Výhody a bonusy pri cestovnom poistení

Poisťovne poskytujúce cestovné poistenie
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

 • zľava z poistného za poistenie cez internet 5%
 • poistenie aj seniorov nad 70 rokov pri krátkodobom poistení
 • poskytovanie asistenčných služieb 24 hodín denne po celom svete
 • Poistenie doplnkových asistenčných služieb (Právna pomoc, oneskorené dodanie batožiny
 • leteckým dopravcom - náhrada za nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb, asistencia pri predčasnom návrate a pod.)
 • poistenie skoro všetkých rizikových športov a rizikových povolaní
 • poistenie zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu

ČSOB Poisťovňa, a.s.

 • Možnosť výberu z troch variant poistení BASIC, KOMFORT a
 • poistenie liečebných nákladov až do výšky 150 000 €
 • poistenie pracovnej cesty
 • poistenie nepojazdného auta
 • Horská záchranná služba v SR
 • Úrazové pripoistenie
 • Pripoistenie storna zájazdu
 • Pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb - prevoz telesných pozostatkov späť do miesta trvalého bydliska, zabezpečenie prevozu späť do SR, ak nemôžete zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok, zaistenie kontaktu s vašimi rodinnými príslušníkmi, predanie odkazov zamestnávateľovi, prípadne obchodným partnerom, hospitalizácia v odporučenom zariadení po nevyhnutnú dobu, sprievod dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, ktoré zostalo pre hospitalizáciu rodiča bez dozoru, späť do SR

ERGO Poisťovňa, a.s.

Krátkodobé cestovné poistenie

 • poistná doba 1 až 45 dní
 • poistenie je možné si uzatvoriť až do veku 90 rokov
 • rodinné poistenie platí pre dvoch manželov a až dve ich deti do 18
 • poistenie kryje administratívne služobné
 • možnosť pripoistenia zimných športov
 • územná platnosť Európa + Stredomorie (európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie) alebo celý svet

Celoročné cestovné poistenie

 • poistenie platí pre celý svet
 • maximálna dĺžka vycestovania je až 45 dní na jednu cestu, pričom počet ciest za rok nie je obmedzený
 • ako prvá poisťovňa na Slovensku prinášame jedinečné poistenie pre prípad útoku
 • poistenie si môže uzatvoriť ak máte menej ako 74 rokov veku a môžete byť poistený až veku 75 rokov
 • automaticky sú kryté zimné športy ako je lyžovanie, snowbording, sánkovanie a
 • poistenie rovnako kryje aj administratívne služobné cesty
 • poistenie kryje aj náklady na zásah Horskej záchrannej služby pri pobyte v horách Slovensku

Generali Poisťovňa, a. s.

 • možnosť vybrať viac variant poistenia: Klasik, Plus, Komfort, Komplet, Storno
 • pripoistenie manuálnej práce (ak plánujete počas pobytu v zahraničí vykonávať prácu. Poistná ochrana pri poistení liečebných nákladov a úrazového poistenia sa bude vzťahovať aj na vykonávanie manuálnej práce)
 • pripoistenie športu (pokiaľ plánujete počas pobytu v zahraničí vykonávať športové Poistná ochrana pri poistení liečebných nákladov, úrazového poistenia a poistenia zodpovednosti sa bude vzťahovať aj na vykonávanie športových
 • pripoistenie seniora (je určené pre ľudí, ktorí ku dňu začiatku poistenia dovŕšili vek 70 rokov je možné poistiť všetkých klientov bez obmedzenia veku)
 • poistenie domácnosti v čase vašej
 • poistenie asistencie k vozidlu
 • poistenie do hôr (Poistenie pešej turistiky, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, jazda na boboch a pod.)
 • poistenie pre au-pair a študijný pobyt

Groupama poisťovňa, a.s.

Individuálne cestovné poistenie

 • zľavy pre deti spolucestujúce s rodičmi
 • zľava pre skupiny viac ako 10-členné
 • zľava za účet vedený v OTP Banke
 • 3 balíky poistných rizík, možnosť výberu
 • možnosť poistiť športovú činnosť a manuálnu prácu
 • veľmi výhodná cena ročného poistenia
 • klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu EuroCross Assistance

Skupinové cestovné poistenie

 • platnosť poistenia na území Európa, resp. Svet
 • firmy si môžu pre svojich zamestnancov vybrať z troch druhov krytia
 • firemné karty na služobné cesty zamestnancov
 • možnosť poistiť aj manuálne pracujúcich
 • poistenie formou kartičiek, ktoré sú prenosné medzi zamestnancami bez udávania osobných údajov
 • klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu EuroCross Assistance

Cestovné poistenie k platobným kartám

 • poistenie na dobu platnosti platobnej karty
 • neobmedzená doba pobytu v zahraničí
 • územná platnosť: celý svet
 • možnosť dojednať výhodné poistenie pre rodiny
 • klienti majú k dispozícii 24-hodinovú asistenčnú službu EuroCross Assistance.

Komunálna poisťovňa, a.s.

