ESPA Stock IstanbulZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ESPA Stock Istanbul Akciové fondy AT0000494893
Popis fondu
ESPA STOCK ISTANBUL je akciový fond, pričom ťažisko je na akciách spoločností z Turecka. Investičným cieľom je dlhodobý rast hodnoty a priebežný výnos. S investičnou stratégiou sú aj späté riziká cudzej meny, ktoré sa spravidla nezaisťujú. Na dosiahnutie investičného cieľa sa pre investičný fond obchoduje prevažne s akciami emitentov so sídlom v Turecku alebo emitentov, ktorí kótujú na jednej z búrz s cennými papiermi v Turecku, alebo s ktorými sa obchoduje na riadne fungujúcom trhu s cennými papiermi v Turecku. Môžu sa nadobúdať akcie podnikov s nízkou burzovou kapitalizáciu, ako aj akcie podnikov so strednou burzovou kapitalizáciou, ako aj akcie veľkých, medzinárodne známych a významných podnikov s vysokou kapitalizáciou (blue-chips). Emitenti v súvislosti so svojím predmetom podnikania nepodliehajú žiadnym odvetvovým obmedzeniam. Okrem investovania do akcií sa môžu ťažiskovo nadobúdať aj cenné papiere peňažných trhov znejúce na euro alebo tureckú líru. Okrem toho sa vo veľmi podružnej miere môže investovať aj do dlhopisov. Do podielov v investičných fondoch sa môže zakaždým investovať až do 10 % a celkovo do 10 % aktív fondu. Derivátové nástroje môžu byť použité ako súčasť investičnej stratégie, najmä na riadenie investičného stupňa, na riadenie výnosov alebo ako náhrada cenných papierov a na zabezpečenie aktív. V súvislosti s celkovou čistou hodnotou aktív fondu môžu zohrávať veľmi podstatnú úlohu deriváty, ktoré slúžia na zaistenie, ako aj deriváty, ktoré neslúžia na zaistenie. V rámci zaistenia si správcovská spoločnosť okrem iného vyhradzuje právo zaistiť podľa vlastného zváženia krivku akcie podľa situácie na trhu prostredníctvom vhodných stratégií proti kurzovým stratám (napr. futuritami na indexy akcií). Fond môže na základe zloženia portfólia vykazovať zvýšenú volatilitu, to znamená, že hodnoty podielov sú aj v rámci krátkych časových úsekov vystavené veľkým výkyvom nahor aj nadol. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 8 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
397,76 € 397,76 € 405,72 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
7   Riziko 7 27,61% 1,1120 5 júl 2023 / 15,40% máj 2023 / -8,21% -37,57% a doba zotavenia 8 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
4,86 % -3,82 % 11,82 % 1,28 % 17,86 % 27,76 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,00 % 0,00 % 2,13 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
23,01 mil. € 1,17 mil. € 3 719,90 € -16 348,00 € -267 051,99 €
Názov spoločnosti
ERSTE-SPARINVEST