ESPA Bond Euro CorporateZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ESPA Bond Euro Corporate Dlhopisové fondy AT0000658968
Popis fondu
Fond ESPA BOND EURO CORPORATE je dlhopisový fond. Investičným cieľom je priebežný výnos. Na dosiahnutie tohto cieľa sa pre majetok fondu nadobúdajú dlhopisy podnikov so sídlom alebo ťažiskom obchodnej činnosti v Európe prevažne znejúce na eurá, ktoré sú vzhľadom na kreditné hodnotenie uznávanými ratingovými agentúrami, prednostne Standard & Poor´s, zaradené do segmentu investičného stupňa (alebo porovnateľného segmentu) (Corporate-Bonds). Emitenti vsúvislosti s ich predmetom podnikania nepodliehajú žiadnym odvetvovým obmedzeniam. Do podielov v investičných fondoch sa môže celkovo investovať až 10 % majetku fondu. Derivátové nástroje môžu byť použité ako súčasť investičnej stratégie do výšky 49 % majetku fondu a na zabezpečenie aktív. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 6 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
187,33 € 187,33 € 190,14 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 4,10% 0,9609 4 december 2023 / 3,99% september 2023 / -1,31% -14,51% a doba zotavenia 62 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,13 % 0,81 % 0,02 % 5,05 % 5,94 % -2,77 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 0,00 % 0,69 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
535,49 mil. € 2,97 mil. € 1 121,34 € -5 327,56 € -12 054,86 €
Názov spoločnosti
ERSTE-SPARINVEST