UNIQA poisťovňa a.s.

UNIQÁT Invest - C-QUADRAT ARTS - Best MomentumTyp produktu Ciele Pre koho je produkt určený
Investičný produkt založený na poistení. Ide o investičné životné poistenie. Ak chcete investovať a zároveň mať poistnú ochranu, tento produkt je pre Vás vhodný. Na základe Vaších odpovedí na otázky dotazníka investičného rizikového profilu Vám poistiteľ uviedol, aký ste typ retailového investora a vyhodnotil výber vhodnej investičnej stratégie v rámci doplnkovej investičnej zložky. Retailovým investorom ste Vy, záujemca o poistenie (poistník). Produkt UNIQÁT Invest obsahuje poistenie pre prípad úmrtia s investičnou zložkou a doplnkovou investičnou zložkou ako hlavné poistenie (povinné) pre prvého poisteného a voliteľné pripoistenia pre prvého poisteného, pre ďalšiu dospelú osobu a pre deti so vstupným vekom do 17 rokov (vrátane). Podrobné informácie o týchto poisteniach sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a poistných podmienkach platných pre jednotlivé poistenia. Cieľom hlavného poistenia je zabezpečenie finančných prostriedkov pre oprávnenú osobu v prípade úmrtia prvého poisteného počas trvania poistenia, resp. pre poisteného pri dožití sa konca poistnej doby a obsahuje Vašu možnosť zrušenia poistenia počas jeho trvania s výplatou odkupnej hodnoty Vám ako poistníkovi, ak na ňu vznikne nárok v rozsahu poistných podmienok pre investičné životné poistenie platných pre uvedený produkt. Výška vyplatenej sumy závisí aj od vývoja kurzu podkladových aktív. V rámci hlavného poistenia má investičná zložka pevne stanovenú investičnú stratégiu a poistenie pre prípad úmrtia je dojednávané s pevne stanovenou poistnou sumou. Hlavné poistenie obsahuje aj voliteľnú možnosť ďalšej, doplnkovej investičnej zložky hlavného poistenia, v rámci ktorej môžete stanoviť požadovanú výšku ďalšieho, investičného poistného ako aj investičnú stratégiu výberom z poistiteľom uvedených investičných programov a podielových fondov, zverejnených pre produkt UNIQÁT Invest, investičné životné poistenie aj na www.uniqa.sk/vyvoj-fondov/ a máte možnosť mimoriadnych jednorazových vkladov. C-QUADRAT ARTS - Best Momentum je  vhodný, ak ste typ investora, ktorý vyhľadáva investície skôr s nižšou mierou rizika. 
Odporúčané obdobie trvania zmluvy KID
Do konca dojednanej poistnej doby Odkaz na KID
Poistné plnenia a náklady Poistné Poistná doba Ukazovateľ rizika
V prípade úmrtia prvého poisteného počas trvania poistenia a vzniku nároku na poistné plnenie je poistné plnenie vyplatené oprávnenej osobe minimálne vo výške dojednanej poistnej sumy pre prípad úmrtia. V prípade dožitia sa prvého poisteného konca poistnej doby bude poistenému vyplatená hodnota podielových jednotiek investičnej a doplnkovej investičnej zložky evidovaných na podielovom účte k poistnej zmluve k dátumu konca poistnej doby. Poistné sa platí za celú poistnú zmluvu opakovane pravidelne za dojednané poistné obdobia počas celej poistnej doby, podľa dojednanej frekvencie platenia poistného (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) a dojednaným spôsobom (inkasom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou, pričom prvé dva uvedené spôsoby sú pre poistníka výhodnejšie formou platenia nižšieho poistného než pri platení poštovou poukážkou).  Uvedená až v poistnej zmluve. 3

Neutrálny scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
2.76 5.53

Priaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
4.74 7.62

Nepriaznivý scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
0.79 3.46

Stresový scenár

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
-6.01 -4.68
Vstupné náklady Výstupné náklady Transakčné náklady
0.75% 0% 0%
Náklady na poistenie Priebežné náklady
0.01% 0.24%

Celkový ukazovateľ nákladovosti (RYI)

Doba trvania 15 rokov (%) Doba trvania 30 rokov (%)
3.75 1

Poistná udalosť

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
20474 75578.8

Kumulované poistné

Doba trvania 15 rokov (€) Doba trvania 30 rokov (€)
15000 30000