Poisťovne poskytujúce PZP

Zoznam poisťovní, ktoré uzatvárajú PZP

Bonusy jednotlivých poisťovní

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

 • Zľava 20% pri uzatvorení zmluvy online alebo prostredníctvom infolinky 0800 122 222
 • Zľava 7% ak sa klient rozhodne pre spoluúčasť
 • Zohľadnenie škodového priebehu klienta

Pri výpočte poistného poisťovňa zohľadňuje individuálny profil poistníka (vek , bydlisko) a technické parametre vozidla.

Poisťovňa zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie , teda amortizáciu. Poškodenému, ktorého poškodilo vozidlo poistené Povinným zmluvným poistením v Allianz - SP uhradí poisťovňa v plnej výške primerané náklady na opravu , ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú všeobecnú hodnotu vozidla.

Moduly poistného krytia:

Modul Basic - určený pre príležitostných vodičov

 • Základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5 000 000 EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 000 000 EUR na jednu poistnú udalosť
 • Povinná spoluúčasť
 • Asistenčná službu Allianz Assistance, za príplatok 3,60 EUR

Modul Standard - určený pre bežných vodičov

 • Základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5 000 000 EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 000 000 EUR na jednu poistnú udalosť
 • Asistenčná služba Allianz Assistance, za príplatok 3,60 EUR

Modul Optimal - určený pre každodenných vodičov

 • Vyšší limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 10 000 000 EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 000 000 EUR na jednu poistnú udalosť
 • Bezplatná asistenčná služba Allianz Assistance
 • Možnosť spoluúčasti

Modul Ostatné vozidlá - určený pre všetky ostatné vozidlá, pre ktoré nie je možné dojednať moduly Basic, Standard, Optimal (napr. PZP pre motocykle, prívesy, nákladné vozidlá)

 • Možnosť výberu limitu poistného plnenia:
  - základný limit poistného plnenia, ktorý predstavuje 5 000 000 EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to maximálne 1 000 000 EUR na jednu poistnú udalosť, - vyšší limit poistného plnenia, ktorý predstavuje 10 000 000 EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to maximálne 5 000 000  EUR na jednu poistnú udalosť
 • Spoluúčasť sa neuzatvára
 • Bez asistenčných služieb


AXA pojišťovna. a.s.

 • Bonusový systém s možnosťou prevodu od predchádzajúceho poisťovateľa
 • Pri zdokladovaní bezškodového priebehu bonus do výšky 60%
 • Asistenčné služby sú zadarmo v cene poistenia
 • Ceny sú individuálne vypočítané na klienta, napríklad podľa výkonu motorového vozidla, v rámci hlavného poistenia poisťovňa poskytne zľavu aj za jazdu v ekologickejšom vozidle
 • Zľava pre poistenia pre ZŤP a ZŤP/S vo výške 15% a pre tých, ktorí si už v poisťovni uzatvorili akúkoľvek zmluvu je poskytnutá zľava vo výške 5%
 • Pri uzatvorení poistenia online získa klient ďalšiu zľavu 10%

2 limity poistného krytia:

PZP PLUS - limit krytia 2 500 000 / 5 000 000 EUR + pripoistenie úrazu vodiča s limitom 10 000 / 5 000 EUR

PZP PRÉMIUM - limit krytia 5 000 000 / 7 000 000 EUR + pripoistenie úrazu vodiča s limitom 20 000 / 10 000 € + pripoistenie batožiny s limitom 500 € + pripoistenie náhradného vozidla na 3 dni + pripoistenie vlastnej totálnej škody s limitom 5 000 EUR

Možnosť pripoistenia: - na výber má klient z 8 pripoistení, ktoré môže ľubovoľne kombinovať.

Pripoistenie všetkých skiel na vozidle s variantov limitov 400 EUR, 800 EUR alebo 1 600 EUR

Pripoistenie skiel slúži pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou. Pripoistenie platí pre všetky sklá na aute. Ak klient v prípade škody doručí fotodokumentáciu škody skiel, dohodnutá spoluúčasť z poistného plnenia v prvom roku bude 20 % a od druhého roku 80 EUR pre každú poistnú udalosť (v prípade nedodania fotodokumentácie, uplatňuje poisťovňa navýšenie spoluúčasti o 30 %). Ak si klient navyše nechá poškodené sklo opraviť alebo vymeniť v zmluvnom servise, bude spoluúčasť znížená o 40 EUR.

