu strednej a východnej Európy. Protipól potom tvoria akcie firiem pôsobiacich v tomto regióne spolu s akciami svetových firiem. Doplnok portfólia môžu tvoriť napr. rôzne sektorové akcie, krátkodobé high yield dlhopisy či komodity. Produkt je určený pre klientov – fyzické osoby, ktorí požadujú poistnú ochranu a súčasne chcú v dlhšom časovom horizonte pravidelne investovať do fondov, sú si vedomí dlhodobého záväzku a nižšej likvidity produktu. Určenie, pre aký typ klienta, vzhľadom na jeho rizikový profil je produkt vhodný, je závislé na charakteristike fondu, do ktorého sa prostredníctvom produktu investuje. Bližšie údaje k jednotlivým fondom sú k dispozícii v dokumente Špecifické informácie o fondoch.
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
30 rokov Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Poistná doba Ukazovateľ rizika
Hlavným poistením produktu Kumulativ MAX je poistenie pre prípad smrti poisteného počas trvania poistenia alebo pre prípad dožitia sa dohodnutého konca poistenia, ktorého poistným plnením v prípade úmrtia poisteného pred dosiahnutím veku 75 rokov je dohodnutá poistná suma alebo aktuálna hodnota podielového účtu k dátumu smrti poisteného (podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia). Po dosiahnutí tohto veku, resp. v prípade dožitia sa konca poistenia, bude vyplatené poistné plnenie vo výške aktuálnej hodnoty podielového účtu. K hlavnej tarife je možné uzatvoriť aj ďalšie pripoistenia pre prípad smrti, choroby a/alebo úrazu s jednorazovým alebo opakovaným poistným plnením. Poistné plnenie závisí od rozsahu dohodnutej poistnej ochrany. Poistná ochrana, ktorá sa uvádza v tomto dokumente, je myslená pre klienta vo veku 35 rokov, na dobu trvania poistenia 30 rokov, s poistnou sumou vo výške 4 500 EUR na hlavnej tarife a s ročne plateným poistným vo výške 1 000 EUR (bez akýchkoľvek ďalších dohodnutých pripoistení). Poistné sa platí vo forme bežného poistného. Bežné poistné sa platí za poistné obdobia dojednané v poistnej zmluve - ročne alebo spôsobom področného platenia, a to polročne, štvrťročne alebo mesačne. Pri področnom platení sa poistné zvýši o področnú prirážku, ak nie je dohodnuté inak. Produkt sa uzatvára na dobu určitú uvedenú v poistnej zmluve, minimálne na 10 rokov, maximálne však do 99 rokov veku poisteného 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-0.49 1.15

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
1.63 2.64

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-2.57 -0.33

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-8.38 -5.76
Vstupné náklady Výstupné náklady Transakčné náklady
0% 0% 0%
Náklady na poistenie Priebežné náklady Výkonnostné poplatky
0% 2.33% 0%

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
4.68 3.04

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
12852 30413

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
15000 30000