AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. Zmiešané fondy SK3110000526
Popis fondu
Cieľom fondu je dosiahnuť výnos z aktív, ktoré sú definované v rámci strategickej alokácie hlavného fondu, pri rizikovom profile fondu a odporúčanom investičnom horizonte uvedenom v predajnom prospekte a kľúčových informáciách investorov fondu. Fond investuje peňažné prostriedky najmä do podielových listov hlavného fondu, ako aj do doplnkového likvidného majetku, ktorým sa rozumejú peňažné prostriedky umiestnené na vkladoch na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte. Podiel investícií do podielových listov hlavného fondu bude predstavovať minimálne 85% majetku vo fonde. Podiel investícií do doplnkového likvidného majetku bude predstavovať maximálne 15% na majetku vo fonde. Hlavný fond je strešný fond, ktorého investičným cieľom je kapitálový rast majetku pri miernej volatilite. Za účelom dosiahnutia investičného cieľa bude majetok hlavného fondu v závislosti od odhadu ekonomickej situácie, výhľadu na kapitálových trhoch, ako aj výhliadok na burze, v rámci svojej investičnej politiky nakupovať a predávať majetok hlavného fondu v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch a s jeho štatútom. Hlavný fond investuje minimálne 66% majetku do podielových listov podielových fondov (bez ohľadu na to, v ktorom štáte má sídlo správcovská spoločnosť, ktorá ich spravuje), ktoré investujú v súlade so svojim štatútom najmä do dlhopisov a akcií alebo do im podobných finančných nástrojov, resp. do podielových fondov, ktoré sú kategorizované aspoň jedným z uznávaných medzinárodných zdrojov ako dlhopisové alebo akciové, alebo s nimi porovnateľné podielové fondy. Emitenti cenných papierov v portfóliách podielových fondov v majetku hlavného fondu nepodliehajú žiadným teritoriálnym ani sektorovým obmedzeniam. Cenné papiere, ktoré obsahujú finančný derivát, môžu tvoriť maximálne 34% majetku v hlavnom fonde. Finančné deriváty môžu byť využité ako súčasť investičnej politiky hlavného fondu, ako aj za účelom zaistenia. Podiel rizikových investícií, ktorými sa rozumejú akcie a dlhopisy s vysokými výnosmi, môže predstavovať maximálne 60% majetku v hlavnom fonde. Podiel tejto rizikovej zložky sa priebežne aktívne riadi. Výkonnosť fondu a hlavného fondu sa bude do značnej miery zhodovať, pretože minimálne 85% majetku vo fonde bude investovaných do podielových listov hlavného fondu. Výška odchýlky výkonností fondu a hlavného fondu je závislá od aktuálneho podielu majetku vo fonde investovaného do doplnkového likvidného majetku. Prevažná časť portfólia fondu je denominovaná v EUR. Iné menové expozície ako EUR sú vo fonde plne alebo čiastočne menovo zabezpečené do EUR.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,01 € 0,01 € 0,01 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 4,30% 1,0918 4 december 2023 / 3,93% október 2023 / -1,36% -14,45% a doba zotavenia 38 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,48 % 1,05 % 1,52 % 6,51 % 7,39 % 0,04 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 1,80 % 1,42 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
9,42 mil. € 9,42 mil. € -68 952,07 € -123 359,16 € -1 505 075,22 €
Názov spoločnosti
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.