UNIQA EUR KontoZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
UNIQA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko UNIQA EUR Konto Zmiešané fondy CZ0008472586
Popis fondu
Cieľom investičnej politiky je poskytnúť podielnikom rast hodnoty ich podielových listov za podmienky, že celkový rizikový profil Fondu minimalizuje možnosť straty v horizonte 6 mesiacov. Dosiahnutie cieľa je realizované investíciami do široko diverzifikovaného portfólia cenných papierov s fixným alebo variabilným úrokovým výnosom a aktívnym riadením úrokového rizika. Fond je konzervatívnym zmiešaným fondom. Majetok Fondu bude v súlade s investičnou politikou investovaný hlavne do nasledovných druhov aktív: zahraničné dlhové cenné papiere, tuzemské dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu a vklady v bankách. Výnosy sú reinvestované. Fond bude investovať do dlhopisov emitentov všetkých kategórií, t.j. do dlhopisov nadnárodných inštitúcií, štátnych dlhopisov, bankových dlhopisov, dlhopisov obchodných spoločností, komunálnych dlhopisov, a pod. Minimálne 50% dlhopisovej časti portfólia musí mať rating aspoň investičného stupňa. Vydávanie a odkupovanie podielových listov Fondu sa realizuje každý pracovný deň. Odkúpenie podielových listov Spoločnosťou je realizované na základe Žiadosti o odkúpenie podielových listov podanej Podielnikom. Spoločnosť odkúpi podielové listy za Aktuálnu hodnotu podielového listu platnú v deň uplatnenia práva na odkúpenie, zníženú o prípadnú zrážku platnú pre daný deň. Dňom uplatnenia práva na odkup sa rozumie pracovný deň, kedy bola Žiadosť o odkup doručená do sídla Spoločnosti. Podielové listy sú odkupované v sídle Spoločnosti. Na území Slovenskej republiky sa podielové listy odkupujú Spoločnosť je povinná odkúpiť podielový list bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti podanej Podielnikom o odkúpenie podielového listu, najneskôr však do pätnástich (15) pracovných dní, pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania podielových listov Fondu. Spoločnosť vykoná výplatu za odkúpené podielové listy najneskôr tretí pracovný deň od uplatnenia práva na odkúpenie, t.j. odo dňa doručenia žiadosti Podielnika (bez ohľadu na skutočnosť, ak je žiadosť predaná prostredníctvom tretej osoby, resp. ak je takáto tretia osoba použitá na jej doručenie), a to bezhotovostným prevodom na účet Podielnika uvedeného v Zmluve. Regionálne a sektorové alokácie a výber jednotlivých dlhopisových titulov sú riadené s cieľom prekonať výnos indexových investícií. Ide o dlhodobú snahu prekonať benchmark, ktorý je stanovený ako: B= (1-d) (LIBID 6M) –poplatky (bližšie informácie nájdete v Štatúte Fondu). Fond nesleduje, ani nekopíruje žiadny index. Tento fond nemusí byť vhodný pre investora, ktorý zamýšľa získať späť svoje investované peňažné prostriedky v dobe kratšej ako 1 rok
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,05 € 0,05 € 0,05 € EUR 165,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 0,47% 0,8304 0 september 2023 / 0,27% apríl 2024 / -0,11% -0,47% a doba zotavenia 83 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,11 % 0,28 % 0,81 % 1,53 % 1,89 % 0,28 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 0,00 % 0,69 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
42,16 mil. € 42,13 mil. € 220 098,00 € 507 936,00 € 11 192 567,00 €
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.