Porovnaj si havarijné poistenie

Porovnajte si ceny havarijného poistenia cez internet! Jedine s nami získate výhodné KASKO poistenie rýchlo, jednoducho a pohodlne a navyše všetko vybavíte online za pár minút.

Ako si uzatvoriť havarijné poistenie online

1.
PZP online krok 1
Zadajte základné údaje do kalkulátoru poistenia.
2.
PZP online krok 2
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
3.
PZP online krok 3
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
4.
PZP online krok 4
Skontrolujte, či vám dokumenty boli doručené na e-mail a zaplaťte poistné.
5.
PZP online krok 5
Kópiu technického preukazu nám zašlite e-mailom a vybavte obhliadku.

Na čo slúži havarijné poistenie?

Havarijné poistenie, niekedy nazývané aj KASKO poistenie, je poistenie, pri ktorom majiteľ vozidla, jeho držiteľ alebo iný typ poistníka uzatvára poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou.
Táto poistná zmluva zabezpečuje náhradu škody vzniknutej pri jednom z nasledujúcich rizík alebo pri kombinácii týchto rizík spojených s vozidlom:

- havária, poškodenie alebo zničenie vozidla (alebo jeho časti) náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom,
- škody na vozidle v dôsledku živelnej pohromy alebo pôsobenia živlu (záplava, krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy a pod.),
- odcudzenie vozidla alebo častí vozidla (hliníkových diskov – tzv. elektrónov, autorádia, xenónových svetlometov, kolies, náhradnej pneumatiky a pod.),
- prípad vandalizmu, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
- poškodenie čelného skla alebo všetkých skiel vo vozidle,
- prípad úrazu a trvalých následkov po úraze v dôsledku havárie,
- krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle,
- pripoistenie právnej ochrany, náhradného vozidla.

Je havarijné poistenie povinné či dobrovoľné?

Havarijné poistenie je vo všetkých krajinách Európy (teda aj na Slovensku) dobrovoľným nepovinným poistením. Predovšetkým lízingové spoločnosti (alebo iné úverujúce spoločnosti) požadujú, aby klient mal uzatvorené aj havarijné poistenie na lízované alebo úverované vozidlo. V prípade lízingu, keď je vozidlo vo vlastníctve lízingovej spoločnosti, býva takéto havarijné poistenie a poistné plnenie v prípade škodovej udalosti obvykle vinkulované v prospech tejto spoločnosti.

Kto si môže uzatvoriť havarijné poistenie?

Pri havarijnom poistení uzatvára poistnú zmluvu držiteľ vozidla, zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla (bývalý technický preukaz). Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy (lízingová, úverová zmluva), poistnú zmluvu uzatvára nájomca daného vozidla. V niektorých prípadoch môže s poisťovateľom uzavrieť poistnú zmluvu aj iná osoba, ktorá je následne povinná platiť dohodnuté poistné (poistník). V takomto prípade sa na zmluve uvádza aj osoba, na ktorej majetok, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený) – t. j. držiteľ vozidla alebo lízingová spoločnosť. Tejto osobe (spoločnosti) sa vypláca aj poistné plnenie.

Čo kryje havarijné poistenie?

Typické havarijné poistenie musí zahŕňať aspoň náhradu škody pri poškodení alebo úplnom zničení vozidla (tzv. totálka alebo totálna škoda) vzniknutom pri havárii (dopravnej nehode) – preto je toto poistenie „havarijné“ alebo v dôsledku živelnej udalosti. Za dopravnú nehodu sa považuje najmä zrážka s iným účastníkom cestnej premávky, so zvieraťom, náraz na akúkoľvek prekážku (napr. do stromu, stĺpu verejného osvetlenia a pod.). Ďalšie poistné krytia, napr. poistenie proti krádeži, vandalizmu či niektorým špecifickým rizikám, sú voliteľnou zložkou havarijného poistenia. Niektoré poisťovne ponúkajú len produkty s kompletným krytím základných poistných rizík, tzv. all-risk. Takýto produkt zahŕňa ochranu pred haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom aj odcudzením.

Aká je územná platnosť havarijného poistenia?

Havarijné poistenie sa štandardne uzatvára s platnosťou na geografické územie Európy, pripadne na členské štáty EÚ. Niektoré poisťovne nezahŕňajú do územia Európy niektoré štáty bývalého Sovietskeho zväzu (Gruzínsko, Arménsko atď.) alebo napríklad Cyprus, Kanárske ostrovy, Madeiru, Ceutu a Melillu či zámorské územia európskych štátov, napríklad Guadeloupe, Grónsko a pod. Naproti tomu sú i poisťovne, v ktorých je možné uzatvoriť toto poistenie aj s platnosťou iba na územie Slovenska, poprípade Slovenska a Českej republiky. V takomto prípade poskytujú poisťovne určité zľavy na poistnom.

