Porovnaj cestovné poistenie

Získajte výhodné a lacné cestovné poistenie online! Porovnajte ceny a vybavte si online poistenie na cesty výhodne a bez čakania.

Ako si uzatvoriť cestovné poistenie online

1.
PZP online krok 1
Zadajte základné údaje do kalkulátoru poistenia.
2.
PZP online krok 2
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
3.
PZP online krok 3
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
4.
PZP online krok 4
Zmluvu zaslanú na Váš e-mail si uložte a vytlačte.
5.
PZP online krok 5
Poistné uhraďte elektronicky, v banke alebo na pošte, priamo na účet poisťovne.

Prečo uzatvárať komerčné cestovné poistenie?

Cestovné poistenie alebo súkromné poistenie do zahraničia sa stalo bežnou súčasťou takmer každej turistickej alebo pracovnej cesty.

Prečo je vhodné uzatvoriť cestovné poistenie pri ceste do zahraničia v súkromných (komerčných) poisťovniach na Slovensku? Dôvodom je skutočnosť, že zdravotnícky systém na Slovensku, či už štátny, alebo súkromný, poskytuje ošetrenie, liečenie a lieky za podstatne nižšie ceny, ako tomu je v mnohých iných štátoch Európy a sveta.

Preto pri náhlom ochorení alebo úraze v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že aj najbežnejšia choroba či zranenie (napr. chrípka, vyvrtnutý členok) bude znamenať výdavok vo výške rádovo stoviek či tisícok eur, ktoré je zväčša potrebné zaplatiť lekárovi alebo nemocnici na mieste (v zahraničí). Bez príslušného cestovného poistenia by tieto náklady znášal človek sám.

Slovenský verejný systém zdravotného poistenia vám pri návrate preplatí náklady len do takej výšky, ktorá je stanovená na liečenie daného ochorenia či zranenia na Slovensku. Cestovné poistenie garantuje preplatenie všetkých základných zdravotných a liečebných úkonov pri pobyte v zahraničí.

Pokiaľ teda nechcete, aby sa krásne zážitky z dovolenky alebo úspechy na pracovnej ceste zmenili na nočnú moru z účtu za ošetrenie, nezabudnite si zavčasu – teda ešte pred cestou – uzatvoriť najvýhodnejšie cestovné poistenie.

Zoznam poisťovní poskytujúcich cestovné poistenie a ich výhody a bonusy

Aké základné poistné krytie obsahuje cestovné poistenie do zahraničia?

Dôvodom, prečo si uzatvárame poistenie na dovolenku, je predovšetkým poistné krytie liečebných nákladov v zahraničí.

Toto poistné krytie je súkromným zdravotným poistením – krátkodobé zdravotné poistenie do danej krajiny alebo danej zóny sveta (čo každá poisťovňa definuje inak).

Cestovné poistenie tým zabezpečí predovšetkým úhradu (preplatenie) nákladov spojených s ošetrením, liečením či dokonca hospitalizáciou v nemocnici, náklady na vyšetrenia u lekára-špecialistu, náklady na nevyhnutné lieky, transport a ďalších úkonov spojených s vašou chorobou alebo zranením

Aké sú ďalšie pripoistenia v cestovnom poistení?

Pripoistene úrazu
Úrazové pripoistenie vám za pomerne nízku sumu zabezpečí finančnú náhradu za úraz a zranenia, ktoré ste utrpeli, a ich trvalé následky..

Pozor: Tento druh poistenia si netreba mýliť s poistením liečebných nákladov. Nekryje totiž náklady spojené s ošetrením a liečením úrazu, ale tvorí ako keby „odškodné“ alebo „bolestné“ za utrpenú bolesť, zdravotnú a inú ujmu. Okrem toho si treba skontrolovať, či úrazové poistenie už nemáte uzatvorené, býva totiž často súčasťou iných druhov poistení alebo aj platobných kariet. Ale vzhľadom na veľmi nízku cenu tohto pripoistenia to nemusí byť problém, práve naopak. Najmä preto, že úrazové poistenie uzatvorené v rámci cestovného poistenia má obvykle vyššie limity krytia, čiže poistné sumy.

Pripoistenie všeobecnej zodpovednosti
Toto pripoistenie nie je rovnaké ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) v rámci šoférovania vozidla v zahraničí.

Poistenie (všeobecnej) zodpovednosti za škodu vás chráni v prípade, keď väčšinou svojou nepozornosťou (alebo nepozornosťou detí) spôsobíte škodu tretej osobe alebo nejakej spoločnosti či múzeu – škodu na zdraví alebo živote, prípadne na majetku iných osôb. V mnohých štátoch je na rozdiel od Slovenska bežné vymáhanie náhrady akejkoľvek škody súdnou cestou.

Toto pripoistenie vám obvykle zabezpečí aj poradenstvo a pomoc profesionálnej asistenčnej služby, ktorá pozná lepšie ako bežný človek zákony danej krajiny a je schopná za vás prevziať rokovania s právnikmi poškodenej strany. Poistenie zodpovednosti zahŕňa aj asistenčné služby s pomocou pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, právnu pomoc (tlmočníka, preddavok na advokáta), kauciu a pod. Toto pripoistenie sa určite oplatí nepodceňovať.