Úrazové poistenie ostatných prepravovaných osôb v aute - v pripoistení je možné si zvoliť limit pre plnenie trvalých následkov. Limit pre smrť úrazom je potom polovica zvoleného limitu plnenia pre trvalé následky. Vybrať si klient môže v rozmedzí od 4 000 EUR až 200 000 EUR. Zvoliť si klient môže medzi variantami pripoistenia iba pre vodiča alebo pre vodiča a všetky osoby prepravované vo vozidle.

Úrazové pripoistenie je už súčasťou poistenia balíčkov PZP PLUS a PZP PRÉMIUM.

Pripoistenie batožiny, uzatvára sa v prípade zničenia v dôsledku živelnej udalosti, poškodenia, zničenia alebo straty pri dopravnej nehode, krádeže vlámaním, lúpežným prepadnutím, batožiny umiestnenej vo vozidle a strešnom nosiči. Maximálny limit plnenia je 1 000 EUR. Pri krádeži batožiny zo strešného nosiča je maximálne plnenie 500 EUR, pri spoluúčasti 166 EUR. Je možné poistiť si aj detskú autosedačku.

Pripoistenie náhradného vozidla, ktoré kryje náklady za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia vozidla následkom dopravnej nehody. Maximálny limit je 400 EUR, maximálne po dobu 10 dní. Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Pripoistenie batožiny je súčasťou poistenia balíčku PZP PRÉMIUM (V rámci tohto balíčku je pevne daný limit plnenia s max. limitom plnenia 120 EUR, max. po dobu 3 kalendárnych dní za jedno poistné obdobie.)

Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou - poškodenie zaparkovaného alebo idúceho vozidla po priamom kontakte so zvieraťom, maximálny limit plnenia 5 000 EUR. Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % v prvom roku a v ďalších rokoch 80 EUR pre každú poistnú udalosť pri splnení podmienky dodania fotodokumentácie vozidla. Pokiaľ nie je doručená fotodokumentácia vozidla, navyšuje sa spoluúčasť o 30 % pre každú poistnú udalosť. Dohodnutá výška spoluúčasti sa z poistného plnenia znižuje o 40 EUR v prípade, ak si klient nechá vozidlo opraviť v zmluvnom servise.

Pripoistenie živelnej udalosti - maximálny limit plnenia 5 000 EUR. Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % v prvom roku a v ďalších rokoch 80 EUR pre každú poistnú udalosť pri splnení podmienky dodania fotodokumentácie vozidla. Pokiaľ nie je doručená fotodokumentácia vozidla, navyšuje sa spoluúčasť o 30 % pre každú poistnú udalosť. Dohodnutá výška spoluúčasti sa z poistného plnenia znižuje o 40 EUR v prípade, ak si klient nechá vozidlo opraviť v zmluvnom servise. 

Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu - maximálny limit plnenia 5 000 EUR. Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % v prvom roku a v ďalších rokoch 80 EUR pre každú poistnú udalosť pri splnení podmienky dodania fotodokumentácie vozidla. Pokiaľ klient nedoručí fotodokumentáciu vozidla, navyšuje sa spoluúčasť o 30 % pre každú poistnú udalosť. Dohodnutá výška spoluúčasti sa z poistného plnenia znižuje o 40 EUR v prípade, ak si klient nechá vozidlo opraviť v zmluvnom servise.


ČSOB Poisťovňa, a. s.

 • Vstupný bonus až do výšky 55 %
 • 10% zľava za bezpečnostnú výbavu vozidla,
 • Bonus 5 % pre produkty ČSOB Finančnej skupiny,
 • 5% pri ročnom poistení
 • Mobilná aplikácia ČSOB Asistent pre nahlásenie poistnej udalosti

Výber limitov poistného plnenia:
Štandard: 6 070 000 EUR za škodu na zdraví a 2 000 000 EUR za škodu na veci a ušlý zisk

Nadštandard: 7 000 000 EUR za škodu na zdraví a 7 000 000 EUR za škodu na veci a ušlý zisk

Platnosť na území Slovenska a v krajinách podľa Zelenej karty ČSOB Poisťovne. Možnosť výberu z dvoch balíkov nonstop asistenčnej služby. Asistenčné služby Prémium s vyššími limitmi a rozšírenými službami len za 11 € ročne.

