mHYPOTÉKA účelová mBank


Mimoriadne splátky bez poplatku až do 20% z pôvodnej výšky úveru ročne, realizované v priebehu celého roka cez internetbanking

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 7 000 € 500 000 € 1 40 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Zvýhodnené úrokové sadzby pre hypotéky s LTV do 80 % platné od 1.8.2023.

  • pri fixácii na 1 rok od 5,74 % p.a.
  • pri fixácii na 3 roky od 5,34 % p.a.
  • pri fixácii na 5 rokov od 4,84% p.a.
  • pri fixácii na 7 rokov od 4,84% p.a.
  • pri fixácii na 10 rokov od 4,84% p.a.


Zľavy z úrokových sadzieb:
Zľava 0,25% p.a. ak má žiadateľ o hypotéku aktívny produkt mPôžička Plus alebo kreditná karta a za posledných 6 mesiacov nebol na tomto produkte v omeškaní.
V prípade, ak žiadateľ o mHypotéku nemá záujem o otvorenie bežného účtu mKonto, úroková sadzba je zvýšená o 1% p.a

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Áno

Vek žiadateľa od 18 do 70 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), občianstvo SR alebo pobyt na území SR, pravidelný príjem, zabezpečenie nehnuteľnosťou na území SR.

Založená nehnuteľnosť nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa o hypotéku (okrem zrýchleného refinancovania).

Založená nehnuteľnosť musí byť poistená a poistenie musí byť taktiež vinkulované v prospech banky.

Daňový bonus na zaplatené úroky pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2024:

  • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavrie klient zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,
  • bez obmedzenia maximálnej výšky úveru,
  • môžnosť si ho uplatniť za kalendárny rok vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, max. do výšky 1 200 eur za rok,
  • nehnuteľnosť slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu alebo k vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami.

Dva doklady totožnosti - Občiansky preukaz a cestovný pas alebo vodičský preukaz alebo rodný list alebo preukaz poistenca,
Potvrdenie o výške príjmu, alebo potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom, doklady potrebné k zabezpečeniu (list vlastníctva, znalecký posudok).

Hypotéka do 50 % hodnoty založenej nehnuteľnosti bez potvrdenia o výške príjmu.

Doklad k preukázaniu účelu hypotéky

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
100 € 100 € - v prípade predčasného splatenia je spracovanie žiadosti alebo vystavenie súhlasu s poplatkom 0 € 0 € Prvé až tretie čerpanie bez poplatku, štvrté a každé ďalšie s poplatkom 20 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € 0 % z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky, max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB + 5% p.a., pre zmluvy uzatvorené do 31. 1. 2013 platí sadzba 8 % p.a. Elektronická 0 €, listová 4 € Odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €