Investícia do podielových listov v sebe obsahuje riziko kolísania hodnoty investovanej čiastky a výnosu z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulá výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu.

Porovnávané sú len fondy registrované v Slovenskej asociácii správcovských spoločností.

Užitočné články o investovaní

Finančný Kompas v médiách