Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 Štruktúrované fondy BE6269229223
Popis fondu
Fond Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 si kladie za cieľ ponúknuť v deň splatnosti alebo pri investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*). Hodnota počiatočného upísania je 10 eur. Úvodné upisovacie obdobie prebieha od 04. 08. 2014 do 22.09. 2014 (o 6:00hod SEČ). Návratnosť fondu závisí od vývoja indexu Hang Seng China Enterprises. Fond bude predčasne uzavretý, keď hodnota indexu neklesne v predbežný dátum pozorovania (v októbri 2015) pod nižšiu ako počiatočnú hodnotu. Okrem hodnoty počiatočného upísania vám bude vyplatený výnos s pevnou sadzbou vo výške 7%. Ak nedôjde k predčasnému uzavretiu fondu, v deň splatnosti (30/06/2020) platí nasledovné: ak hodnota indexu neklesne pod jeho počiatočnú hodnotu, okrem hodnoty počiatočného upísania sa vyplatí aj 70% z nárastu indexu. Maximálny výnos je 80% (priemerný ročný výnos je 10.75% pred uhradením poplatkov a daní), ak hodnota indexu neklesne pod 85%, ale klesne pod 100% jeho počiatočnej hodnoty, tento pokles indexu sa neodpočíta. V takom prípade dostanete počiatočnú upisovaciu hodnotu, ak hodnota indexu klesne pod 85% jeho počiatočnej hodnoty, odpočíta sa tento pokles voči 85% jeho počiatočnej hodnoty v plnej výške od počiatočnej upisovacej hodnoty podielu. Index Hang Seng China Enterprises pozostáva z výberu akcií spoločností kótovaných na hongkongskej burze. Výnosnosť indexu sa vypočítava na základe priemernej hodnoty za konkrétne obdobie. Kalkulácia priemernej hodnoty môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť návratnosť investície a zabraňuje tomu,aby mali vysoké výkyvy kurzov, ku ktorým dochádza v určitých dňoch, významný vplyv na návratnosť investície S cieľom dosiahnuť návratnosť investuje fond na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV)*, iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie*, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje. Na druhej strane do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*) s jednou alebo
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,08 € 9,98 € 10,38 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 3,90% 0,6959 2 júl 2020 / 1,54% august 2020 / -2,49% -19,20% a doba zotavenia 100 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,30 % 0,70 % 0,80 % -2,14 % -4,09 % -0,85 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 0,85 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -5 895 167,00 € -5 898 685,00 € -6 485 812,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management