UNIQA Selection OpportunitiesZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
UNIQA investiční společnost a. s., organizačná zložka Slovensko UNIQA Selection Opportunities Zmiešané fondy CZ0008472917
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovanie čo najvyššieho dlhodobého zhodnotenia investovaním do zahraničných fondov kolektívneho investovania, ktoré investujú najmä do akcií a dlhopisov spoločností obchodovaných na globálnych trhoch. Fond investuje prevažne do cenných papierov vydávaných iným fondom kolektívneho investovania, ktorý má povolenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má sídlo a skutočné sídlo a podlieha dohľadu. Cieľové fondy sú vyberané tak, aby zloženie cenných papierov, do ktorých investuje, odpovedalo čo najlepšiemu naplneniu investičného cieľa Fondu. Pri výbere konkrétnych fondov sú mimo iné využívané znalosti, informácie a odborný potenciál skupiny AXA. Do portfólia môžu byť vyberané aj tzv. ETF –exchange traded funds, ktoré sú naviazané na rôzne indexy sektorového a regionálneho zamerania, tieto fondy majú obvykle veľmi nízke náklady. V procese výberu fondu je zohľadňovaná ich nákladovosť, tento faktor však nie je rozhodujúcim pre zaradenie fondu do portfólia, dôraz je kladený najmä na dosahovanie široko diverzifikovaného portfólia v rámci typu aktív, sektorov a regiónov. Odkupovanie podielových listov Fondu sa realizuje každý pracovný deň. Odkúpenie podielových listov Spoločnosťou je realizované na základe Žiadosti o odkúpenie podielových listov podanej Podielnikom. Spoločnosť odkúpi podielové listy za Aktuálnu hodnotu podielového listu platnú v deň uplatnenia práva na odkúpenie, zníženú o prípadnú zrážku platnú pre daný deň. Dňom uplatnenia práva na odkup sa rozumie pracovný deň, kedy bola Žiadosť o odkup doručená do sídla Spoločnosti. Podielové listy sú odkupované v sídle Spoločnosti. Spoločnosť je povinná odkúpiť podielový list bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti podanej Podielnikom o odkúpenie podielového listu, najneskôr však do pätnástich (15) pracovných dní, pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania podielových listov Fondu. Spoločnosť vykoná výplatu za odkúpené podielové listy najneskôr tretí pracovný deň od uplatnenia práva na odkúpenie, t.j. odo dňa doručenia žiadosti Podielnika (bez ohľadu na skutočnosť, ak je žiadosť predaná prostredníctvom tretej osoby, resp. ak je takáto tretia osoba použitá na jej doručenie), a to bezhotovostným prevodom na účet Podielnika uvedeného v Zmluve. Fond nekoncentruje svoje investície v určitom regióne. Fond nesleduje žiadny index alebo benchmark a ani nekopíruje žiadny index.Fond bude realizovať operácie s derivátmi len za účelom zníženia rizík z investovania. Tento fond nemusí byť vhodný pre investora, ktorý zamýšľa získať späť svoje investované peňažné prostriedky v dobe kratšej ako 5 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,05 € 0,05 € 0,05 € EUR 165,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 5,66% 1,2650 4 december 2023 / 2,16% august 2023 / -1,76% -24,74% a doba zotavenia 45 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,05 % 2,36 % 4,45 % 5,99 % 8,83 % 4,86 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 5,00 % 1,88 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
64,22 mil. € 22,82 mil. € -27 533,00 € -81 461,00 € 1 660 015,00 €
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.