K povinnému zmluvnému poisteniu si môžete dojednať pripoistenia:
Pripoistenie skiel – kryté sú všetky sklá, nielen čelné

Pripoistenie živelnej udalosti – napríklad požiar, výbuch, úder blesku, záplava, pád stromov, lavína, povodeň,

Pripoistenie priameho stretu so zverou – pri škodovej udalosti nie je podmienkou policajné hlásenie,

Pripoistenie krádeže vozidla – zahŕňa aj poškodenia zapríčinené zlodejom, pričom je krytá všeobecná hodnota auta.

Jednotlivé havarijné pripoistenia je možné uzavrieť nielen k novej, ale aj k existujúcej zmluve PZP.

Generali Poisťovňa, a. s.

Poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%.

Možnosť výberu ďalších pripoistení podľa vlastného výberu:
Úraz dopravovaných osôb - krytie riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia spôsobených úrazom dopravovaných osôb

Výtlk - krytie poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky

Živel a hlodavec - krytie poškodenia spôsobené prírodnými živlami, ako napr. víchricou, povodňou, krupobitím, zosuvom pôdy a pod., poškodenia hlodavcom (napr. rozhryzenie káblov)

Stret so zverou - škody spôsobené stretom zo zverou

Pneumatiky - poškodenia pneumatiky defektom, defektom pri dopravnej nehode alebo vandalizmom

Asistenčné služby KLASIK - 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Špeciálne pripoistenie k balíčkom

Čelné sklo - kryje poškodenia v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu či odleteného kamienka

Krádež - kryje krádež celého vozidla alebo jeho časti


Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

 • Asistenčné služby platné doma aj v zahraničí získava klient automaticky k PZP

K PZP klient získava balík asistenčných služieb ako:

 • Dobitie batérie
 • Dočerpanie paliva
 • Opravu vozidla na mieste
 • Opravu defektu
 • 3-dňovú úschovu nepojazdného vozidla
 • Odtiahnutie vozidla do najbližšej opravovne alebo miesta bydliska
 • Náhradné ubytovanie
 • Náhradnú dopravu autom, vlakom alebo lietadlom
 • Asistenciu pri otvorení zámku v prípade straty kľúčov
 • Alkohol Taxi
 • Príchod špecialistov do 60 minút

Zvýhodnené poistné za bezškodový priebeh.

Pripoistenia k PZP:

miniHavarijné poistenie

 • Kryje škody na vozidle
 • 0% spoluúčasť
 • Garantované krytie až do 1 000 EUR
 • Okamžité vybavenie online alebo telefonicky

miniHavarijné poistenie Extra

 • Kryje škody na vozidle
 • 5% spoluúčasť
 • Garantované krytie až do 20 000 EUR
 • Okamžité vybavenie online alebo telefonicky

Poistenie nečakaných výdavkov

 • 9,99 EUR ročne
 • Kryje zodpovednosť za škody spôsobené inej osobe až do 10 000 EUR
 • Kryje náklady na vybavenie nových dokladov, kariet, kľúčov až do 150 EUR
 • Kryje škody spojené so zaplavením garáže do 150 EUR

Poistenie krádeže vozidla

 • Kryje krádež celého vozidla
 • Limit poistného plnenia 4 000 EUR s poistným 19 EUR ročne
 • Limit poistného plnenia 8 000 EUR s poistným 29 EUR ročne
 • Možnosť ho uzavrieť ako pripoistenie k PZP alebo samostatne

Cestovné poistenie zadarmo

 • Klient ho získa pri uzatvorení PZP
 • Aktivácia poistenia pred odchodom na cestu na 0850 555 555
 • Cestovné poistenie platí 3 dni na území susedných krajín Slovenska
 • Platí pre klienta aj jeho rodinu (2 dospelí a 5 detí)


Groupama poisťovňa, a.s.

K základnému poisteniu získa klient bezplatnú asistenčnú službu, ktorá mu bude k dispozícii nonstop 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Poisťovňa ponúka rozšírené asistenčné služby v PZP ako je oprava defektu a bezplatná právna pomoc v trvaní 3 hodín pri riešení dopravnej nehody. Neuplatňuje sa amortizáciu a v cene poistenia je aj úrazové poistenie vodiča.
V cene poistenia je aj úrazové poistenie vodiča. Poisťovňa pri PZP prestala uplatňovať amortizáciu, škody pre osobné motorové vozidlá uhrádza poisťovňa podľa cien nových náhradných dielov bez zohľadnenia ich opotrebenia.

