Porovnaj cestovné poistenie

Získajte výhodné a lacné cestovné poistenie online! Porovnajte ceny a vybavte si online poistenie na cesty výhodne a bez čakania.

Ako si uzatvoriť cestovné poistenie online

1.
PZP online krok 1
Zadajte základné údaje do kalkulátoru poistenia.
2.
PZP online krok 2
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
3.
PZP online krok 3
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
4.
PZP online krok 4
Zmluvu zaslanú na Váš e-mail si uložte a vytlačte.
5.
PZP online krok 5
Poistné uhraďte elektronicky, v banke alebo na pošte, priamo na účet poisťovne.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je poistenie, ktoré zahŕňa podľa výberu klienta okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí, omeškanie letu, batožiny a poistenie doplnkových asistenčných služieb. Poistením liečebných nákladov sú kryté náklady, ktoré vzniknú v zahraničí v rámci nevyhnutného lekárskeho ošetrenia v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, vrátane asistenčných služieb, na lieky predpísane lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou, na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a náklady na prevoz domov, na prevoz telesných pozostatkov, náklady na vyslobodenie poisteného na horách a vo vode.

Zoznam poisťovní poskytujúcich cestovné poistenie a ich výhody a bonusy

Poistenia liečebných nákladov obsahuje:

 • náklady na ošetrenie a liečenie
 • náklady na lieky, zdravotné pomôcky, obväzový materiál
 • náklady na diagnostiku
 • hospitalizácia - pobyt v nemocnici
 • dopravu do zdravotníckeho zariadenia
 • akútne zubné ošetrenie
 • náklady na dioptrické, ortopedické alebo protetické pomôcky
 • náklady na prevoz chorého do vlasti - repatriácia

Poistenie úrazu

Poistite sa pre prípad, že vám úraz zanechá trvalé následky a v prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na jednorazové odškodné.

Poistenie Batožiny

Patrí tu aj poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, ktoré chráni váš majetok . V rámci poistenia doplnkových asistenčných služieb vám pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou bude poskytnutá náhrada za zakúpenie najnutnejších potrieb.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Kryje klienta v prípade, že spôsobí inému škodu na zdraví, alebo

Poistenie nákladov na záchranu činnosť:

Kryje náklady, ktoré ste povinní uhradiť záchrannej službe za úkony súvisiace s vyhľadávaním a vyslobodzovaním, pokiaľ sa ocitnete v tiesni.

Pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby na území Slovenska poisťovne ponúkajú poistenie do hôr, ktoré je možné uzatvoriť aj samostatne.

Asistenčné služby

V závažnejších prípadoch a pri hospitalizácii je základnou úlohou asistenčnej služby:

 • zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam
 • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v
 • komunikácia s blízkymi
 • prevoz späť do vlasti

V rámci cestovného poistenia môže byť v ponuke poisťovne aj poistenie poplatkov za stornovanie. Cestovné poistenie poisťovne ponúkajú pre jednotlivcov, rodiny, firmy a aj pre klientov nad 70 rokov.

Cestovné poistenie a jeho základné

 • Krátkodobé poistenie - je poistenie pre časovo ohraničené cesty, kde je jasný dátum odchodu a dátum návratu na Slovensko.
 • Celoročné poistenie - je poistenie pre ľubovoľný počet ciest počas jedného roku. Podmienkou je dodržanie maximálnej doby trvania každej cesty inými slovami maximálna doba výjazdu.

Poisťovne majú zoznam rizikových športových aktivít vylúčených zo základného poistenia. Poisťovňa neuhrádza poistné udalosti, ak bol klient pod vplyvom alkoholu, narkotík alebo iných omamných látok. Výluku vykoná poisťovňa aj vtedy, ak je pred vycestovaním do krajiny povinné očkovanie a klient sa nezaočkuje.

Cestovné poistenie sa dá uzavrieť aj online cez web poisťovne alebo mobilnú aplikáciu. Poisťovňa cez sms pošle klientovi návod, vyberie si druh poistenia a účet zaplatí vo faktúre za telefón.

Každú poistnú udalosť musí klient nahlásiť po návrate domov poisťovni. Poisťovňa má nárok si vyžiadať doklady ako zdravotná dokumentácia, policajná správa a iné. Po nahlásení poistnej udalosti a zaslaní potrebných dokumentov , pracovník poisťovne – likvidátor poistnej udalosti overí, či má všetky potrebné doklady, ktoré preukazujú vznik poistnej udalosti. Ak sú doklady v poriadku, je poistné plnenie od poisťovne vyplatené klientovi v priebehu niekoľkých dní.

Každá poisťovňa má svoju asistenčnú službu. Je to obchodný partner poisťovne, ktorý má pôsobnosť po celom svete. Ak sa klientovi v zahraničí niečo stane, alebo potrebujete poradiť, asistenčná služba je k dispozícií celých 24 hodín. So zamestnancami asistenčnej služby sa dohovoríte po slovensky. Kontakt na asistenčnú službu pre cestovné poistenie (uvedené na webe každej poisťovne) je potrebné mať uložené v telefóne.