 • poistenie pre zahraničie, tuzemské poistenie
 • úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu)
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie batožín a vecí osobnej potreby
 • asistenčné služby 24 hodín denne 7 dní v týždni
 • možnosť kolektívneho poistenia s krytými rizikami smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu s územnou platnosťou na Slovensku
 • možnosť uzavretia poistenia on line

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

 • zľava 20 % pre deti a študentov do 26 rokov
 • 30 % pre skupinu 20 a viac cestujúcich
 • možnosť zvoliť výšku poistného krytia a počet dní poistenia
 • asistenčné služby 24 hodín denne
 • v prípade poistnej udalosti v zahraničí k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni medzinárodná asistenčná služba Assist-Card
 • s balíkom Assist-Card premium zabezpečenie v prípade potreby právnej pomoci,
 • poistenie pri predčasnom návrate, v prípade úmrtia alebo ochorenia príbuzného,
 • preprava dieťaťa domov
 • zodpovednosť za poškodenie, zničenie, krádež, lúpež batožín
 • pripoistení do hôr - možnosť jednorazového alebo paušálneho (ročného) poistenia, zľava pre deti do 18 rokov, možnosť samostatného poistenia nákladov Horskej záchrannej služby

MetLife Europe Insurance Limited

 • tri poistné varianty cestovného poistenia – Silver, Gold, Platinum
 • voliteľná územná platnosť – Európa a Stredomorie alebo. Svet
 • zimné športy: rýchlostné korčuľovanie, jazda v tobogane na sánkach alebo boboch, skialpinizmus, snežný skúter
 • letecké športy: parasailing
 • vodné športy: vodné motorové športy (vodný skúter), jachting, rafting, kanoe, potápanie s dýchacím prístrojom s inštruktorom (bez inštruktora v prípade, ak má poistný osvedčenie z kurzu potápania)
 • iné športy: tancovanie, jazda na koni, bojové športy - bojové umenia
 • asistenčné služby 24 hodín denne
 • cestovné náklady v prípade poruchy automobilu
 • osobné doklady - strata, krádež a poškodenie
 • núdzové vycestovanie člena rodiny
 • zodpovednosť za škodu
 • liečebné náklady a súvisiace výdavky, trvalá invalidita a pod.

Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s.

 • poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby (náklady na ošetrenie a iné lekárske služby, ktoré sú nevyhnutné k liečbe poisteného klienta
 • smrť úrazom, trvalé následky úrazom a hospitalizácia
 • poistenie batožiny a dokladov
 • privolanie opatrovníka
 • zabezpečenie kaucie a právnej pomoci v zahraničí
 • poistenie storna zájazdu
 • asistenčné služby 24 hodín denne

Poštová poisťovňa, a.s.

Poistenie možné dojednať v dvoch

 • individuálne poistenie - pre držiteľa platobnej karty
 • rodinné poistenie – držiteľa platobnej karty a jeho rodinných príslušníkov - manžela/-ku, alebo druha/-žku (osoba, s ktorou držiteľ platobnej karty žije najmenej jeden rok v spoločnej domácnosti) a každé dieťa držiteľa platobnej karty, jeho manžela/ky alebo druha/žky do 18. roku veku. Poistenie sa na deti vzťahuje do dňa dovŕšenia 19. roku dieťaťa.
 • asistenčné služby 24 hodín denne
 • pripoistenie zimných športov, rizikových športov a rekreačných športov
 • pripoistenie stornovacích poplatkov
 • možnosť uzavrieť poistenie on line (max. na 90 dní)

Union poisťovňa, a.s.

 • Krátkodobé cestovné poistenie - Neobmedzené krytie v poistení liečebných nákladov
 • zľavy pre rodinu a kolektív, pre poistencov Union zdravotnej poisťovne a pre držiteľov kariet vydaných združením CKM SYTS
 • Komplexné poistenie aj pre pobyt na Slovensku
 • Zvýhodnená sadzba pre cesty do Českej republiky
 • možnosť z výberu troch balíkov BASIC, STANDARD a OPTIMUM
 • Celoročné poistenie - poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 250 000 €
 • možnosť uzatvoriť si poistenie na rok alebo na dobu neurčitú pre územie Slovenska, Európy alebo celého sveta
 • neobmedzený počet vycestovaní počas platnosti poistenia
 • poistenie aj pre vybrané športy, alebo manuálnu prácu
 • Možnosť z výberu troch balíkov KLASIK, KOMFORT, KOMFORT STORNO a PLUS 180 DNÍ

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • Krátkodobé poistenie - pre jednotlivcov až do veku 80 rokov, deti do 18 rokov majú zvýhodnené poistné
 • pre rodiny – poistníkom je jeden z rodičov a spolupoistení sú ostatní členovia rodiny, čiže druhý rodič a maximálne 3 deti
 • pre skupinu osôb – vhodné pre výlety zamestnancov, školské výlety, účastníkov letného tábora
 • Ročné cestovné poistenie - pre jednotlivcov -vo veku od 6 týždňov veku do 75 rokov
 • pre rodiny – poistníkom je jeden z rodičov a spolupoistení sú ostatní členovia rodiny (maximálne ďalší traja)
 • pre vodičov z povolania - možno uzatvoriť len poistenie liečebných nákladov, maximálna dĺžka pobytu je 45 dní bez možnosti ďalšieho predĺženia
 • zamestnancov cestujúcich na služobnú cestu nemanuálneho charakteru

Poistenie liečebných nákladov na sumu 250 000 € a pre poistenie zodpovednosti za škodu na sumu 200 000 €.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • výhody pri rodinnom poistní
 • poistenie na cesty do celého sveta, na slovenské hory, , do Európy alebo do ktorejkoľvek krajiny sveta
 • poistenie technickej pomoci (okrem iného aj organizácia a úhrada odtiahnutia MV zo zahraničia na územie SR)
 • poistenie nákladov Horskej služby v SR
 • poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb
 • poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie krátkodobé s dĺžkou pobytu až 90 dní alebo ročne s možnosťou opakovaných výjazdov počas 180 dní alebo nepretržite až 365 dní
 • on line poistnie