UNIQA CEE Dluhopisový fondZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
UNIQA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko UNIQA CEE Dluhopisový fond Dlhopisové fondy CZ0008472578
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovanie čo najvyššieho dlhodobého zhodnotenia investovaním do dlhových cenných papierov v krajinách strednej a východnej Európy, najmä do dlhopisov emitovaných alebo obchodovaných na českom, slovenskom, poľskom a maďarskom kapitálovom trhu. Fond je dlhopisovým fondom. Majetok Fondu bude v súlade s investičnou politikou investovaný hlavne do nasledujúcich druhov aktív: tuzemské dlhové cenné papiere, zahraničné dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu a vklady v bankách. Výnosy sú reinvestované. Fond bude investovať do dlhopisov emitentov všetkých kategórií, t.j. do dlhopisov nadnárodných inštitúcií, štátnych dlhopisov, bankových dlhopisov, dlhopisov obchodných spoločností, komunálnych dlhopisov, a pod. Minimálne 50% dlhopisovej časti portfólia musí mať rating aspoň investičného stupňa. Až 55 % hodnoty majetku možno za podmienok uvedených v štatúte investovať do investičných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré vydala alebo za ne prevzala záruku Česká republika. Vydávanie a odkupovanie podielových listov Fondu sa realizuje každý pracovný deň. Odkúpenie podielových listov Spoločnosťou je realizované na základe Žiadosti o odkúpenie podielových listov podanej. Podielnikom. Spoločnosť odkúpi podielové listy za Aktuálnu hodnotu podielového listu platnú v deň uplatnenia práva na odkúpenie, zníženú o prípadnú zrážku platnú pre daný deň. Dňom uplatnenia práva na odkup sa rozumie pracovný deň, kedy bola Žiadosť o odkup doručená do sídla Spoločnosti. Podielové listy sú odkupované v sídle Spoločnosti. Na území Slovenskej republiky sa podielové listy odkupujú prostredníctvom organizačnej zložky Spoločnosti, umiestnenej na adrese Kolárska 6, 811 06 Bratislava. Spoločnosť je povinná odkúpiť podielový list bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti podanej Podielnikom o odkúpenie podielového listu, najneskôr však do pätnástich pracovných dní, pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania podielových listov Fondu. Spoločnosť vykoná výplatu za odkúpené podielové listy najneskôr tretí pracovný deň od uplatnenia práva na odkúpenie, t.j. odo dňa doručenia žiadosti Podielnika (bez ohľadu na skutočnosť, ak je žiadosť predaná prostredníctvom tretej osoby, resp. ak je takáto tretia osoba použitá na jej doručenie), a to bezhotovostným prevodom na účet Podielnika uvedeného v Zmluve. Výkonnosť Fondu je porovnávaná s výkonnosťou benchmarku, ktorý je stanovený ako: B= (1-d) (45 % CHGATR + 25% SDX + 15% PDLATR + 10% HNLATR + 5% PRIBID 6M) –poplatky (bližšie informácie nájdete v štatúte Fondu). Fond sa snaží o prekonanie výkonnosti benchmarku, avšak vzhľadom k nepredvídateľným výkyvom trhu môže dochádzať k rôznej miere odchýlenia oboma smermi. Fond nesleduje, ani nekopíruje žiadny index. Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investora, ktorý zamýšľa získať späť svoje investované peňažné prostriedky v dobe kratšej ako 3 roky
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,05 € 0,05 € 0,05 € EUR 165,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 4,76% 0,9841 6 november 2023 / 2,10% september 2023 / -1,26% -18,04% a doba zotavenia 86 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,70 % -0,68 % -1,78 % 2,67 % 3,59 % 0,52 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 1,15 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
33,87 mil. € 10,56 mil. € -75 343,00 € -65 596,00 € -436 605,00 €
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.