ESPA Stock Europe PropertyZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ESPA Stock Europe Property Akciové fondy AT0000613617
Popis fondu
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY je akciový fond, ktorého investičným cieľom je nárast kapitálu. Ťažiskom stratégie fondu sú akcie realitných spoločností z Európy. S investičnou stratégiou sú spojené aj riziká cudzej meny. Na dosiahnutie investičného cieľa musia dominovať akcie podnikov z oblasti realít. Emitenti nemusia v súvislosti so svojím sídlom podliehať žiadnym geografickým obmedzeniam. Môžu sa nadobúdať akcie podnikov s nízkou burzovou kapitalizáciu, ako aj akcie podnikov so strednou burzovou kapitalizáciou, ako aj akcie veľkých, medzinárodne významných podnikov s vysokou kapitalizáciou (blue-chips). Do podielov investičných fondov sa môže investovať zakaždým do 10 % a celkovo do 10 % aktív fondu. Derivátové nástroje môžu byť použité ako súčasť investičnej stratégie, najmä na riadenie investičného stupňa, na riadenie výnosov, alebo ako náhrada cenných papierov a na zaistenie aktív. V rámci zaistenia si správcovská spoločnosť okrem iného vyhradzuje právo zaistiť podľa vlastného zváženia krivku akcie podľa situácie na trhu prostredníctvom vhodných stratégií proti kurzovým stratám (napr. futuritami na indexy akcií). V súvislosti s celkovou čistou hodnotou aktív fondu môžu zohrávať deriváty, ktoré slúžia na zaistenie, podstatnú úlohu. Deriváty, ktoré neslúžia na zaistenie, v zásade zohrávajú podružnú úlohu. Fond môže na základe zloženia portfólia vykazovať zvýšenú volatilitu, to znamená, že hodnoty podielov sú aj v rámci krátkych časových úsekov vystavené veľkým výkyvom nahor aj nadol. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 6 rokov
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
269,45 € 269,45 € 274,84 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 20,27% 0,9924 4 november 2023 / 15,84% máj 2024 / -5,55% -119,33% a doba zotavenia 657 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % -0,06 % -7,13 % 8,02 % 16,43 % -7,20 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,00 % 0,00 % 2,13 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
30,99 mil. € 8,33 mil. € 0,00 € 105 693,46 € 239 692,78 €
Názov spoločnosti
ERSTE-SPARINVEST