Zverejnené: 17.06.2022

Čo je hypotéka a pre koho je určená?


Article image

Čo je hypotéka

Je dlhodobý úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Splatnosť hypoték sa pohybuje v rozmedzí 4 až 30 rokov. Niektoré banky vedia poskytnúť splatnosť až na 40 rokov.

Kto môže o hypotéku požiadať

 • hypotéku môže získať fyzická osoba, ktorá je dospelá tzn. 18 a viac rokov
 • je občanom SR s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, pričom jeden so žiadateľov je občanom krajiny EÚ
 • žiadateľ má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý musí banke dokladovať


Aké doklady môže banka vyžadovať pri podávaní žiadosti ?

Doklady, ktoré treba predložiť k žiadosti sú rôzne podľa žiadaného druhu hypotéky a podľa požiadavky banky.


Najčastejšie doklady žiadateľa/spolužiadateľa/ručiteľa

 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a napr. vodičský alebo kartička poistenca)
 • doklad o adrese (napr. výpis z účtu – ak žiadate o úver v inej ako svojej banke)
 • rozsudok o rozvode ak sa jedná o rozvedeného žiadateľa
 • potvrdenie o príjme, príp. iný doklad o pravidelnom príjme, napr. ak máte príjem z nájmu tak daňové priznanie
 • výpisy z účtu kde chodí príjem za posledné 3 mesiace
 • výplatné pásky za posledné 3 mesiace ak je príjem vyplácaný v hotovosti
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň ak je príjem vyplácaný v hotovosti


Doklady k nehnuteľnosti

 • znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva (nie starší ako rok)
 • poistná zmluva k zabezpečovanej nehnuteľnosti (môže byť uzatvorená aj po schválení hypotéky, najneskôr však pred prvým čerpaním)
 • kúpna zmluva, resp. zmluva o budúcej zmluve k žiadosti, ale k čerpaniu už musí byť podpísaná kúpna zmluva (ak je účelom kúpa nehnuteľnosti)
 • zmluva o výstavbe alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo Zmluva o dielo (ak sa jedná o kúpu bytu vo výstavbe)
 • právoplatné osvedčenie o dedičstve (ak je účelom hypotéky vysporiadenie dedičstva, napr. vyplatenie súrodencov)
 • právoplatný rozsudok o rozvode a dohoda manželov o vysporiadaní BSM (ak ide o vysporiadanie majetku manželov po rozvode)


Výstavba, nadstavba a pod.

 • list vlastníctva k stavebnému pozemku,
 • geometrický plán
 • právoplatné stavebné povolenie
 • rozpočet stavby
 • projekt stavby (alebo zmluva o dielo pri stavbe stavebnou spol.)
 • bločky alebo faktúry za stavebný materiál (svojpomocná stavba)


Rekonštrukcia

 • ohlásenie stavebných prác stavebnému úradu (v prípade drobnej rekonštrukcie, napr. výmena okien, strechy apod.)
 • predpokladaný rozpočet
 • zmluva o dielo ak je rekonštrukcia realizovaná dodávateľsky stavebnou spol.
 • stavebné povolenie (v prípade rozsiahlej rekonštrukcie, prípadne ak môže dôjsť k zmene pôdorysu nehnuteľnosti tak aj geometrický plán), vrátane projektu a stavebného rozpočtu


Vyplatenie skôr poskytnutých úverov

 • potvrdenia bánk so súhlasom predčasného splatenia a s vyčísleným zostatkom úverov
 • pri predčasnom splatení hypoúveru aj súhlas so zápisom záložného práva novej banky na druhé miesto v liste vlastníctva

 

   Užitočné články

Finančný Kompas v médiách