KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Provital Invest - SPORO Fond maximalizovaných výnosovTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
Investičné životné poistenie za bežne platené poistné Tento fond spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. Fond investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich fundamentálnych parametrov a nastavenia ich obchodných modelov s cieľom dosiahnuť vo fonde dodatočný výnos vyplývajúci z výberu jednotlivých akciových titulov s nadštandardným potenciálom výnosu. Strategický podiel akcií vo Fonde predstavuje 100 %. Fond maximalizovaných výnosov predstavuje dlhodobé zhodnocovanie peňazí pre skúsených investorov. Aktívna správa fondu umožňuje vyhľadávanie najzaujímavejších investičných príležitostí na celom svete – tam, kde je to práve najvýhodnejšie. Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú svoje akcie vo fonde predať do 5 rokov Tento produkt je určený tým záujemcom o poistenie, ktorí majú záujem investovať do fondov s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň finančného zabezpečenia pre seba alebo pre osoby, ktoré si určí (v prípade smrti poistenej osoby). Na základe svojho vlastného rozhodnutia, po vyhodnotení svojich schopností znášať investičné riziko, si podľa svojich preferencií týkajúcich sa investičného horizontu vyberiete fondy a dobu investovania. Riziko z investovania do fondov nesie poistník. Produkt je určený pre klientov, ktorí sú ochotní znášať nižšie, stredné alebo vyššie investičné riziko. Títo klienti sa rozlišujú v závislosti od podkladových aktív fondu.
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
30 rokov Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Poistná doba Ukazovateľ rizika
Investičné životné poistenie ponúka poistné plnenie v prípade úmrtia. Skutočná návratnosť investície závisí, aj v prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy, od aktuálnej ceny fondu (fondov). Všetky hodnoty sa vzťahujú na použitý príklad retailového investora vo veku 35 rokov s dobou platenia 30 rokov a poistným v 30 ročných platbách vo výške 1 000 € (celkom 30 000 €). Požadované rizikové poistné pre prípad úmrtia nie je závislé od pohlavia a odvíja sa od veku poistenej osoby, pričom v prípade použitého príkladu predstavuje v priemere 1,99% až 2,17% z poistného. Náklady spojené s uzavretím poistenia predstavujú v priemere 7,5% až 8,37% z poistného a iné priebežné náklady predstavujú v priemere 6,91% až 15,1% z poistného. A teda priemerná investícia predstavuje 754,10 € až 833,95 € ročne. Poisťovateľ v prípade akéhokoľvek úmrtia poisteného počas doby poistenia vyplatí aktuálnu hodnotu účtu + 10% z hodnoty účtu, avšak max. 2 000 €, alebo zaplatené poistné do investičnej časti, podľa toho ktorá z hodnôt je vyššia. Poisťovateľ v prípade úmrtia v dôsledku úrazu poisteného počas doby poistenia vyplatí aktuálnu hodnotu účtu + 20% z hodnoty účtu, avšak max. 4 000 €, alebo zaplatené poistné do investičnej časti, podľa toho ktorá z hodnôt je vyššia.   Poistné sa platí vo forme bežného poistného. Bežné poistné sa platí pravidelne za poistné obdobia, dojednané v poistnej zmluve. Jednorazové poistné sa zaplatí jednorazovo na celú poistnú dobu dojednanú v poistnej zmluve. Poisťovateľ môže stanoviť také druhy poistení, v ktorých je možné poistné platiť iným spôsobom. Minimálna doba platenia 10 rokov, maximálna doba platenia 65 rokov, maximálne do 80. roku veku poisteného. 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
6.27 8.58

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
9.47 10.84

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
3.28 6.48

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-9.66 -5.93
Vstupné náklady Výstupné náklady Transakčné náklady
0.75% 0% 0%
Náklady na poistenie Priebežné náklady
0.05% 0.48%

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
3.61 1.29

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
28567.9 139000

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
102.5 599.39