Pripoistenie storna zájazdu, storna leteniek a storna ubytovania
Poskytujú ho mnohé poisťovne na Slovensku. Vyplatí sa hlavne v prípade, že cestujete s dieťaťom (mnohí rodičia malých detí zažili, že museli odložiť cestu alebo dovolenku pre náhle ochorenie) alebo aj v prípade drahších zájazdov.

V každom prípade môžeme odporučiť: skontrolujte si podmienky stornovania svojho zájazdu. Pokiaľ vám pri stornovaní zájazdu nevrátia viac ako 30 – 40 % toho, čo ste za zájazd zaplatili, pripoistite si storno zájazdu, aj keď to bude stáť niekoľko desiatok eur navyše.

Pripoistenie batožiny a osobných vecí
Poistenie batožiny určite odporúčame, keď veziete so sebou drahšie športové potreby, oblečenie, elektroniku, videotechniku alebo ak cestujete lietadlom či autom. Pomerne vysoké percento batožiny prepravovanej letecky sa poškodí.

Pripoistenie batožiny a vecí osobnej potreby poskytne náhradu za veci, ktoré sú počas pobytu v zahraničí odcudzené. Podmienkou obvykle je, že kryje len prípady, keď príde k tzv. prekonaniu prekážky. Teda napr. k ukradnutiu kamery v hotelovej izbe prišlo vylomením zámku dverí. Vo väčšine prípadov sa odporúča či vyžaduje mať z takejto poistnej udalosti protokol miestnej polície alebo aspoň potvrdenie daného hotela (vo väčších hoteloch majú vlastnú hotelovú službu a v luxusných hoteloch typu palace dokonca mávajú aj hotelového detektíva, ktorý takéto potvrdenie môže vystaviť). Obvykle sú vo výlukách z poistenia batožiny klenoty, šperky, umelecké predmety, peniaze, šeky či drahá výpočtová technika.

Poistenie kryje zvyčajne celú batožinu v poistnej sume 700 – 3 000 €, pričom náhrada za jednu vec býva limitovaná sumou 200 – 1 000 €. Záleží na konkrétnej poisťovni. Samozrejme, osobitne pripoistiť sa dajú aj drahšie a hodnotnejšie veci. Sadzby tohto poistenia môžu byť dosť vysoké (riziko odcudzenia alebo poškodenia je veľké), často tvoria 20 – 40 % z celkového poistného. Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby napriek tomu odporúčame.

Pripoistenie športu
Poistné udalosti a škody (liečebné náklady), ktoré by vznikli v dôsledku vykonávania potápania, zoskoku padákom, alpinizmu alebo iných rizikových športov, nie sú štandardne kryté základným poistením liečebných nákladov.

Pokiaľ sa chcete potápať, nespoliehajte sa na svoje bežné cestovné poistenie na dovolenku a rozhodne si pripoistite nebezpečné alebo rizikové športy – ale skontrolujte si, či takéto pripoistenie obsahuje aj potápanie či šport, ktorý chcete vykonávať.

Poistenie do hôr a zásah horskej služby
V zimnom období je možné uzavrieť aj poistenie do hôr. Toto poistenie hradí najmä náklady spojené s činnosťou horskej služby zameranou na záchranu alebo ošetrenie vo vysokohorskom prostredí, prevoz vrtuľníkom do nemocnice, čo je najmä v prípade zlých poveternostných podmienok nevyhnutné.
Viac o poistení do hôr sa dočítate tu.

Pripoistenie právnej ochrany
Právna ochrana je základná a nevyhnutná pomoc poistenému pri riešení právnych záležitostí v zahraničí. Ide o poradenstvo, právnu asistenciu (napr. komunikáciu so štátnymi orgánmi či úradmi), právnu ochranu vo vzniknutom konaní (policajnom, súdnom, exekučnom) alebo poskytnutie prostriedkov na advokáta či kauciu.

Pripoistenie právnej ochrany sa hodí, ak cestujete do problematickejších krajín alebo nepoznáte dobre cudzí jazyk a mohli by ste pri riešení niektorých situácií potrebovať asistenciu. Nedá sa však uzatvoriť pre územie USA, preto je dôležité overiť si územnú platnosť a príslušné podmienky.

Pripoistenie technickej pomoci k vozidlu
Ak cestujte do zahraničia autom, toto poistenie vám poskytne technickú pomoc či náhradu nákladov v prípade nehody alebo poruchy. Predstavuje opravu vozidla na mieste, odtiahnutie, úschovu, pomoc pri defekte či repatriácii vozidla späť.

Technická pomoc k vozidlu sa bude hodiť každému, kto cestuje do zahraničia vlastným alebo požičaným vozidlom, ktoré nemá uzatvorené havarijné poistenie a PZP obsahuje len základné asistenčné služby. O to viac, ak cestujete s rodinou.

