FAQ


Metodika porovnávania

Vypracovali sme metodiku porovnávania bankových produktov, aby bolo úplne jasné, podľa akých pravidiel porovnávame. Aby neboli pochybnosti, že naše porovnania sú objektívne a transparentné. Všetky produkty vstupujú do porovnania podľa rovnakých pravidiel, ktoré sú popísané v tejto metodike. To znamená, že na všetky produkty sa pozeráme rovnakou optikou.

Pravidlá pri všetkých porovnaniach sme nastavili tak, aby zohľadňovali požiadavky bežného človeka. Na produkty sa vždy pozeráme tak, že ich v banke žiada nový klient, nie exsitujúci klient danej banky.

Údaje aktualizujeme denne, pričom na to využívame bankové weby, zákaznícke linky, pravidelné návštevy na pobočkách ako aj informácie získavané priamo z centrál bánk.

Veľmi dôležitou informáciou pri úverových produktoch (hypotéky, pôžičky, autoúvery) je úroková sadzba. Tá ovplyvňuje koľko za požičané peniaze banke preplatíte. Je to zároveň údaj, ktorý banky na svojich weboch a zákazníckych linkách uvádzajú len približne, napríklad vo forme vety: „Úroková sadzba od 7,5% p.a.“.

Pre zistenie presných údajov, zisťujeme úrokové sadzby návštevami priamo na pobočkách bánk (mystery shopping), kde si naši pracovníci nechávajú vypracovať konkrétne ponuky. Takto získané úrokové sadzby používame pri porovnávaní jednotlivých úverových produktov.

Zverejnené sú tieto úrokové sadzby:

Úrok pre bežného človeka – toto je výška úrokovej sadzby, ktorá je zistená na pobočke každej banky, pričom náš pracovník, ktorý sa tvári ako potenciálny klient banky si žiada vypracovať ponuky. V každej banke uvádza presne tie isté parametre, aby bolo toto porovnanie objektívne.

Najnižší možný úrok – je to úrok, ktorý vyhlasujú banky na svojej web stránke ako najnižší možný úrok.

Zaokrúhľovanie – pri výpočtoch používame zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta. Pri zobrazení vybraných parametrov v porovnávacej tabuľke používame matematické zaokrúhľovanie na celé čísla poprípade na 2 desatinné miesta.

Pre úverové produkty: hypotéky, pôžičky, autoúvery, aplikujeme pri výpočtoch model anuitného splácania.

Pri výpočte úrokových výnosov nezohľadňujeme inkrementálne úročenie.

Medzi hypotekárne úvery sme zahrnuli všetky bankové úvery ručené nehnuteľnosťou. Nebrali sme do úvahy produkty bez dokladovania potvrdenia o príjme. Hypotéky sú v rebríčku zoradené podľa prednastaveného parametra Preplatená suma, ktorý predstavuje celkovú sumu, ktorú klient počas splácania hypotekárneho úveru zaplatí a od tejto sumy je odpočítaný čerpaný úver. Hypotéky je možné zoradiť aj podľa ktoréhokoľvek iného parametra, napríklad úrokovej sadzby, mesačnej splátky alebo vstupného poplatku.

Vstupné parametre produktu – Hypotéky:

Typ hypotéky: účelová/bezúčelová/pre mladých/refinančná
Výška hypotéky
Doba splatnosti
Fixácia úrokovej sadzby: 1, 3, 5 a 10 rokov
Hodnota nehnuteľnosti
Vek žiadateľa
Poistenie úveru

Výstupné parametre produktu – Hypotéky:

 • Preplatená suma = Mesačná splátka x Doba splatnosti x 12 + Vstupný poplatok + Poplatok za podanie žiadosti – suma čerpanej hypotéky
 • Mesačná splátka = výška úveru x Úroková sadzba/12 x (1 + Úroková sadzba/12)Doba splatnosti x 12 / ((1 + Úroková sadzba/12)Doba splatnosti x 12 - 1)

Úroková sadzba = úroková sadzba závisí od:

 • typu hypotéky (účelová/bezúčelová/pre mladých)
 • fixácie úrokovej sadzby
 • LTV (do 70% a nad 70%)
 • poistenia úveru

Hypotéka pre mladých - úroková sadzba počas prvých 5 rokov je znížená o výšku štátnej bonifikácie t.j. výpočet parametra Zaplatená suma celkom počíta počas prvých 5 rokov so sadzbou zníženou o štátnu bonifikáciu a zvyšné obdobie do konečnej splatnosti počíta so štandardnou výškou úrokovej sadzby. Bonifikácia je uplatnená len na úver do výšky 50.000 EUR. Suma prevyšujúca 50.000 EUR je úročená výškou úrokovej sadzby bez zohľadnenia bonifikácie.

