UNIQA EurobondZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
UNIQA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko UNIQA Eurobond Dlhopisové fondy CZ0008473675
Popis fondu
Cieľom investičnej politiky je poskytnúť podielnikom rast hodnoty ich podielových listov za podmienky, že celkový rizikový profil Fondu minimalizuje možnosť straty v strednodobom horizonte. Ciele sú dosahované investíciami do široko diverzifikovaného portfólia cenných papierov s fixným alebo variabilným úrokovým výnosom a nástrojmi peňažného trhu a riadením hotovosti. Fond je dlhopisovým fondom. Majetok Fondu bude v súladu s investičnou politikou investovaný najmä do nasledujúcich druhov aktív: tuzemské dlhové cenné papiere, zahraničné dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu a vklady v bankách Fond bude investovať do dlhopisov emitentov všetkých kategórií, t ,j. do dlhopisov nadnárodných inštitúcii, štátnych dlhopisov, bankových dlhopisov, dlhopisov obchodných spoločností, komunálnych dlhopisov, a pod. Minimálne 50% dlhopisovej časti portfólia musí mať rating alebo aspoň investičný stupeň. Vydávanie a odkupovanie podielových listov Fondu je realizované každý pracovný deň. Odkupovanie podielových listov Spoločnosťou je realizované na základe Žiadosti o odkúpenie podielových listov podanej Podielnikom. Spoločnosť odkupuje podielové listy za Aktuálnu hodnotu podielového listu platnou v deň uplatnenia práva na odkúpenie, zníženú o prípadnúzrážku, platnou pre daný deň. Dňom uplatnenia práva na odkup sa rozumie pracovný deň, v ktorom bola Žiadosť o odkup doručená do sídla Spoločnosti. Podielové listy sú odkupované v sídle Spoločnosti. Na území Slovenskej republiky sa podielové listy odkupujú prostredníctvom organizačnej zložky Spoločnosti, umiestnenej na adrese Kolárska 6, 811 06 Bratislava. Spoločnosť je povinná odkúpiť podielový list bez zbytočného odkladu po obdŕžaní žiadosti podanej Podielnikom o odkúpenie podielového listu, najneskôr však do pätnástich pracovných dní, pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania podielových listov Fondu. Spoločnosť vykoná výplatu za odkúpené podielové listy najneskôr tretí pracovný deň od uplatnenia práva na odkúpenie t.j. odo dňa doručenia žiadosti Podielnika (bez ohľadu na skutočnosť, ak je žiadosť predaná prostredníctvom tretej osoby, resp. ak je takáto tretia osoba použitá na jej doručenie), a to bezhotovostným prevodom na účet Podielnika uvedený v Zmluve. Fond investuje v rámci celého sveta bez sektorového obmedzenia. Fond nesleduje žiadny benchmark, ani nekopíruje iný index. Výnosy sú reinvestované. Doporučený investičný horizont fondu je 3roky.Odporúčanie: tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú odkúpiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 3 roky.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,03 € 0,03 € 0,03 € EUR 165,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 1,97% 0,8461 5 december 2023 / 2,13% máj 2024 / -0,31% -1,42% a doba zotavenia 24 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,23 % 0,47 % 0,21 % 3,02 % 4,11 % -1,93 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 1,37 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
4,20 mil. € 4,20 mil. € 761 778,00 € 757 695,00 € 2 560 936,00 €
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.