 • bonus do výšky 60% za bezškodový priebeh
 • 10% zľava pre rodičov detí do 15 rokov
 • 15% zľava (dodatočná) za bezškodový priebeh
 • 10% zľava za uzatvorenie iného poistenie v poisťovni
 • 5% zľava, ak klient vlastní účet v OTP Banke Slovensko, a. s.
 • 5% zľava pri ročnom platení poistného,
 • ak klient býva v menšom meste alebo na vidieku, máte nárok na ďalšiu zľavu do výšky 25%


KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Novým klientom poskytuje poisťovňa bonus na poistnom vo výške 60%. Ak klient pred uzatvorením poistenia spôsobí dve a viac poistných udalostí, zľava sa mu za spôsobené nehody zníži o 5%.

 • 60% za bezškodový priebeh
 • 3% za ročný spôsob platby
 • 5% až 20% zľava za viac poistení pre nových i kmeňových klientov
 • 5% až 45% obchodno – aktivačná zľava pre nových i kmeňových klientov
 • 20% pre dôchodcov/ZŤP a historické vozidla

Asistenčné služby v rámci PZP platné na území Slovenskej republiky a v zahraničí sú zdarma.

Možnosť na výber zo 4 variantov asistenčných služieb. Buď asistenčné služby zdarma k produktu Garant plus, Eurogarant plus, alebo s príplatkom 4,98 EUR alebo 9,97 EUR ročne k poistnému - klient si zvolí rozšírené asistenčné služby - Špeciál plus alebo Optimum.

Možnosť dojednania poistenia:

GARANT PLUS
Limity poistného krytia:

 • 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 1 000 000 EUR pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

EUROGARANT PLUS
Limity poistného krytia:

 • 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 2 000 000 EUR pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.


KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

 • Poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti
 • Poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla
 • Poistenie škôd spôsobených stretom so zverou
 • Poistenie batožiny
 • Poisťovňa neuplatňuje amortizáciu, škodu na vozidle uhradí poškodenému v plnej cene náhradných dielov
 • Asistenčné služby v cene poistenia

Možnosť výberu poistenia:

PARTNER

 • Poisťovňa uhradí za klienta škody do výšky stanovenej zákonom
 • Do 5 000 000 EUR na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • Do 1 000 000 EUR na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

EUROPARTNER

 • Poisťovňa uhradí za klienta škody nad rámec zákonom stanovených limito
 • Do 5 000 000 EUR na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • Do 2 000 000 EUR na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených


Onlia – Union poisťovňa, a.s.

Štandardné zákonné krytie:

 • 5 000 000 EUR pri škodách na živote a zdraví
 • 1 000 000 EUR pri škodách na majetku

Klienti sú automaticky odmeňovaní za bezškodovosť nižšou cenou.

Poisťovňa umožňuje klientom využiť okrem ročnej, polročnej a štvrťročnej, aj mesačnú platbu poistného.

K povinnému zmluvnému poisteniu má klient možnosť dopoistiť:

 • Asistenčné služby - neobmedzený limit na Slovensku a nadštandardný limit 1 000 EUR v zahraničí
 • Úrazové poistenie - maximálna výška odškodnenia z úrazového poistenia v prípade smrti alebo trvalých následkov úrazu je 7 000 EUR a platí v celej Európe, úrazové poistenie je možné uzatvoriť len pre vodiča aj pre celú posádku motorového vozidla
 • Cestovné poistenie - maximálna výška poistného krytia pri poistení liečebných nákladov v zahraničí je 250 000 EUR bez spoluúčasti klienta, platí až 45 dní nepretržitého pobytu v zahraničí v celej Európe, poistenie je možné uzatvoriť len pre držiteľa auta alebo jeho rodinu
 • Poistenie batožiny - maximálna poistná suma pri poistení batožiny v aute je 1 000 EUR na osobu, maximálne však 350 EUR za jeden kus batožiny, poistenie platí na Slovensku aj v celej Európe.
 • Živly - poistenie poskytuje poistnú ochranu pri poškodení, zničení alebo strate auta a jeho výbavy (víchrica, krupobitie, zemetrasenie, povodeň, záplava a pod.)
 • Krádež - krádež celého vozidla, krádež štandardnej a doplnkovej výbavy, neoprávnené použitie vozidla cudzou osobou
 • Havária a vandalizmus - poistenie auta proti vandalizmu chráni vaše vozidlo a jeho výbavu v situáciách ako zrážka s iným vozidlom, poškodenie skla alebo karosérie odleteným kamienkom, náraz do rôznych predmetov, stret so zverou, poškodenie vozidla výtlkmi na cestách, úmyselné poškodenie vandalom, požiar a výbuch, poškodenie káblov, hadíc a izolácie hlodavcami.


