Porovnaj poistenie nehnuteľností

Chráňte si svoj majetok a uzatvorte si výhodné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti online. Získate pomoc v prípade neočakávaných škôd. Porovnaním cien ušetríte peniaze a online procesom čas!

Ako si uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti online

1.
PZP online krok 1
Zadajte všetky potrebné údaje do kalkulačky.
2.
PZP online krok 2
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
3.
PZP online krok 3
Doplňte svoje osobné údaje, všetko skontrolujte a uzatvorte poistenie.
4.
PZP online krok 4
Zmluvu zaslanú elektronicky na váš e-mail si vytlačte a uschovajte.
5.
PZP online krok 5
Poistné uhraďte prevodom, platobnou kartou alebo QR kódom. Poistenie bude platné.

Poistenie nehnuteľnosti: na čo slúži?

Poistenie majetku sa člení na dva základné typy poistenia – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Každý vlastník nehnuteľnosti, či už domu, bytu, nebytového priestoru alebo inej stavby, by mal myslieť na riziká, ktoré sa s ich vlastníctvom spájajú, a zabezpečiť ich ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia!

Poistenie nehnuteľnosti je určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti živelným pohromám a ďalším možným rizikám, akými sú napríklad vandalizmus, vlámanie či poškodenie stavby. Poistenie nehnuteľnosti má zabezpečiť, že poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, proti ktorým bolo toto poistenie uzatvorené.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára spravidla pre:

- rodinné domy (vrátane vedľajších objektov ako napr. garáž, plot a pod.)
- byty a bytové domy
- nebytové priestory
- rekreačné objekty (napr. chaty, chalupy a pod.)
- objekty vo výstavbe

Medzi najčastejšie uzatvárané typy poistenia nehnuteľnosti patria poistene domu, poistenie bytu a poistenie bytového domu.

Prečo je potrebné uzatvárať poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti je dobrovoľným typom neživotného poistenia, ktoré je aj napriek množstvu živelných pohrôm a neočakávaných udalostí, ktorých sme dnes svedkami, ešte stále podceňované a zanedbávané!

Ak chcete pre seba a svoju rodinu získať pocit bezpečia a istoty, uzatvoriť si poistenie nehnuteľnosti je jednou z možností! Prostredníctvom tohto poistenia totiž:

- investujete do ochrany životne dôležitej hodnoty – strechy nad hlavou
- chránite rodinný rozpočet pred neočakávanými a nepredvídateľnými finančnými nákladmi.

Vhodné poistenie nehnuteľnosti môže ochrániť váš dom pred nespočetným množstvom rizík a vám tak pomôcť udržať si požadovanú kvalitu vášho bývania!

Aké riziká kryje poistenie nehnuteľnosti?

Existuje hneď niekoľko rizík, na ktoré je možné poistenie nehnuteľnosti uzatvoriť.

Vo všeobecnosti sa poistenie nehnuteľnosti uzatvára, aby chránilo váš majetok pred:

- požiarom
- výbuchom
- úderom blesku
- záplavami a povodňami
- pádom stromu
- víchricou
- nárazom vozidla
- vlámaním
- vandalizmom

Poistenie nehnuteľnosti a rozsah jeho poistného krytia však vždy závisia od konkrétnej poisťovne a jej poistného portfólia. V praxi to znamená, že každá poisťovňa môže poskytovať viacero poistných produktov zameraných na určitú oblasť či riziko, no rovnako je možné jednotlivé riziká kombinovať podľa potreby klienta.

Uzatvárajte si preto poistenie nehnuteľnosti až po dôkladnom zvážení a posúdení jednotlivých poistných rizík!

Na koľko vás vyjde poistenie nehnuteľnosti?

Väčšina ľudí ešte stále považuje poistenie nehnuteľnosti za zbytočné plytvanie peňazí. Málokto si však uvedomuje, že možností ako stratiť strechu nad hlavou je nespočetné množstvo, a že podobná situácia môže postretnúť každého

Poistenie nehnuteľnosti pritom nemusí byť ani drahé ani zbytočné! Stačí si dôsledne premyslieť, čo chcete poistiť a koľko ste ochotní investovať. Výška poistného totiž závisí od:

- výšky poistnej čiastky
- rozsahu poistného krytia
- typu poistenej nehnuteľnosti

Okrem týchto troch faktorov môže na cenu poistného vplývať aj spôsob uzatvorenie poistenia – poistenie na novú alebo časovú hodnotu, prípadne rôzne poskytnuté zľavy.

Ak si nie ste istý, v akej výške by mala byť poistná suma stanovená, kontaktujte nás!
Ak si chcete vypočítať, koľko Vás vyjde poistenie nehnuteľnosti, vyskúšajte našu online kalkulačku!


Popri poistení nehnuteľnosti sa odporúča mať uzatvorené aj poistenie domácnosti.

Prečo uzatvárať poistenie domácnosti?

