Účelový úver na bývanie ČSOB


Účelom úveru je nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti, prestavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia nehnuteľnosti a vysporiadanie majetkových pomerov alebo kombinácia týchto účelov alebo ich kombinácia so splatením úveru.

Úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. 
 • možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru,
 • zníženie úrokovej sadzby využívaním produktov ČSOB.

Možnosť zriadenie úveru aj online.

Mimoriadne splátky bez poplatku raz za 31 dní do 1,5 % zostávajúcej istiny cez ČSOB SmartBanking.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 5 000 € 300000 € 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrokové sadzby platné od 1.2.2024 pri úveroch do 80 %  z hodnoty nehnuteľnosti:

 • Fix 1 od 5,39% p.a.
 • Fix 3 od 4,29% p.a.
 • Fix 4 od 4,29% p.a.
 • Fix 5 od 4,49% p.a.
 • Fix 10 od 4,69% p.a.
 • Fix 15 od 4,79% p.a.
 • Fix 20 od 4,89% p.a.


Zľavy u úrokovej sadzba:
Aktívny BU (bežný klient) – 0,20%,
Poistenie nehnuteľnosti DOMOS – 0,20%,
Úver nad 60 000 eur (vrátane) – 0,10%.


Vrátenia 1 splátky po roku splácania úveru na bývanie.
Podmienky benefitu:

 • Hlavný účel úveru nie je refinancovanie (v prípade kombinácie účelov musí byť väščí objem použitý na iný účel ako splatenie úverov).
 • Klient má aktívny bežný účet a spĺňa nasledujúce podmienky - kreditný obrat min. 400 eur/mes., 3 pravidelné platby formou inkasa alebo trvalého príkazu a 5 platieb kreditnou alebo debetnou kartou každý mesiac.
 • Klient aktívne využíval účet min. 9 mesiacov počas 1 roka od začiatku splácania úveru na bývanie.

Benefit platí pre žiadosti podané od 01.05.2024 do 31.08.2024, zmluvy o úvere podpísané do 30.09.2024 a úvery čerpané do 31.08.2025.


Predložením energetického certifikátu, môžu klienti získať jednu splátku späť (max. 500 eur) pri novej hypotéke, aj pri obnove fixácie úrokovej sadzby.

Podmienky benefitu pri obnove fixácie úrokovej sadzby:

 • klient má existujúcu hypotéku v ČSOB s obnovou fixácie úrokovej sadzby v období od 1.3.2024 do 30.6.2024,
 • predloží platný energetický certifikát (EC) k objektu úveru v pobočke do dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby,
 • benefit bude vyplatený v lehote do 90 kalendárnych dní od uhradenia novej výšky anuitnej splátky.


 Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť.
 • po schválení hypotéky dostatok času na hľadanie nového domu či bytu 
 • možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru
 • Garantovaná maximálna výška úveru vyplývajúca z uzavretej úverovej zmluvy
 • Kataster za klienta vybaví banka.

Bezplatné mimoriadne splátky raz za 31 dní do výšky 1,5% zostatku istiny, v min sume 50 eur prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Áno

Vek žiadateľa o úver od 18 do 64 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky), predložiť doklad totožnosti, zdokladovanie účelu.

Daňový bonus na zaplatené úroky pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2024:

 • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavrie klient zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,
 • bez obmedzenia maximálnej výšky úveru,
 • môžnosť si ho uplatniť za kalendárny rok vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, max. do výšky 1 200 eur za rok,
 • nehnuteľnosť slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu alebo k vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami.

Zamestnanec potrebuje potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia), posledný výpis z účtu, ak má príjem poukazovaný min. 6 mesiacov na účet v ČSOB banke, nepotrebuje žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu.
Ak žiadateľ poberá príjem v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia).

Podnikateľ potrebuje doložiť kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu.
V prípade, že svoj príjem sa žiadateľ rozhodol nedokladovať, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu (ak je podnikateľ).

Banka akceptuje ako príjem aj rodičovský príspevok/materskú. 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 250 € - max. 250 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
180 € 180 € 180 €

Prvé až tretie čerpania bez poplatku,ďalšie s poplatkom 50

Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% + základná úroková sadzba ECB, pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013, pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane platí úrok 8% + základná úroková sadzba ECB Skutočné náklady € Skutočné náklady €