Aké vozidlá možno havarijne poistiť?

Havarijné poistenie je možné uzavrieť prakticky na akékoľvek motorové vozidlo, pre ktoré platí:

- že je spôsobilé na prevádzku v zmysle právnej úpravy,
- v čase uzatvorenia poistenia je v dobrom technickom a prevádzkyschopnom stave a nepoškodené (nehavarované),
- má platný technický preukaz (osvedčenie o evidencii),
- je možné preukázať spôsob jeho nadobudnutia

Do tohto poistenia teda môžu vstúpiť vozidlá:

- podľa veku vozidla a spôsobu jeho nadobudnutia (nové i ojazdené zakúpené v SR alebo dovezené akýmkoľvek spôsobom zo zahraničia),
- podľa spôsobu použitia (určené na súkromné alebo služobné účely, historické vozidlá, vozidlá taxislužby, autoškoly, požičovne, ale i súťažné),
- podľa spôsobu vlastníctva alebo držiteľa (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba),
- podľa kategórie vozidla (motocykel, skúter, trojkolka a štvorkolka, osobné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony, nákladné (úžitkové) vozidlá do 3,5 tony, nákladné vozidlá nad 3,5 tony, ťahače a špeciálne nákladné vozidlá, autobusy, traktory, sanitky a záchranné vozidlá, pracovné stroje, prípojné vozidlá – prívesy, návesy, obytné prívesy, elektromobily a vozidlá na hybridný pohon).

Dôležité je však pripomenúť, že nie všetky poisťovne poisťujú všetky uvedené typy, kategórie alebo druhy či značky motorových vozidiel alebo majú všetky druhy pripoistení, napr.:

- nie všetky poisťovne poisťujú nákladné vozidlá nad 3,5 tony,
- nie každá poisťovňa poisťuje motocykle, trojkolky a štvorkolky,
- niektoré poisťovne havarijne nepoistia vozidlo staršie ako 12 rokov,
- nie v každej poisťovni sa dajú poistiť luxusné značky vozidiel, resp. len na výnimku,
- nie všade je možné pripoistiť si batožinu či prepravované veci a pod.

Havarijné poistenie auta – uzatvoriť ho na novú alebo trhovú cenu?

Pri havarijnom poistení je vhodné premyslieť si, či poistiť vozidlo na novú cenu alebo na obstarávaciu cenu. Aj v tomto prípade platí, že medzi poisťovňami sú v havarijnom poistení rozdiely: niektoré druhy vozidiel je možné poistiť len na obstarávaciu cenu (napr. staršie ojazdené vozidlá), resp. v niektorých poisťovniach je možné uzavrieť toto poistenie len na novú cenu vozidla.

- Havarijné poistenie na novú cenu – nová hodnota je suma, ktorá musí zodpovedať cene nového vozidla toho istého druhu, kvality a výbavy, bez obchodných zliav, ktorá platí na území SR v čase kúpy vozidla ako nového. Pri dovoze vozidla zo zahraničia na Slovensko sa poistná suma vždy stanovuje ako nová cena vozidla bez obchodných zliav platná na území Slovenska (ocenenie cez Autotax, AAD, resp. cenníková cena vozidla na Slovensku).
- Havarijné poistenie na obstarávaciu (trhovú) cenu – pri poistení na obstarávaciu (trhovú) cenu platí, že poistnou sumou havarijného poistenia vozidla je všeobecná hodnota vozidla alebo nákupná cena vozidla v čase uzavretia poistnej zmluvy (obvykle vrátane DPH).

Častejším spôsobom poisťovania vozidiel na trhu v SR je poistenie na novú cenu, ktoré sa používa u nových i ojazdených vozidiel. Poistenie na obstarávaciu cenu nie je možné vo všetkých poisťovniach.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení

Tento druh poistenia sa v poistnej zmluve uzatvára s určitou výškou spoluúčasti. Je to zmluvne dohodnutá suma, ktorú klient zaplatí alebo mu ju poisťovňa odráta z poistného plnenia v prípade akejkoľvek poistnej udalosti uplatnenej z havarijného poistenia. Väčšina poisťovní si ju stanovuje v poistnej zmluve určitým percentom, minimálnou sumou alebo ich kombináciou. Najčastejšími variantmi sú 5 %, min. 165,97 € (5 000 Sk) alebo 10 %, min. 331,94 € (10 000 Sk). Niektoré poisťovne ponúkajú ešte nižšiu spoluúčasť, iné zase väčší počet možných spoluúčastí.

