Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých je zvýhodnený úver, pri ktorom žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky, získava daňový bonus vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v predchádzajúcom roku, maximálne do výšky 400 € ročne počas obdobia 5 rokov. Maximálna výška úveru môže byť 50 000 €, zároveň však platí, že pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti nesmie byť vyšší ako 70 %.

Podmienky získania daňového bonusu

Hypotéka pre mladých a daňový bonus sa vzťahujú na úvery s maximálnou výškou do 50 000 €, len na jednu zmluvu. Daňový bonus si môže uplatniť iba klient – hlavný dlžník v podávanom daňovom priznaní alebo prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu daňové priznanie zabezpečuje. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus nevzniká.

Žiadatelia ku dňu podania žiadosti o úver musia byť vo veku 18 – 35 rokov. Hlavný dlžník, ale aj spoludlžník musia ku dňu uzavretia zmluvy o úvere splniť podmienku príjmu. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR počas predchádzajúceho štvrťroku.

Účelom úveru musí byť nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu a splatnosť od 5 do 30 rokov. Zakladaná nehnuteľnosť musí byť na Slovensku.

Banka po skončení kalendárneho roka bezplatne vystaví hlavnému dlžníkovi potvrdenie o zaplatených úrokoch ku každému úveru, ktorý splní podmienky na uplatnenie bonusu, a zašle ho klientovi poštou na jeho korešpondenčnú adresu.

Užitočné články o hypotékach

Finančný Kompas v médiách