MetLife Europe Insurance Limited

nvestičné životné poistenie PlusLife - Vyvážené portfólioTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
Ide o Investičné životné poistenie, ktoré kombinuje životné poistenie s tvorbou finančnej rezervy prostredníctvom investovania do investičného programu Program poskytuje vyváženú kombináciu investovania do konzervatívnych dlhopisových fondov, dynamických akciových fondov a zmiešaných fondov. Spája výhody úrokového výnosu pri dlhopisoch s potenciálom kapitálového zhodnotenia prostredníctvom investovania do akcií významných zahraničných spoločností. Investičný program – Vyvážené portfólio investuje finančné prostriedky: do hotovosti, do akciových investícií prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na burze (tzv. ETF) pokrývajúc hlavné akciové indexy vyspelých trhov po celom svete,  do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, ktoré sú vydané významnými domácimi a zahraničnými subjektmi a to výhradne v eurách, do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, najmä štátnych dlhopisov krajín strednej Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko), ktoré sú denominované v menách EUR, CZK, PLN, HUF, do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, akciové investície sú uskutočňované prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na burze (tzv. ETF), pokrývajúc akciové trhy Poľska, Česka, Maďarska, Turecka a Ruska, do majetkových a dlhových cenných papierov spoločností, ktoré vykonávajú podstatnú časť svojich aktivít v sektore prírodných zdrojov na rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa trhoch. Tento investičný program je určený pre investora, ktorý je zameraný na stabilné zhodnotenie investície pri optimálnom riziku.
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
30 rokov Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Poistná doba Ukazovateľ rizika
Tento produkt je životné poistenie s investičnou zložkou, ktoré sa uzatvára pre prípad smrti poistného alebo dožitia sa konca poistnej doby. Potenciálny klient si môže v poistnej zmluve dojednať aj ďalšie doplnkové poistenia pre prípad úrazu a/alebo choroby. Poistné plnenie môže byť poskytnuté formou výplaty poistnej sumy alebo mesačnej výplaty podľa toho ako je dohodnuté v poistnej zmluve. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú a to 10, 15, 20, alebo do 100 rokov veku klienta. Poisťovateľ nie je oprávnený ukončiť poistnú zmluvu, iným spôsobom, ako je uvedené v občianskom zákonníku a v poistných podmienkach (odmietnutím poistného plnenia - vedomé poskytnutie nepravdivých alebo neúplných informácií na začiatku poistenia, neplatenie poistného a podobne). Poistník uhrádza bežné poistné za investičné životné poistenie, z ktorého je časť poistného (investovateľné poistné) určená na investovanie a za ktorú nakupujeme podielové jednotky investičného programu. Rizikový poplatok za dojednané poistenie pre prípad smrti sa počas doby trvania poistenia mení. Závisí od aktuálneho veku, rizikovej klasifikácie poisteného a aktuálnej rizikovej sumy. Platí sa mesačne odpočítaním zodpovedajúceho počtu podielových jednotiek z investičného programu. V tomto dokumente je použitý modelový príklad pre potenciálneho klienta s vstupným vekom 3 5 rokov, dobou trvania 30 rokov, s ročným bežne plateným poistným vo výške 1 000 Eur a poistnou sumou pre prípad smrti 4 500 Eur. Poistné určuje poisťovňa podľa stanovených sadzieb pre jednotlivé druhy poistenia a v závislosti od poistnej sumy, vstupného veku poisteného, doby poistenia, zdravotného stavu poisteného, spôsobu platenia a iných skutočností, ktoré majú vplyv na výšku poistného.  Poistenie sa uzatvára na dobu určitú a to 10, 15, 20, alebo do 100 rokov veku klienta. 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-1.61 -0.09

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-0.29 0.87

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-2.88 -1.02

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-5.61 -3.55
Vstupné náklady Výstupné náklady Transakčné náklady
0,06% 0% 0.30%
Priebežné náklady
1.12%

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
2.99 1.48

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
13210 29575

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
24.01 24.01