Archipel Portfolio Pro August 95Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Archipel Portfolio Pro August 95 Zmiešané fondy IE00B3MRC924
Popis fondu
Investičným cieľom podfondu je vytvárať najvyšší možný zisk a zároveň udržiavať čistú hodnotu aktív nad minimálnou úrovňou. Minimálna úroveň je obnovovaná každý rok v posledný pracovný deň v júli a má hodnotu 95 % čistej hodnoty aktív podfondu („dátum obnovenia“).Pri sledovaní svojho investičného cieľa môže podfond podľa svojho uváženia investovať do rôznych nástrojov vrátane regulovaných fondov UCITS a non - UCITS (štandardných európskych fondov a špeciálnych fondov), celosvetových akciových fondov a cenných papierov odvodených od akcií, celosvetových dlhopisov a dlhopisových cenných papierov hodnotených jednou alebo viacerými ratingovými agentúrami, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov. Podfond môže investovať až 30% svojich čistých aktív do regulovaných špeciálnych fondov non - UCITS založených primárnev EÚ, ktoré spadajú do kategórií povolených Centrálnou bankou a majú úroveň ochrany, ktorá je ekvivalentom úrovne ochrany poskytovanej akcionárom UCITS. Podfond neinvestuje viac ako 30% čistej hodnoty svojich aktív do cenných papierov, ktoré sú hodnotené jednou alebo viacerými ratingovými agentúrami nižšie, ako je investičný stupeň. Podfond nemá žiaden konkrétny cieľový trh ani geografickú oblasť. Podfond bude investovať do cieľovej alokácie približne 70% čistej hodnoty aktív do dlhopisov alebo cenných papierov súvisiacich s dlhopismi, alebo do kolektívnych investičných schém, ktoré investujú do dlhopisov alebo cenných papierov súvisiacich s dlhopismi, a bude investovať do cieľovej alokácie približne 30% čistej hodnoty aktív do akcií alebo cenných papierov súvisiacich s akciami, alebo do kolektívnych investičných schém, ktoré investujú do akcií alebo cenných papierov súvisiacich s akciami podľa bežných trhových podmienok. Podfond nie je kapitálovo chránený ani zabezpečený. Akékoľvek zisky vzniknuté z vašej investície budú priebežne znovu investované .Akcie v tomto podfonde môžete nakupovať alebo predávať počas každého pracovného dňa
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
11,00 € 11,00 € 11,17 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 5,33% 0,5659 6 august 2020 / 1,25% február 2020 / -3,24% -6,40% a doba zotavenia 51 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,16 % 0,64 % 0,95 % -0,73 % -3,90 % -3,05 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 0,00 % 0,90 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
4,57 mil. € 2,57 mil. € -2 379,00 € -6 695,00 € -1 226 575,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management