Hypotéka TB Tatra banka


Bezúčelovú časť využite na čokoľvek.
Financovanie úveru už od kúpy stavebného pozemku.
Banka zabezpečí znalecké ohodnotenie bytu.
Banka zabezpečí poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver.
Priamo v pobočke si vybavíte poistenie nehnuteľnosti.

 

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 13 000 € 500000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Požiadajte o Hypotéku pre modrú planétu a získate 100 % zľavu z poplatku za úver. Stačí, ak banke predložíte k financovanej nehnuteľnosti energetický certifikát alebo tepelno-technický posudok. Banka akceptuje triedu A0, A1, B.
Úrokové sadzby platné od 20.10.2023: 

 • Fix 1 od 4,49 % p.a.
 • Fix 2 od 4,49 % p.a.
 • Fix 3 od 4,49 % p.a.
 • Fix 5 od 4,29 % p.a.
 • Fix 7 od 4,49 % p.a.
 • Fix 10 od 4,69% p.a.

Program odmeňovania Hypotéka
Za využívanie produktov banky môže klient  získať zľavu z úrokovej sadzby hypotéky.
Program získajú klienti, ktorí požiadajú o hypotéku od 17.11.2022 a budú využívať Účet pre modrú planétu a/alebo Poistenie splácania hypotéky za dohodnutých podmienok banky.

Banka sleduje splnenie podmienok pre priznanie zvýhodnenia prvé ucelené 3 kalendárne mesiace po poskytnutí Úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a potom každé nasledujúce 3 kalendárne mesiace.

Zľava z úrokovej sadzby hypotéky 0,20% p.a. za využívanie 2 produktov, zľava 0,10% p.a za využívanie 1 produktu.

Podmienky využívania Účtu pre modrú planétu:

 • na účte bola mesačne pripísaná suma peňažných prostriedkov minimálne 500 eur vo forme bezhotovostných kreditov a zároveň.
 • bola zrealizovaná mesačne aspoň jedna transakcia trvalým platobným príkazom na úhradu alebo
 • SEPA inkasom alebo debetnou platobnou kartou vydanou k tomuto účtu,
 • aspoň jeden z dlžníkov na úvere je majiteľom účtu,
 • v sledovanom období nebude na úvere omeškanie so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní.

Podmienky využívania Poistenia schopnosti splácať úver

 • k poskytnutému úveru bola uzavretá poistná zmluva poistenia splácania hypotéky, sprostredkovaná Veriteľom v UNIQA pojišťovna, a.s.,
 • poisteným je aspoň jeden dlžník z úveru,
 • poistenie je s poistným krytím minimálne rizika úmrtia a zároveň
 • poistených je minimálne 70 % výšky úveru, ak výška úveru je rovná alebo nižšia ako 100 000 eur
 • alebo minimálne 50 % výšky úveru, ak výška úveru je nad 100 000 eur,
 • v sledovanom období nebude na úvere omeškanie so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní.


 
 


 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Áno

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), trvalý pobyt na území Slevenskej republiky. Občan EU, ktorý má príjem z firmy sídliacej na území Slovemskej republiky.

Minimálna výška príjmu  plynúceho z územia SR musí býť 350 €.

Banka akceptuje príjmi:

 • zamestnanec – posudzuje sa príjem za posledných 12 mesiacov spätne (vrátane pravidelných odmien, 13. a 14. platu), respektíve za kratšie obdobie, minimálne však za 6 mesiacov,

 • zamestnanec v zahraničí – minimálne obdobie zamestnania 6 mesiacov,

 • rodičovský príspevok,

 • dôchodky – starobný, vdovský, invalidný a výsluhový,

 • fyzická osoba podnikateľ – minimálne jedno ukončené zdaňovacie obdobie,

 • právnická osoba – minimálne trvanie podnikania 24 mesiacov.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2024:

 • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavrie klient zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,
 • bez obmedzenia maximálnej výšky úveru,
 • môžnosť si ho uplatniť za kalendárny rok vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, max. do výšky 1 200 eur za rok,
 • nehnuteľnosť slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu alebo k vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami.

Predložiť doklad totožnosti,

 • doklady preukazujúce účel poskytnutia úveru - kúpna zmluva, stavebné povolenie, položkový rozpočet pri rekonštrukcii,

 • doklady preukazujúce výšku príjmu, ktorý je po zohľadnení predpokladaných mesačných výdavkov, ako aj ostatných záväzkov žiadateľa dostačujúci na splácanie úveru (okrem prípadov, kedy si banka overí výšku vášho príjmu automaticky cez externé registre),

 • doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie úveru ako napr. znalecký posudok.
   

  Daňový bonus na zaplatené úroky pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2018 do 31.12.2023:

 • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavriete zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,
 • maximálne zo sumy úveru 50 000 eur,
 • Daňový bonužiadateľ si s na zaplatené úroky pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2024:

 • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavrie klient zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,
 • bez obmedzenia maximálnej výšky úveru,
 • môžnosť si ho uplatniť za kalendárny rok vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, max. do výšky 1 200 eur za rok,
 • nehnuteľnosť slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu alebo k vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami.
 •  
 • môžete si ho môže uplatniť za kalendárny rok vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, max. do výšky 400 eur za rok.

 •  

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
110 € 110 € 0 €

Prvé čerpanie je bezplatné, druhé a každé ďalšie za poplatok 25

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
Pri ukončení fixácie úrokovej sadzby 0 €

Skutočné náklady banky priamo súvisiace s predčasným splatením, max. vo výške 1% z predčasne splácanej istiny

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

9,25 % p. a. + štandardná úroková sadzba

Skutočné náklady na vymáhanie € Skutočné náklady na vymáhanie €