ESPA Stock Global Emerging MarketsZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ESPA Stock Global Emerging Markets Akciové fondy AT0000A00GK1
Popis fondu
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS je akciový fond, ktorého investičným cieľom je nárast hodnoty. Ťažiskom stratégie fondu sú akcie emitentov so sídlom alebo obchodnou činnosťou na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Emitenti v súvislosti s ich predmetom podnikania nepodliehajú žiadnym odvetvovým obmedzeniam. Môžu sa nadobúdať akcie podnikov s nízkou burzovou kapitalizáciou, ako aj akcie podnikov so strednou aj veľkou burzovou kapitalizáciou. Do podielov v investičných fondoch sa môže zakaždým investovať až do 10 % a celkovo do 10 % aktív fondu. Derivátové nástroje môžu byť použité do výšky 35 % aktív fondu a na zaistenie. Fond môže na základe zloženia portfólia vykazovať zvýšenú volatilitu, to znamená, že hodnoty podielov sú aj v rámci krátkych časových úsekov vystavené veľkým výkyvom nahor aj nadol. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. M Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 6 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
235,98 € 235,98 € 240,70 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 11,30% 1,0724 5 november 2023 / 5,31% október 2023 / -3,61% -86,05% a doba zotavenia 638 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,58 % 2,06 % 7,71 % 9,53 % 10,19 % -2,86 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,00 % 0,00 % 2,09 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
209,96 mil. € 0,47 mil. € 0,00 € 687,89 € -748 948,04 €
Názov spoločnosti
ERSTE-SPARINVEST