ČSOB Vyvážený o.p.f.Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Vyvážený o.p.f. Zmiešané fondy CSOB00000004
Popis fondu
Cieľom investičnej politiky Fondu je vytvorenie rastového portfólia a dlhodobý rast hodnoty majetku. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde predovšetkým do dlhopisov, akcií a nástrojov peňažných trhov. Akciové investície môžu tvoriť od 20% do 50% majetku Fondu. V rámci dlhopisovej zložky sú nakupované predovšetkým štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy a hypotekárne záložné listy. S cieľom zníženia nákladov pri riadení Fondu, sú do majetku Fondu nakupované tiež podielové listy iných akciových, dlhopisových a peňažných fondov spravovaných spoločnosťou alebo spoločnosťami v rámci skupiny KBC. Spoločnosť používa aj finančné deriváty na zabezpečenie investície proti pohybu cudzo menových kurzov. Spoločnosť investuje na základe vlastného uváženia v súlade s interne nastavenými procesmi. Dosahované výnosy sa denne zahŕňajú do hodnoty podielových listov, podielnikom sa nevyplácajú. Podielové listy môžu byť vyplatené na požiadanie za aktuálnu hodnotu, ktorú spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 4 roky.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,05 € 0,05 € 0,05 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 3,87% 1,0864 3 december 2023 / 3,04% október 2023 / -0,90% -26,58% a doba zotavenia 282 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,40 % 1,77 % 3,30 % 7,01 % 10,12 % 1,01 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 0,00 % 1,90 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
29,87 mil. € 29,87 mil. € -69 475,00 € -249 046,00 € -3 579 670,00 €
Názov spoločnosti
ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.