Fio hypotéka Fio banka


Poskytnutie úveru, vedenie bežného i úverového účtu, rezerváciu prostriedkov, čerpanie úveru bez poplatku.

Možnosť zriadenia Hyposporiaceho konta. Ak bude na sporiacom konte zostatok vyšší ako 2000 €, potom istina na úvere vo výške zostatku na Hyposporiacom konte nebude úročená.

Ak by bola počas celého splácania na Hyposporiacom konte suma vo výške istiny, bude klientov úrok 0% p. a. a bude tak splácať iba istinu a nepreplatí nič navyše.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 10 000 € 400 000 € 5 30 85 % 85 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrokové sadzby banky:

 • pri fixáci na 1 rok od 0,38%
 • pri fixácii na 3 roky od 0,38% 
 • pri fixácii na 5 rokov od 0,58%

S Hyposporiací kontom si môže klient voľným finančným prostriedkom znížiť úroky. Hyposporiace konto umožňuje lepšie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov pri splácaní hypotéky. Pokiaľ má klient zostatok na tomto konte minimálne 2.000 €, potom istina na úvere vo výške aktuálneho zostatku na Hyposporiacom konte bude s úrokom 0 %.

Zľavy z úrokovej sadzby pre hypotéky do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti:

 • 0,40% za refinancovanie hypotéky
 • 0,30% za kúpu nehnuteľnosti
 • 0,20% pri dojednaní poistenia schopnosti splácať úver na bývanie prostredníctvom Fio banky
 • 0,10% pre hypotéky nad 40 000 €

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
20 % zjednanej výšky úveru ročne Áno

Hypotéky banka poskytuje občanom EU alebo ESVO, ktorí majú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt a ich príjem je generovaný na území SR.

Prechodný pobyt musí trvať najmenej 1 rok. Občan inej krajiny musí mať v SR trvalý pobyt a to najmenej po dobu 1 roku a jeho príjem musí byť generovaný v SR.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov

Žiadosť o úver na bývanie - hypotéku za žiadateľa, zoznam podkladov, kópia dokladu totožnosti, povolenie na pobyt cudzinca, zmluva/dohoda o zúžení spoločného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nadobúdací titul k financovanej a zabezpečenej nehnuteľnosti(napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva),vrátane dokladov o úhrade kúpnej ceny, odhad ceny nehnuteľnosti banka akceptuje odhad s LTV do 70 % nie starší ako 12 mesiacov.

Ak je odhad starší ako 6 mesiacov, je potrebné dodať aktuálne fotografie interiéru a exteriéru, poistná zmluva o poistení nehnuteľnosti, podklady k účelu úveru, podklady k doloženiu príjmu:

V prípade, že žiadateľ je zamestnanec dokladá svoj príjem zo závislej činnosti, stačí potvrdenie o príjme nie starší ako 30 dní a 3 výpisy z účtu s úhradou mzdy.
V prípade príjmov z podnikania priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, vrátane príloh, potvrdené razítkom daňového úradu za posledné 2 roky.

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
55 € 145 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € V lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy, ak mimoriadna splátka zmluvy presahuje 20 % istiny úveru je poplatok 1% z predčasne splatenej sumy presahujúcej 20% istiny úveru. Kedykoľvek v priebehu časového obdobia platnosti úrokovej sadzby 1% z predčasne splatenej sumy.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% p. a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu 4 € 20 €