Medzi Pôžičky sme zahrnuli všetky bankové úvery bez ručenia nehnuteľnosťou, resp. iným majetkom. Do kategórie pôžičiek sme nezahrnuli bankové úvery, ktoré sú účelovo viazané na kúpu motorového vozidla.
Pôžičky sú v rebríčku zoradené podľa prednastaveného parametra Preplatená suma, ktorý predstavuje celkovú sumu, ktorú klient počas splácania pôžičky banke preplatí. Pôžičky je možné zoradiť aj podľa ktoréhokoľvek iného Výstupného parametra.

Vstupné parametre produktu – Pôžičky:

 • Typ pôžičky: bezúčelová/na auto/pre študentov/refinančná
 • Výška pôžičky
 • Doba splatnosti
 • Váš vek
 • Poistenie úveru

Výstupné parametre produktu – Pôžičky:

 • Preplatená suma = Mesačná splátka x Doba splatnosti x 12 + Vstupný poplatok + Poplatok za podanie žiadosti – suma čerpanej pôžičky
 • Mesačná splátka = výška úveru x Úroková sadzba/12 x (1 + Úroková sadzba/12)Doba splatnosti x 12 / ((1 + Úroková sadzba/12)Doba splatnosti x 12 - 1)

Úroková sadzba závisí od:

 • typu pôžičky bezúčelová/na auto/pre študentov/refinančná
 • výšky pôžičky (do 4 000 EUR, nad 4 000 EUR)
 • doby splatnosti (do 3 rokov, nad 3 roky)
 • poistenia úveru

Medzi Kreditné karty sme zahrnuli všetky bežne dostupné bankové kreditné karty. Z porovnania sme vylúčili charge karty, prémiové kreditné karty (Gold, Platinum, Dinners Club, American Express s výnimkou Blue), coobrandované kreditné karty a kreditné karty ponúkané splátkovými spoločnosťami.

Podľa zadaného profilu vo vstupnom formulári sú kreditné karty zoradené v rebríčku podľa prednastavených parametrov Ročne zaplatíte , Ročná cena karty, Úroková sadzba alebo Bezúročné obdobie následovne:

Vstupné parametre produktu – Kreditné karty:

 • Priemerný dlh na karte

Výstupné parametre produktu – Kreditné karty:

 • Ročne náklady na kartu = Ročná cena karty + Priemerný dlh na karte x Úroková sadzba
 • Ročná cena karty = Ročný poplatok za kreditnú kartu + ((Platnosťkarty - 1) * Poplatok za vydanie karty (ďalší rok) + Poplatok za vydanie karty (1.rok)) / Platnosťkarty
 • Bezúročné obdobie
 • Úroková sadzba

Medzi bežné účty sme zahrnuli všetky bežné účty a balíčky služieb bežných účtov, ktoré sú na trhu dostupné. Účty sú v rebríčku zoradené podľa parametra Mesačne zaplatíte, ktorý zohľadňuje všetky poplatky vyplývajúce z používania bežného účtu. Parameter Mesačne zaplatíte predstavuje celkovú cenu bežného účtu vrátane využívaných služieb za bežný rok.
Účty je možné zoradiť aj podľa ktoréhokoľvek iného Výstupného parametra.

Vstupné parametre produktu – Bežný účet:

 • Typ bežného účtu: štandardný/pre mladých/pre študentov/ pre seniorov
 • Trvalé príkazy
 • Inkasá/SIPO
 • Prevodné príkazy cez internet
 • Prevodné príkazy na pobočke
 • Aká suma prichádza na účet
 • Výbery z bankomatu vlastnej banky
 • Výbery z bankomatu cudzej banky
 • Platby kartou
 • Suma všetkých platieb kartou
 • Často využívam povolené prečerpanie na účte

Výstupné parametre produktu – Bežný účet:

 • Mesačne zaplatíte = Poplatok za balík + náklady na služby, ktoré nie sú súčasťou balíka

Podľa toho, ako si ich zadefinuje klient v rozšírenom porovnaní. Ak sa klient na základe vstupných parametrov kvalifikuje na získanie zľavy z poplatku za vedenie účtu, zľava je implementovaná.

Ak je parameter súčasťou balíčka služieb, poplatok za takýto parameter nepripočítavame do parametra Mesačne zaplatíte. Ak je vstupný parameter súčasťou balíka, ale počet zadaných parametrov vo vstupnom formulári prevyšuje počet parametrov zahrnutých v balíčku platí, že do parametra Mesačne zaplatíte je pripočítaná cenníková cena poplatku daného parametra pre počet parametrov prevyšujúcich počet parametrov zahrnutých v balíčku. Ak vstupný parameter nie je súčasťou balíka platí, že do parametra Mesačne zaplatíte je pripočítaná cenníková cena poplatku daného parametra pre počet parametrov, ktorá si zadal klient.

Medzi termínovaná vklady sme zahrnuli všetky vklady, ktoré sú na trhu dostupné a ktoré sú chránené štátom (Podľa zákona č.118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov, resp. podľa systémov ochrany vkladov platných v iných štátoch). Súčasťou porovnaní sú aj termínované vklady, ktoré sú naviazané na využívanie bežného účtu, avšak táto informácia je pri takýchto vkladoch jasne uvedená. Vklady sú v rebríčku zoradené podľa Úrokovej sadzby. Vklady je možné zoradiť aj podľa Zarobeného úroku.

Vstupné parametre produktu – Bežný účet:

 • Výška vkladu
 • Trvanie vkladu: 1/3/6/9/12/18/24/36/48/60 mesiacov
 • Vklady, pri ktorých je podmienka otvoriť si bežný účet

Výstupné parametre produktu – Bežný účet:

 • Úroková sadzba
 • Zarobený úrok = Výška vkladu * Trvanie vkladu * 0,81 / 12
 • Zarobený úrok je po zdanení sadzbou 19%.
 • V porovnaní nie je zohľadnené inkrementálne úročenie.

Medzi sporiace produkty sme zahrnuli všetky dostupné sporiace bankové produkty, ktoré sú chránené štátom (Podľa zákona č.118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov, resp. podľa systémov ochrany vkladov platných v iných štátoch). Medzi sporiace produkty sme nezaradili štruktúrované produkty, ani produkty, kde výnos nie je jasný vopred, ale závisí od situácie na finančnom trhu a je známy až po ukončení doby viazanosti. Sporiace produkty sú v rebríčku zoradené podľa úrokovej sadzby, prípadne Nasporenej sumy. Sporiace produkty je možné zoradiť aj podľa výšky úrokovej sadzby. Súčasťou porovnaní sú aj sporenia, ktoré sú naviazané na využívanie bežného účtu, avšak táto informácia je pri takýchto produktoch jasne uvedená.

Vstupné parametre produktu – Sporenie:

 • Pravidelné alebo nepravidelné sporenie
 • Mesačný vklad
 • Doba sporenia
 • Zobraziť len produkty bez výpovednej lehoty a viazanosti
 • Zobraziť aj sporenia, pri ktorých je podmienkou otovriť si bežný účet

Výstupné parametre produktu – Sporenie:

 • Nasporená suma – zahŕňa všetky vložené prostriedky ako aj zarobený úrok (po zdanení 19%)
 • V porovnaní nie je zohľadnené inkrementálne úročenie. Kapitalizácia úroku je aplikovaná na mesačnej báze.
 • Úroková sadzba
 • Viazanosť prostriedkov – uvedená je buď povinná doba sporenia, ktorú musí klient dodržať, alebo výpovedná lehota.

 

