Generali Poisťovňa, a. s.

La Vita KLASIK - Generali Rastová stratégiaTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičnými fondmi. Dokument sa nevzťahuje na doplnkové poistenia dojednané v rámci tohto produktu. Cieľom produktu je kombinovať výhody poistného produktu a investovania do fondov. Hlavným faktorom, od ktorého závisí návratnosť tohto produktu je výkonnosť referenčného  aktíva.  Referenčným aktívom je kombinácia piatich podielových fondov v nasledovnom zložení: Generali Global Equity, Generali Central and Eastern European Equity, Generali New Economies Fund, Generali Euro Bond, Generali Commodity Fund Tento produkt je určený pre záujemcov o poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičnými fondami, kde riziko z investovania do fondu nesie poistník a kde minimálna výška poistného plnenia pri dožití sa nie je poisťovňou garantovaná. Z pohľadu investovania je produkt určený pre klientov, ktorí uprednostňujú pravidelné dlhodobé investovanie v mene EUR pri zhodnocovaní svojej investície pri vysokej úrovni rizika. Nakoľko produkt je poistením, investičný horizont tohto produktu zodpovedá poistnej dobe, na ktorú je uzatvorená poistná zmluva.
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
30 rokov Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Poistná doba Ukazovateľ rizika
Tento produkt je poistením pre prípad smrti alebo dožitia spojeným s investičnými fondami, t. j. výška plnenia bude závisieť aj od vývoja referenčného aktíva. Dojednáva sa na dobu určitú, minimálne na 10 rokov, maximálne na 50 rokov. Porušenie zmluvných povinností môže byť dôvodom pre ukončenie poistenia pre neplatenie, ďalej výpoveďou alebo odstúpením od poistnej zmluvy. Za poistníkom uhradené bežné poistné znížené o rizikové poistnéza dojednané poistenie a náklady poisťovateľa nakúpi poisťovňa poistníkovi na jeho klientsky účet klientske jednotky, ktorých cena je naviazaná na ceny referenčného aktíva. Poistník nesie investičné riziko, miera zhodnotenia referenčného aktíva nie je poisťovateľom garantovaná.  Poistné sa stanoví na základe poistno-technických zásad poisťovateľa. Poisťovateľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku poistného a/alebo poistnej sumy poistenia, ak zistí počas poistnej doby skutočnosť, ktorá by mala za následok, že poistenie bolo uzatvorené alebo zmenené za iných podmienok, než za akých malo byť uzatvorené alebo zmenené v lehote 2 mesiacov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, v ktorom sa má zmena výšky poistného a/alebo poistnej sumy vykonať. 10 rokov, maximálne na 50 rokov, pre investičné životné poistenie je doba platenia zhodná s poistnou dobou, avšak maximálne do 75. roku života poisteného 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
0.88 2.71

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
4.43 5.24

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-2.73 0.06

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-10.08 -6.99
Vstupné náklady Výstupné náklady Transakčné náklady
0.48% 0% 0%
Náklady na poistenie Priebežné náklady
0.01% 0.80%

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
3.12 1.29

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
16106 46597

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
24 24