ČSOB Privátny o.p.f.Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Privátny o.p.f. Fondy krátkodobých investícií CSOB00000003
Popis fondu
Cieľom investičnej politiky Fondu je vytvorenie konzervatívneho portfólia a dlhodobý rast hodnoty majetku. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde predovšetkým do peňažných investícií a dlhopisov vydaných v EUR. V rámci peňažnej zložky sú do Fondu nakupované predovšetkým dlhopisy s krátkymi splatnosťami a vklady v bankách. V rámci dlhopisovej zložky sú nakupované predovšetkým slovenské štátne dlhopisy, štátne dlhopisy ostatných členských krajín, podnikové dlhopisy a hypotekárne záložné listy. Spoločnosť investuje na základe vlastného uváženia v súlade s interne nastavenými procesmi. Dosahované výnosy sa denne zahŕňajú do hodnoty podielových listov, podielnikom sa nevyplácajú. Podielové listy môžu byť vyplatené na požiadanie za aktuálnu hodnotu, ktorú spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 0,5 roka. Bezpečnosť investície má prednosť pred dosahovaným výnosom, čo odráža aj hodnota ukazovateľa 1. Znižovanie rizík sa dosahuje investovaním najmä do nástrojov vydaných kvalitnými emitentmi s kratšími splatnosťami, rozložením investícií medzi viacerých emitentov a riadením likvidity Fondu. Najnižší ukazovateľ však neznamená, že investícia je úplne bezriziková. Môžu nastať neočakávané situácie, ktoré negatívne ovplyvňujú hodnotu investície. Fond neponúka žiadnu kapitálovú ochranu a neposkytuje žiadnu ochranu pred nárastom inflácie.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,04 € 0,04 € 0,04 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 0,16% 1,1748 -1 december 2023 / 0,37% marec 2024 / 0,04% -3,06% a doba zotavenia 314 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,06 % 0,27 % 0,83 % 1,66 % 2,89 % 0,45 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 0,00 % 0,47 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
77,74 mil. € 77,74 mil. € -614 176,00 € 1 345 289,00 € 47 871 085,00 €
Názov spoločnosti
ČSOB Asset Management, správ. spol., .a.s.