Pri výpočtoch dôchodkov sme brali do úvahy, že človek je zamestnaný nepretržite od skončenia školy. Jeho príjem je znížený do minulosti skutočným koeficientom rastu priemernej mzdy v SR v konkrétnom roku a do budúcnosti sme volili veľmi konzervatívny odhad rastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve aj hrubej mzdy človeka 1,5% ročne. Vo výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne je zohľadnený aktuálny legislatívny rámec, to znamená, že odvody do 09/2012 boli vo výške 9% z vymeriavacieho základu, následne sa znížili na 4% a postupne budú opäť rásť na konečných 6% . Príspevky do II. piliera boli očistené o poplatky Sociálnej poisťovni a poplatku za vedenie osobného účtu. Zároveň predpokladáme, že celý čas človek sporí v tom istom fonde. Prí výpočte dôchodku z 1.piliera sme brali do úvahy navyšovanie alebo krátenie osobného mzdového bodu podľa §66 zákona o sociálnom poistení (SP) a zároveň zníženie dôchodku z dôvodu využitia II. piliera podľa §66 ods. 6 zákona o SP. Pri výpočte sme zohľadnili aj inštitút minimálneho dôchodku, ktorý bol schválený vládou v r. 2015 a to napriek tomu, že zatiaľ nie je súčasťou platnej legislatívy . Koeficient rastu životného minima predpokladáme opäť veľmi konzervatívne vo výške 1% ročne. Pri výpočte anuity sme vychádzali z odhadu anuitného výnosu vo výške 5,12%, a to aj napriek tomu, že súčasné vyplácané anuity takúto výšku nedosahujú. Predpokladáme, že aj vplyvom stupňujúcej konkurencie sa bude anuitný výnos zvyšovať. (pozn. anuitný výnos sme prevzali z materiálov vypracovaných p. Jánom Šebom z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici).

TOP 5 najčastejších otázok

Všetky údaje kontrolujeme na dennej báze. V prvom rade kontrolujeme všetky webové stránky bánk ako aj ďalšie relevantné stránky.

Niektoré údaje však nie je možné zistiť na webových stránkach, prípadne cez call centrá. Takže okrem toho vykonávame pravidelný mystery shopping, pri ktorom sa naši pracovníci tvária ako potenciálni klienti a zisťujú skutočné podmienky.

Typickým príkladom údajov, ktoré nie je možné získať na webových stránkach bánk sú úrokové sadzby na úveroch. Banky na svojich weboch zverejňujú len sadzby v tvare „od ...%“.  Aby sme vám mohli viac priblížiť skutočné úrokové sadzby, zisťujeme sadzby aj prostredníctvom osobných návštev pobočiek.

Pri hypotékach a ostatných úverových produktoch uverejňujeme BEŽNÝ ÚROK a NAJNIŽŠÍ MOŽNÝ ÚROK.

Bežný úrok je úrok získaný osobnou návštevou na pobočke banky, kde sa naši pracovníci tvária ako potenciálni klienti a žiadajú o pôžičku.

Najnižší možný úrok je úrok, ktorý zverejňujú banky na svojich webových stránkach. Zverejňujú ho v tvare „Úroková sadzba od ... %“. Je to najnižší možný úrok, ktorý je možné v banke získať, pričom pre jeho získanie je potrebné splniť stanovené podmienky.“

Náš pracovník, ktorý navštevuje pobočky bánk a zisťuje skutočné úrokové sadzby, ktoré banky ponúkajú, prezentuje vo všetkých bankách rovnaké parametre. Konkrétne: vek 36 rokov (pri hypotéke pre mladých prezentuje vek 30 rokov), je ženatý s jedným dieťaťom, má stredoškolské vzdelanie s maturitou, je administratívny pracovník, pričom posledné zamestnanie vykonáva nepretržite 2 roky, jeho čistý príjem je 850 €, čistý príjem manželky je 500 €. Nesplácajú žiadne úvery a bývajú vo vlastnom byte. Pričom v každej banke deklaruje, že si tam otvorí bežný účet a presmeruje mzdu, v prípade hypotéky si aj poistí nehnuteľnosť.

Porovnávané sú všetky bežne dostupné produkty bez ohľadu na to, či s nami banka alebo iná spoločnosť spolupracuje, alebo nie. Produkty sú zverejňované a porovnávané presne podľa zverejnenej metodiky.

Takže rozhodnutia na portáli nie sú subjektívnym rozhodnutím pracovníkov portálu.

Všetci pracovníci portálu majú dlhoročné skúsenosti v oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva. Tieto skúsenosti budú využívať pri budovaní portálu FINANČNÝ KOMPAS.

Na čele tímu expertov stojí Maroš Ovčarik, expert na financie a bankovníctvo.

Objednávací proces

Na spustení objednávacieho systému pre vás intenzívne pracujeme.
S bankami budeme vyjednávať, aby sme vám mohli priniesť čo najatraktívnejšie ponuky.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Nevadí, kontaktujte nás priamo pomocou formulára