Poistenie domácnosti, podobne ako všetky ostatné druhy poistenia, je určené na to, aby:

- chránilo váš majetok pred viacerými rizikami
- chránilo majetok tretích osôb pred škodou, ktorú im môžete spôsobiť
- chránilo vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými so vzniknutou škodou

Dnes sa dá poistiť prakticky čokoľvek. Dôležité je však vedieť, čo si chcete a potrebujete poistiť a aká je hodnota daného majetku. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu alebo domu, pokiaľ sú uvedené v poistných podmienkach. Môže pritom ísť nielen o nábytok a elektroniku, ale aj o predmety historickej či inej hodnoty.

Nech už poisťujete čokoľvek, dôležitý je predovšetkým rozsah poistného krytia. Pri uzatváraní poistenia domácnosti je preto dôležité pozorne si preštudovať zmluvné podmienky. Každá poisťovňa totiž poskytuje poistenie domácnosti s rozličným rozsahom poistného krytia.

Čo všetko poistenie domácnosti kryje?

Poistenie domácnosti predstavuje jeden z najkomplexnejších druhov poistení, ktoré zahŕňa okrem základného balíka aj množstvo pripoistení a nadštandardných krytí. V praxi to znamená, že si môžete poistiť čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu, ak si za to zaplatíte. Predtým, ako však poistenie domácnosti uzatvoríte, je potrebné dohodnúť jednotlivé poistné podmienky.

Keď sa povie poistenie domácnosti, zvyčajne sa myslí poistenie všetkého majetku v dome či byte. Tento majetok je často vystavený mnohým rizikám, pričom sa vo všeobecnosti rozlišujú dva základné typy: riziko krádeže a lúpeže vecí v poistenej domácnosti a riziko živelnej skazy. Obe tieto skupiny rizík sú v rôznom rozsahu poistiteľné, a to buď v rámci základného balíka poistenia domácnosti, alebo jeho ďalších pripoistení. Rozsah krytia jednotlivých rizík závisí vždy od konkrétnej poisťovne!

Vo všeobecnosti možno povedať, že základný balík poistenia domácnosti najčastejšie kryje také riziká, ako sú:

- požiar
- výbuch
- blesk
- zrútenie lietadla alebo jeho častí
- víchrica a krupobitie (ľadovec)
- zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
- zosuv alebo zrútenie lavín
- zemetrasenie
- tiaž (ťarcha) snehu alebo námrazy
- povodeň a záplava
- zadymenie
- nadzvuková vlna
- pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov
- atmosférické zrážky
- voda z vodovodného potrubia
- náraz vozidla
- odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež
- vandalizmus

Poistenie domácnosti je možné rozšíriť aj o rôzne pripoistenia. Tie môžu zahŕňať:

- skrat elektromotora – elektrický skrat, zhorenie motora v domácich spotrebičoch
- poistenie automatickej práčky pre prípad jej pokazenia z akýchkoľvek príčin
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti
- poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
- poistenie bicyklov mimo bytu

Okrem základného poistenia domácnosti a pripoistení je možné u niektorých poisťovní získať aj nadštandardné krytie, ktoré sa môže vzťahovať napríklad na:

- vodu z akvária, klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, vodných postelí a pod.
- lom rúrok (prasknutie potrubia)
- nepriamy úder blesku, prepätie
- výpadok elektrickej energie
- atmosférické zrážky

Koľko za poistenie domácnosti zaplatíte?

Pri poistení domácnosti je dôležité nielen jeho poistné krytie, ale aj poistná suma a výška poistného, ktoré zaň budete platiť.

Poistná suma by mala byť súčtom všetkého vybavenia v domácnosti. Každé poistenie domácnosti môže pokrývať iné riziká, v rozdielnom rozsahu, a teda môže mať nielen rozdielne poistné sumy, ale aj výšku poistného.

Výšku poistného ovplyvňuje najmä tieto faktory:

- vlastné ocenenie domácnosti
- región, v ktorom žijete
- miesto, kde bývate
- plocha poisťovaného bytu či domu
- výška zvolenej spoluúčasti
- zabezpečenie domácnosti
- charakter vybavenia
- pripoistenia

Vy sami najlepšie viete, na koľko si vašu domácnosť a veci v nej uschované, vážite a ceníte. Na základe toho je aj potrebné vyberať také poistenie domácnosti, ktoré je pre vás najvýhodnejšie. Poistenie domácnosti je potrebné vyberať nielen s apelom na jeho poistné krytie, ale aj výšku poistnej sumy. Poistnú sumu je potrebné určiť tak, aby nebola ani príliš vysoká, ani príliš nízka.

Poistenie domácnosti si treba vyberať tak, aby plnilo vaše potreby a zároveň, aby ste za ne platili primeranú sumu. V prvom rade si treba dávať pozor na to, aby ste neplatili zbytočne veľa za niečo, čo nepotrebujete. Na druhej strane nesmie byť poistná suma stanovená ani príliš nízko, pretože by ste sa tým mohli dobrovoľne vystaviť riziku nedostatočného poistného plnenia.

Ak si nie ste istý, v akej výške by mala byť poistná suma stanovená, kontaktujte nás!
Ak si chcete vypočítať, koľko Vás vyjde poistenie domácnosti, vyskúšajte našu online kalkulačku!