Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie

Porovnajte si povinné zmluvné poistenie vo všetkých poisťovniach a uzatvorte si online poistenie auta jednoducho do 5 minút. 

Ako si uzatvoriť PZP online

1.
PZP online krok 1
Zadajte ŠPZ vozidla alebo základné údaje do kalkulačky.
2.
PZP online krok 2
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
3.
PZP online krok 3
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
4.
PZP online krok 4
Zmluvu zaslanú na Váš e-mail si uložte a zelenú kartu vytlačte.
5.
PZP online krok 5
Poistné uhraďte cez internetbanking, platobnou kartou alebo iným spôsobom.

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – PZP kryje riziko škôd, ktoré je spôsobené pri prevádzke vozidla. Poisťovateľ (ďalej poisťovňa) vyplatí poškodenému za klienta náhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, škody na zdraví a ušlého zisku a náklady pri usmrtení, účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov.

Zoznam poisťovní poskytujúcich PZP a ich výhody a bonusy nájdete tu

Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje na škodu na vozidle, ktorá vznikla vlastným zavinením. PZP je aj poistením pre zahraničie, dokladom toho je zelená karta – potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie. Zelená karta sa vydáva na základe dohody o zelených kartách, ktorú zastrešuje Rada kancelárií v Londýne.

Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie je daná zákonom č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosťou uzavrieť povinné zmluvné poistenie má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť

Povinné zmluvné poistenie má nájomca. V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak tento zákon neustanovuje inak. Poistiť sa majú vozidlá ako osobný automobil, motorka, skúter, babeta, trojkolka, štvorkolka, nákladné auto, náves, ťahač, autobus, trolejbus, traktor, príves na auto a iné vozidlá s vlastným evidenčným číslom. Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie je najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Ak si povinná osoba túto povinnosť nesplní, hrozí jej pokuta vo výške od 16,60 € do 3 319,39 €. Ten, kto povinné zmluvné poistenie neuzavrie a spôsobí motorovým vozidlom druhému škodu na zdraví alebo na majetku, je povinný uhradiť celkovú škodu z vlastných prostriedkov.

Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na neurčitú dobu. Klient má však právo vypovedať poistnú zmluvu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Informácie o PZP

Povinnosťou poisťovní je zasielať svojim klientom 10 týždňov pred ukončením poistného obdobia predpis poistného (výšku poistného) na ďalšie obdobie, aby klient mohol zvážiť, či v danej poisťovni ostane, alebo sa rozhodne svoje poistenie zrušiť a uzatvorí PZP v inej poisťovni, ktorá mu poskytne výhodnejšie podmienky poistného. Klient výpoveď poistenia musí podať 6 týždňov pred koncom splatnosti poistenia.

Viac informácií o výške poistného nájdete na našej webovej kalkulačke, kde si môžete porovnať ceny PZP jednotlivých poisťovní z pohodlia domova a vyberiete si najlepšie poistenie svojho motorového vozidla.

Kalkulačka neumožňuje len samotné porovnanie poistenia, ale aj jeho uzatvorenie. Zadajte doplňujúce údaje, odošlite návrh poistnej zmluvy a v nasledujúcich pracovných dňoch vám príde zmluva na povinné zmluvné poistenie spolu s potrebnými dokladmi.

Zákonné limity poistného plnenia

5 000 000 € za škodu na zdraví, ako aj za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených a usmrtených.

1 000 000 € za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tohto poistenia bez ohľadu na počet poškodených.

Každá poisťovňa si môže výšku uvedených limitov plnenia určiť aj výhodnejšie, ako jej umožňuje zákon. Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pri uzatvorení PZP na úrazové či havarijné poistenie, pokiaľ má klient už uzatvorenú inú zmluvu v poisťovni, pri platení poistného bankovým prevodom, zľavu za dieťa do 15 rokov, zľavu, ak klient býva v menšom meste.

Doklady o PZP, ktoré je potrebné mať pri cestnej kontrole

Na požiadanie je pri policajnej kontrole klient povinný predložiť doklad o uzatvorení PZP.

Doklady,ktoré sú akceptovateľné:

 • Poistná zmluva –zmluva je dostatočným dôkazom o uzatvorení PZP, ale nepraktická, keďže obsahuje niekoľko strán textu.
 • Biela karta – klient ju obdrží so svojimi údajmi spolu s poistnou zmluvou a preukazuje sa ňou na území Slovenska.
 • Zelená karta – je medzinárodný doklad, ktorým preukazuje klient poistenie vozidla v cudzine, čiže v štátoch, ktoré sú súčasťou systému Zelenej karty. Ak by ste cestovali do krajiny mimo systému Zelenej karty, môžete si na území takého štátu uzavrieť krátkodobé poistenie.

Asistenčné služby

Poistenie kryje čelné, zadné a bočné sklo auta proti zničeniu a poškodeniu. Poisťovne vo väčšine prípadov nechcú preplácať škody zo základného krytia PZP vozidla z dôvodu dokázateľnosti a ťažkého zistenia vinníka. Ak klient nemá uzatvorené poistenie proti havárii a vandalizmu a chce mať poistené sklá na svojom motorovom vozidle, má možnosť si ich pripoistiť. Pri poistení je poskytnutá poistná ochrana pri poškodení alebo zničení čelného skla, zadného skla a bočných okien.

Zánik PZP

Povinné zmluvné poistenie zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť:

 • zánik motorového vozidla
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel
 • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
 • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciach
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva
 • zmenou poisťovne (klient musí 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia doručiť poisťovni písomnú výpoveď)

Poistený má povinnosť písomne oznámiť príslušnej poisťovni – poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, keď vznikla na území Slovenska, a do 30 dní po jej vzniku, keď vznikla mimo Slovenska. Poistený je povinný poisťovateľovi písomne oznámiť, že bol voči nemu uplatnený nárok na náhradu škody, oznámiť poisťovateľovi zmenu držiteľa motorového vozidla, na žiadosť poškodeného je poistený povinný poskytnúť potrebné údaje pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, a to meno a priezvisko, obchodné meno, trvalý pobyt alebo sídlo a číslo poistnej zmluvy.

Poistený má právo písomne požiadať poisťovňu o vydanie písomného dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé poistné obdobie (najmenej za obdobie piatich rokov). Poisťovňa je povinná tento doklad vypracovať do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného.

V prípade, že povinné zmluvné poistenie zanikne pred koncom poistného obdobia (poistným obdobím je jeden rok a poistné je možné platiť v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach) a nebolo uhradené poistné, poisťovňa má nárok na poistné ku dňu, keď poistenie zaniklo. Ak v tomto poistnom období dôjde k škodovej udalosti, z ktorej poisťovni vzniká povinnosť nahradiť škodu, má poisťovňa nárok na poistné až do konca poistného obdobia.