Poistné plnenie a jeho výška

Pri úplnom zničení alebo odcudzení vozidla poisťovňa vypláca sumu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote vozidla v čase vzniku škodovej udalosti – v prípade zničenia vozidla ešte zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov (t. j. o hodnotu vozidla v poškodenom stave). Tieto zvyšky zostávajú vo vlastníctve poisteného. Pri poškodení vozidla vzniká poistenému právo na výplatu sumy zodpovedajúcej skutočne vynaloženým primeraným nákladom na opravu poškodeného vozidla. Vo väčšine poisťovní sa do týchto nákladov započítavajú materiálové náklady i náklady na prácu. Každá poisťovňa však má pri poškodení vozidla určitú maximálnu percentuálnu hranicu (zvyčajne 80 % alebo 90 %) zo všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti, ktorou si stanovuje, či rozsah škôd a ich náklady na opravu sú pre poisťovňu nerentabilné. Pri odcudzení vozidla poskytuje poisťovateľ plnenie až po právoplatnom ukončení šetrenia políciou. Samotné vyplatenie poistného plnenia sa pohybuje v rozmedzí 15 až 60 dní od ukončenia šetrenia zo strany poisťovateľa. Poistné plnenie sa znižuje o sumu spoluúčasti dohodnutú v poistnej zmluve. Konkrétne presné podmienky poistného plnenia a výluky z tohto plnenia sú stanovené v poistných podmienkach (prípadne v zmluvných dodatkoch) priložených k poistnej zmluve príslušnej poisťovne.

Bonus za bezškodový priebeh pri havarijnom poistení

Tak ako pri povinnom zmluvnom poistení aj pri havarijnom poistení majú klienti možnosť získať bonus za bezškodový priebeh z predchádzajúcej zmluvy havarijného poistenia. Klienti môžu týmto spôsobom dosiahnuť výrazné zníženie ceny poistného, keďže niektoré poisťovne ho uplatňujú až do výšky 70 %. Na jeho priznanie – hlavne pri vyššom bonusovom stupni – požadujú poisťovne od klienta doklad o takomto dosiahnutom bezškodovom priebehu. V poslednom období niektoré poisťovne priznávajú pri uzatváraní tohto poistenia určitú automatickú vstupnú výšku bonusu (aj keď klient naň reálne nemá nárok) a zdokladovanie nahrádzajú čestným vyhlásením o bezškodovom priebehu.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu

K havarijnému poisteniu poskytuje každá poisťovňa určitý balíček služieb, ktoré klientov oprávňujú využiť ich pri riešení dopravných nehôd, mechanických porúch či inej poistnej udalosti spadajúcej do tohto poistenia. Rozsah a poskytovanie týchto asistenčných služieb bývajú rôzne a sú súčasťou každej poistnej zmluvy. Tieto služby sú poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností danej poisťovne.

Platnosť havarijného poistenia

Havarijné poistenie je platné od dátumu (prípadne hodiny) začiatku poistenia, ktorý poistník (držiteľ, vlastník vozidla) dohodol v poistnej zmluve. Na úplnú platnosť poistnej zmluvy je pri ojazdených vozidlách pri väčšine poisťovní nutná obhliadka poisťovaného vozidla obvykle spojená s fotodokumentáciou. Poistná zmluva na havarijné poistenie sa spravidla uzatvára na neurčitú dobu, pričom prvé poistné obdobie trvá 12 mesiacov (tzv. technický rok). Ak sa zmluva uzatvára na neurčitú dobu a nie je v tomto období právoplatne vypovedaná, predlžuje sa automaticky o ďalšie poistné obdobie.

Výpoveď havarijného poistenia

Výpoveď zmluvy havarijného poistenia sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a konkrétnymi poistnými podmienkami (zmluvnými dodatkami) priloženými k poistnej zmluve. Najjednoduchšie je vypovedať havarijné poistenie písomne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, ktorým je zvyčajne technický rok (t. j. 12 mesiacov).

Poisťovne poskytujúce na Slovensku havarijné poistenie

V súčasnosti na slovenskom trhu poskytujú havarijné poistenie tieto poisťovne:

- Generali Poisťovňa, a. s.
- Groupama poisťovňa, a. s.
- KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.
- KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
- UNIQA poisťovňa, a. s.
- Union poisťovňa, a. s.
- Wüstenrot poisťovňa, a. s.

(do roku 2008 havarijné poistenie poskytovala aj Poisťovňa Tatra, ktorá sa v r. 2008 stala členom skupiny Poštová banka, a. s.)