Hypotéka Prima banka


Ak ste sa rozhodli pre hypotéku od Prima banky na bývanie, doklady preukazujúce účel úveru vám postačuje predložiť do 6 mesiacov od poskytnutia úveru, použitie prostriedkov stačí vydokladovať iba pri 60% z výšky poskytnutého úveru.

Možnosť poistiť si splácanie pôžičky pre prípad pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania.

V prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania môže klient navyše získať okrem poistného plnenia aj benefit vo výške 100 €, a to za každý mesiac trvania poistného plnenia. Benefit môže byť vyplácaný až 12 mesiacov.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 5 000 € NEOBMEDZENÁ 5 30 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Mimoriadna ponuka úrokových sadzieb.
Úroková sadzba pre ostatné fixácie:

  • pri fixácií na 3 roky   0,40 % p.a. pre Hypotéky schválené do 31.12.2021.
  • pri fixácií na 5 rokov 0,60 % p.apre Hypotéky schválené do 31.12.2021.
  • pri fixácií na 7 rokov 0,80 % p.a. pre Hypotéky schválené do 30.11.2021.

Mimoriadna ponuka úrokovej sadzby 0,50 % p.a. fixovanej na 45 mesiacov pre všetky.
Ak v deň splatnosti poplatku za poskytnutie úveru má klient v Prima banke vedený Osobný účet, poplatok za poskytnutie úveru neplatí.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Nie

Žiadateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, musí mať stály zdroj príjmov.

Úver musí byť zaistený záložným právom k nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

  • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
  • vek žiadateľov do 35 rokov
  • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
  • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
  • splatnosť od 5 do 30 rokov

Potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr. súd, polícia...) a doložiť 3 výpisy z účtu.
Z podnikania, je potrebné doložiť daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok, potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom.

  • doklady k preukázaniu účelu úveru
  • doklady k zabezpečeniu úveru

 

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
100 € 100 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru, maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, okrem predčasného splatenia v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby alebo ak predčasné splatenie nepresiahne výšku 20% istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8%. 15 € 30 €