ESPA Reserve CorporateZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ESPA Reserve Corporate Fondy krátkodobých investícií AT0000A00GL9
Popis fondu
ESPA RESERVE CORPORATE (predtým ESPA CASH CORPORATE-PLUS) je dôchodkový fond s krátkou úrokovou viazanosťou. Investičným cieľom je nárast kapitálu. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa sa budú získavať investície prevažne pre investičný fond, t. j. minimálne 51 % aktív fondu, ako aj pevne zúročiteľné dlhopisy podnikov, bez geografických alebo priemyselných obmedzení, ako aj bez obmedzení vzhľadom na posudzovanie bonity emitentov (avšak prevažne priamy investičný segment), ako aj variabilne zúročiteľné dlhopisy (predovšetkým iniciátor peňažného trhu) podnikov, vo forme priamo nadobudnutých jednotlivých cenných papierov, teda nie nepriamoalebo priamo cez investičný fond alebo deriváty. Okrem toho sa budú v pridruženej miere nadobúdať aj štátne dlhopisy a vymeniteľné dlhopisy. Do podielov v investičných fondoch sa môže zakaždým investovať až do 10 % a spolu do 10 % aktív fondu. Priemerná durácia (doba viazanosti kapitálu) portfólia ESPA RESERVE CORPORATE neprekračuje 1 rok. Toto umožňuje predovšetkým využitie derivátov. V rámci koncepcie zaistenia sa správcovská spoločnosť okrem iného snaží čo najväčšiu časť rizika cudzej meny zaistiť proti euru prostredníctvom vhodných stratégií. Deriváty úrokových a kreditných nástrojov (opcie, futurity, swapy na kreditné zlyhanie) sa môžu použiť na zaistenie, ako aj na účely špekulácie. Derivátové nástroje sa môžu použiť ako súčasť investičnej stratégie do výšky 35 % aktív fondu a na zaistenie. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Hodnota podielu sa vypočíta v EUR. Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 2 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
143,30 € 143,30 € 144,02 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 0,40% 1,2651 -1 december 2023 / 0,65% marec 2024 / 0,07% -7,30% a doba zotavenia 39 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,08 % 0,47 % 1,47 % 2,86 % 5,17 % 1,02 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,50 % 0,00 % 0,40 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
204,48 mil. € 7,78 mil. € 0,00 € 0,00 € 284,03 €
Názov spoločnosti
ERSTE-SPARINVEST