Union poisťovňa, a.s.

 • Zľava pre všetkých, ktorí si uzatvoria PZP cez internet 
 • 5%-ná zľava pre klientov Union poisťovne, a. s., a poistencov Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Klient si môže vybrať 3 produkty:

BASIC

 • Škody na majetku – limit plnenia 1 000 000 EUR
 • Škody na živote a zdraví - limit plnenia 5 000 000 EUR

OPTIMUM

 • Škody na majetku – limit plnenia 3 000 000 EUR
 • Škody na živote a zdraví - limit plnenia 5 000 000 EUR
 • Asistenčné služby

EXCELLENT PLUS

 • Škody na majetku – limit plnenia 5 000 000 EUR
 • Škody na živote a zdraví - limit plnenia 5 000 000 EUR
 • Asistenčné služby
 • Živel – poistenie auta proti živlom k balíku je zdarma, krytie do výšky 2 500 EUR

Asistenčné služby v balíkoch Optimum a Excellent

 • Odťah vozidla do servisu v prípade nehody
 • Poskytnutie náhradného vozidla v prípade nehody a krádeže
 • Oprava defektu na mieste
 • Asistencia pri vybití autobatérie
 • Zabezpečenie výmeny paliva v nádrži po nesprávnom natankovaní

Možnosť pripoistenia

 • Sklo - poistná suma 200, 300 alebo 550 EUR, spoluúčasť 10%.
 • Výtlk- kryje škody na disku, pneumatike a náklady na geometriu. Poistná suma 100, 200 alebo 300 EUR, spoluúčasť 10%.
 • Stret so zverou - Poistenie kryje škody na vašom aute spôsobené stretom s divou zverou. Poistná suma 2 500, 5 000 alebo 7 500 EUR, spoluúčasť 10%.
 • Úraz vodiča - odškodné pri hospitalizácii, trvalých následkoch, alebo smrti v dôsledku úrazu. Poistná suma podľa zvoleného balíka, bez spoluúčasti.


UNIQA poisťovňa, a.s.

 • bonus za bezškodový priebeh do výšky 50%
 • bonus vodičom z menšieho mesta
 • pripoistenia pre vodiča
 • asistenčné služby, za 1 EURO mesačne možnosť získať rozšírenú asistenciu 
 • partnerské autoservisy 

Základnú asistenciu získava klient automaticky zdarma k poisteniu (oprava defektu, odťah vozidla a pod.). Možnosť rozšírenej asistencie za 1 EURO mesačne pre vozidlá do 3,5 tony. Klient má nárok na náhradné vozidlo až po dobu 5 dní. Novinkou je poskytovanie služieb aj pre vozidlá nad 3,5 tony a taktiež odtiahnutie vozidla do autoservisu, ktorý si zvolí klient pri uzatvorení poistenia.

Možnosť pripoistenia

 • Pripoistenie rozšírenej asistencie – 12 EUR ročne (ONLINE)
 • Pripoistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku havárie EUROOCHRANA – 10 EUR ročne (ONLINE)
 • Pripoistenie čelného skla – už od 7 centov na deň
 • Pripoistenie pre vodiča – 10 EUR ročne pre prípad smrti úrazom
 • Právnik do auta

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • Poisťovňa poskytuje vernostné zľavy pre klientov Wüstenrot poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne vo výške 5 alebo 10% podľa počtu uzavretých zmlúv
 • Nadštandardné asistenčné služby zadarmo
 • Bonus 5% pre klientov za bezškodový priebeh ako dodatočná zľava nad rámec uplatňovaných zliav
 • Možnosť poistenia prívesu už za 9 EUR až do hmotnosti 3 500 kg  Stačí, ak má klient uzatvorené PZP v poisťovni na motorové vozidlo
 • Výhodná sadzba pre motocykle podľa výkonu motora

Možnosť pripoistenia

 • Klient má na výber 2 varianty úrazového pripoistenia pre vodiča a cestujúcich, možnosť pripoistenia právnej ochrany auta a vodiča v trestnom, priestupkovom a správnom práve a pri náhrade škody, vrátane nonstop linky právneho poradenstva
 • Možnosť pripoistenia skiel motorového vozidla.