Pripoistenie chronických ochorení
Toto pripoistenie kryje liečebné náklady (lekárske ošetrenie, hospitalizácia, lieky a iné) aj v prípade, ak sa zdravotné komplikácie objavili v súvislosti s už existujúcim alebo chronickým ochorením, ktoré bolo známe už pred začiatkom poistenia.

Je však dôležité oboznámiť sa s poistnými podmienkami konkrétnej poisťovne. Niekde sa vyžaduje, aby za posledných 9 alebo 12 mesiacov nebol zhoršený stav ochorenia, nutná liečba alebo hospitalizácia. Zároveň bývajú niektoré typy chorôb zaradené medzi výluky. Je dobré preto poznať zdravotný stav a v prípade potreby si pripoistenie chronických ochorení uzatvoriť. Ak by cestovali viacerí, odporúčame, aby sa klient s takýmito ťažkosťami poistil na samostatnej zmluve, keďže ostatní takéto širšie krytie nemusia potrebovať.

Cestovné poistenie a platenie lekára v zahraničí

Ošetrujúci lekár bude väčšinou chcieť, aby ste menšie sumy zaplatili priamo na mieste; následne ich poisťovňa preplatí po návrate. Významnejšie sumy (napríklad pri hospitalizácii) lekár alebo nemocnica vyfakturuje priamo poisťovni prostredníctvom tzv. asistenčnej služby. Preto je vhodné potvrdenie, že máte cestovné poistenie, nosiť stále so sebou, najmä na dlhšie výlety.

Asistenčná služba je obvykle celosvetový obchodný partner poisťovne, ktorý sa stará o jej klientov v zahraničí. Pracovníci asistenčnej služby väčšinou hovoria aj po slovensky a sú k dispozícii nonstop 365 dní v roku a 24 hodín denne. Telefónne číslo asistenčnej služby (a číslo poistnej zmluvy cestovného poistenia) si treba dobre uložiť, aby ste vždy a ihneď vedeli, kam sa obrátiť v prípade potreby.

Ako si vybrať najvýhodnejšie cestovné poistenie na dovolenku?

Cestovné poistenie si môžete vyberať nielen podľa najvýhodnejšej ceny, ale aj podľa výšky poistnej sumy (krytia, limitu), ktorá ohraničuje maximálne odškodnenie v prípade vzniknutých liečebných nákladov. Obvyklé limity sú 100 000 – 150 000 € v Európe, pri vyššom krytí alebo vo svete 250 000 – 350 000 €, ktoré by mali postačovať pre drvivú väčšinu prípadov. Niektoré poisťovne poskytujú aj neobmedzený limit.

Ak si chcete byť stopercentne istí, že poistenie na dovolenku do zahraničia je dokonalé, je vhodné zvoliť komplexné cestovné poistenie s krytím viacerých rizík a vyššie limity krytia liečebných nákladov. Toto naše odporúčanie platí najmä pre cesty mimo Európy, obzvlášť do USA a Kanady.

Čo určuje cenu cestovného poistenia?

Ceny (sadzby) pre cestovné poistenie, tak ako pri iných druhoch poistenia, sa líšia ako medzi poisťovňami, tak aj v rámci jednej poisťovne.

Najdôležitejší faktormi ovplyvňujúcimi výšku poistenia sú najmä:

  • dĺžka pobytu v zahraničí (počet dní cesty)
  • krajina pobytu (zóna, napr. Európa, svet)
  • typ cesty – turistická alebo pracovná (aj druh práce v zahraničí)
  • vek poisteného – najmä kategórie deti, dospelí, seniori
  • športové aktivity – turistický alebo rizikový šport
  • vybrané pripoistenia

Cestovné poistenie do zahraničia – zľavy, prirážky, rozdiely

Poisťovňa môže poskytovať aj rôzne zľavy, napr. pre rodiny alebo držiteľov mládežníckych kariet.

V niektorých prípadoch rizikových zamestnaní, športov alebo krajín nemusí poisťovňa záujemcu poistiť vôbec.

Ten istý individuálny klient môže dostať rôznu cenu na cestovné poistenie v každej poisťovni – závisí to od vnútorného nastavenia parametrov ovplyvňujúcich poistenie v tej-ktorej poisťovni, prípadne od zliav a akcií v tom-ktorom období.

Aj poistné sumy, t. j. maximálne limity plnenia sú v jednotlivých poisťovniach rozdielne. Základné cestovné poistenie môže ponúkať liečebné náklady v neobmedzenom krytí alebo v určitom limite. Podobne je to aj pri všetkých pripoisteniach.

Rozdielne sú aj prirážky na cestovné poistenie a jednotlivé riziká. Rozdielne prirážky sú pri rizikových športoch, pri rôznych druhoch manuálnej alebo rizikovej práce v zahraničí alebo aj pre seniorov (osoby nad 65, resp. nad 70 rokov veku).

Preto je dobré pozrieť si viaceré poisťovne a vybrať si najvýhodnejšiu kombináciu ceny a poistných podmienok cez cestovné poistenie – porovnanie.