ESPA Reserve Euro PlusZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ESPA Reserve Euro Plus Fondy krátkodobých investícií AT0000673355
Popis fondu
Der ESPA RESERVE EURO PLUS (predtým ESPA CASH EURO-PLUS)je dlhopisový fond s krátkou úrokovou viazanosťou a jeho investičným cieľom je dosahovať priebežné výnosy. Na dosiahnutie tohto investičného cieľa sa pre investičný fond nadobúdajú prevažne, konkrétne do 100 % majetku fondu, nástroje peňažného trhu v eurách, variabilne úročené dlhopisy úverových inštitúcií so sídlom v Európe, fixne úročené dlhopisy úverových inštitúcií so sídlom v Európe s krátkou až strednodobou zostatkovou splatnosťou, ako aj štátne dlhopisy, ktoré emitujú alebo garantujú štáty z Európy. Okrem nich sa môžu nadobúdať predovšetkým dlhopisy podnikov znejúce na eurá so sídlom s Európe bez odvetvových obmedzení, ktoré sú vzhľadom na kreditné hodnotenie uznávanými ratingovými agentúrami zaradené do segmentu investičného stupňa (alebo porovnateľného segmentu) („Corporate-Bonds"). Dlhopisy High-Yield sa nesmú nadobúdať. V rámci koncepcie zaistenia sa správcovská spoločnosť snaží podľa situácie na trhu podľa vlastného uváženia zaistiť riziko zmeny úrokov pomocou vhodných stratégií (napr. úrokovými futuritami). Do podielov v investičných fondoch sa môže zakaždým investovať do 10 % a celkovo do 10 % aktív fondu. Cieľom fondu je na základe ustanovení fondu schválených Rakúskym dohľadom nad finančným trhom investovať viac ako 35 % svojho majetku do cenných papierov a/alebo do nástrojov peňažného trhu členských štátov, územných jednotiek alebo medzinárodných organizácií verejno-právnej povahy. Derivátové nástroje môžu byť použité ako súčasť investičnej stratégie do výšky 49 % aktív fondu a na zaistenie. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 2 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
119,63 € 119,63 € 120,23 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 0,33% 1,2303 -1 december 2023 / 0,70% marec 2024 / -0,02% -3,72% a doba zotavenia 378 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,08 % 0,38 % 0,87 % 2,23 % 3,92 % 0,74 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,50 % 0,00 % 0,31 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
242,73 mil. € 7,67 mil. € 0,00 € 0,00 € 115,33 €
Názov spoločnosti
ERSTE-SPARINVEST