KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Moja investícia - FOND MAXIMALIZOVANÝCH VÝNOSOVTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
FOND MAXIMALIZOVANÝCH VÝNOSOV investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich ekonomických parametrov a obchodných modelov s cieľom vybrať akcie s najvyšším potenciálom a dosiahnuť tým Dlhodobý cieľový podiel akcií vo Fonde predstavuje 100 %. Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich ceny už vydaných podielových listov. Spoločnosť investuje majetok Fondu na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). FOND MAXIMALIZOVANÝCH VÝNOSOV investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich ekonomických parametrov a obchodných modelov s cieľom vybrať akcie s najvyšším potenciálom a dosiahnuť tým Dlhodobý cieľový podiel akcií vo Fonde predstavuje 100 %. Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich ceny už vydaných podielových listov. Spoločnosť investuje majetok Fondu na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). Tento produkt je určený tým záujemcom o poistenie, ktorí majú záujem investovať do fondov s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň finančného zabezpečenia pre seba alebo pre osoby, ktoré si určí.
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
30 rokov Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Poistná doba Ukazovateľ rizika
Pokles výnosov znázorňuje dopad celkových nákladov, ktoré platíte, na návratnosť investície. Celkové náklady zahŕňajú jednorazové, pravidelné a príležitostné náklady. Celkové náklady zahŕňajú náklady na poistný produkt (náklady na uzatvorenie poistnej zmluvy, administratívne náklady, rizikové poistné) a na fond. Poistné určené v poistnej zmluve je poistník povinný platiť bežne v dohodnutých poistných obdobiach (ročne, polročne, štvrťročne, mesačne)   Minimálne 10 rokov, vstupný vek do 75 rokov. 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
4.61 6.46

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
7.44 8.52

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
1.96 4.52

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-8.98 -6.19
Vstupné náklady Výstupné náklady Transakčné náklady
0.57% 0% 0%
Náklady na poistenie Priebežné náklady
0.02% 1.39%

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
3.83 1.98

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
23766.4 91953.6

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
45.79 228.86