Hypotéka 365.bank


Hypotéku môžete zabezpečiť zriadením záložného práva na akúkoľvek tuzemskú nehnuteľnosť, ktorú musí akceptovať banka, ktorú nadobúdate kúpou, alebo aj nehnuteľnosťou, ktorá nemusí byť vo vašom vlastníctve.

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Založenú nehnuteľnosť je potrebné poistiť a požiadať poisťovňu o zriadenie vinkulácie v prospech 365.bank.

Klient má možnosť si poistiť úver.

Základný súbor 1 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti a invalidity:  0,05% zo sumy schváleného úveru na bývanie

Komplexný súbor 2 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti: 0,07% zo sumy schváleného úveru na bývanie

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 10 000 € 500000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrokové sadzby od 8.5.2024:

 • Fix 1 od 4,75 % p.a.
 • Fix 3 od 4,25 % p.a.
 • Fix 5 od 4,25 % p.a.
 • Fix 10 od 5,05 % p.a.
Zľavy z úrokovej sadzby:
 • 0,50% p.a. za aktívne využívanie Účtu PLUS,
 • 0,70% p.a. bankou akceptovaný príjem hlavného dlžníka ak je aspoň 1 500 eur, mesačne príde na účet rovnaká suma.
Poplatok za poskytnutie je vo výške 300 eur si banka neučtuje pri digitálnej hypotéke.
 

Termínovaný vklad k hypotéke. Môže pomôcť znížiť úrok na hypotéke až o 2 % ročne.

 • garantovaný úrok 0,30 % ročne,
 • doba viazanosti 3 roky.

Možnosť dofinancovania zvyšnej časti kúpnej ceny bytu či domu spotrebným úverom od 365-ky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 6,00 % ročne, bez poplatkov za poskytnutie a splatnosť až na 8 rokov.

Hypotéky pre priateľa.

Možnosť získať odmenu 150 eur za pozvanie kamaráta do 365-ky, ktorý si založí digitálny účet  požiada o hypotéku, načerpá úver, alebo refinancuje svoj existujúci úver. Odmenu 150 eur získa klient aj pozvaný kamarát.

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka.

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR. 

Banka posúdi schopnosť žiadateľa splácať úver na základe výšky príjmov.
 

Fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.07.2024.

Podmienky pre vznik nároku na príspevok:

 • Príjem  oprávnenej osoby nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mzdy v  hospodárstve SR za rok 2022 – max. výška hrubej mzdy nesmie presiahnuť 2  086,40 eur
 • Ak priemerný príjem za rok 2022 prekračuje stanovenú hranicu, bude pre vznik nároku na príspevok posúdený priemerný príjem za 6 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok.
 • Úver  na bývanie bol poskytnutý na účel: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti  na bývanie, výstavba alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti na  bývanie
 • Nové účely platné po 1.6.2024: refinancovaný úver s refixom, refinancovaný úver bez refixu - súčasný úver bol poskytnutý na splatenie úveru s účelom nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba alebo rekonštrukcia.
 • Financovanú nehnuteľnosť využíva oprávnená osoba na  vlastné bývanie – príspevok sa uplatňuje iba na 1 zmluvu o úvere na  bývanie a na 1 tuzemskú nehnuteľnosť

Doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu.
Doklady o príjme všetkých žiadateľov, ak príjem nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni.
Doklady k účelu úveru, napríklad kúpna zmluva pri kúpe nehnuteľnosti.
Doklady k zakladanej nehnuteľnosti - znalecký posudok.             
Zamestnanec v zahraničí:  

 • Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti  nie staršie ako 30 dní – originál
 • Pracovná zmluva (úradne preložená, ak je uzavretá v inom jazyku ako AJ, NJ, ČJ a MJ)
 • Výpisy z účtu žiadateľa za posledných 6 mesiacov, preukazujúce pravidelné vyplácanie      

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 300 € - max. 300 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru   

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €