Hypotéka 365.bank


Hypotéku môžete zabezpečiť zriadením záložného práva na akúkoľvek tuzemskú nehnuteľnosť, ktorú musí akceptovať banka, ktorú nadobúdate kúpou, alebo aj nehnuteľnosťou, ktorá nemusí byť vo vašom vlastníctve.

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Založenú nehnuteľnosť je potrebné poistiť a požiadať poisťovňu o zriadenie vinkulácie v prospech 365.bank.

Klient má možnosť si poistiť úver.

Základný súbor 1 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti a invalidity:  0,05% zo sumy schváleného úveru na bývanie

Komplexný súbor 2 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti: 0,07% zo sumy schváleného úveru na bývanie

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 10 000 € 500000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Hypotéka s úsporami - možnoať znížiť úrok na hypotéke až o 2 % ročne za zriadenie termínovaného vkladu k hypotéke. Výška zľavy závisí od výšky vkladov, ktoré budú vložené na Termínovanom vklade. Termínovaný vklad k hypotéke má viazanosť 3 roky a peniaze na ňom sa úročia garantovaným úrokom 0,30 % ročne.

EKO zvýhodnenie za energetický certifikát kategórie A

Úrokové sadzby s ECO certifikátom od 24.3.2023:

 • Fix 1 od 3,95 % p.a.
 • Fix 3 od 3,95 % p.a.
 • Fix 5 od 3,95 % p.a.
 • Fix 10 od 4,95 % p.a.
Zľavy z úrokovej sadzby:
 • 0,30 % p.a. za aktívne využívanie Účtu PLUS vedeného v 365.bank,
 • 0,10 % p.a. za EKO certifikát energetickej triedy A k nehnuteľnosti.         
 • 0,20% p.a. za refinancovanie / za žiadosť cez apku.
 
Poplatok za poskytnutie je vo výške 300 €.
Bez poplatku za poskytnutie úveru: pri digitálnej hypotéke

Možnosť dofinancovania zvyšnej časti kúpnej ceny bytu či domu spotrebným úverom od 365-ky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou od 4,9 % ročne, bez poplatkov za poskytnutie a splatnosť až na 8 rokov.

Hypotéka s odmenou 150 eur.

Možnosť získať odmenu 150 € za pozvanie kamaráta do 365-ky, ktorý si založí digitálny účet  požiada o hypotéku, načerpá úver, alebo refinancuje svoj existujúci úver. Odmenu 150 € získa klient aj pozvaný kamarát.

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere.

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR. 

Banka posúdi schopnosť žiadateľa splácať úver na základe výšky príjmov. 

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov

Zamestnanec v zahraničí s príjmom v mene EUR:

 • neprerušovaný pracovný pomer min. 6M ucelených,
 • zamestnaný na dobu neurčitú a vyplatené príjmy v mene EUR na bankový účet (vedený v niektorej zo slovenských alebo zahraničných bánk) za min. 6M
 • nie je v skúšobnej lehote, aktuálne nie je na PN (resp. po skončení PN má vyplatené príjmy na bankový účet za min. 2M, príp. na BÚ manžela/manželky), nie je vo výpovednej lehote
 • zamestnávateľ je z krajín EHP (členské štáty EÚ a EZVO) + Švajčiarsko a vykonáva podnikateľskú činnosť min. 12M

Doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu.
Doklady o príjme všetkých žiadateľov, ak príjem nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni.
Doklady k účelu úveru, napríklad kúpna zmluva pri kúpe nehnuteľnosti.
Doklady k zakladanej nehnuteľnosti - znalecký posudok.             
Zamestnanec v zahraničí:  

 • Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti  nie staršie ako 30 dní – originál
 • Pracovná zmluva (úradne preložená, ak je uzavretá v inom jazyku ako AJ, NJ, ČJ a MJ)
 • Výpisy z účtu žiadateľa za posledných 6 mesiacov, preukazujúce pravidelné vyplácanie      

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 300 € - max. 300 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru   

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €