ESPA Stock JapanZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ESPA Stock Japan Akciové fondy AT0000639067
Popis fondu
ESPA STOCK JAPAN je akciový fond. Investičným cieľom fondu je dlhodobý rast kapitálu. Na dosiahnutie investičného cieľa musia dominovať, to znamená najmenej 51 % majetku fondu, akcie emitentov so sídlom v Japonsku alebo emitentov, ktorí kótujú na jednej z búrz s cennými papiermi v Japonsku, alebo s ktorými sa obchoduje na riadne fungujúcom trhu s cennými papiermi v Japonsku, vo forme priamo nadobúdaných jednotlivých titulov, a to priamo alebo nepriamo cez investičné fondy alebo deriváty. Môžu sa nadobúdať akcie podnikov s nízkou burzovou kapitalizáciu, ako aj akcie podnikov so strednou burzovou kapitalizáciou, ako aj akcie veľkých, medzinárodne známych a významných podnikov s vysokou kapitalizáciou (blue-chips). Emitenti v súvislosti s ich predmetom podnikania nepodliehajú žiadnym odvetvovým obmedzeniam. Cenné papiere (vrátane cenných papierov s vloženými derivátovými nástrojmi) sa nakupujú vo výške minimálne 51 % aktív fondu. Do podielov v investičných fondoch sa môže zakaždým investovať do 10 % aktív fondu a celkovo do 10 % aktív fondu Derivátové nástroje môžu byť použité ako súčasť investičnej stratégie do výšky 49 % aktív fondu a na zaistenie. Fond môže na základe zloženia portfólia vykazovať zvýšenú volatilitu, to znamená, že hodnoty podielov sú aj v rámci krátkych časových úsekov vystavené veľkým výkyvom nahor aj nadol. Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Každý obchodovací deň môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde. Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR. Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 6 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
146,34 € 146,34 € 149,27 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 11,07% 1,1671 4 január 2024 / 5,12% október 2023 / -5,78% -59,70% a doba zotavenia 522 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,36 % 3,09 % 14,08 % 12,26 % 26,86 % 4,33 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,00 % 0,00 % 2,00 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
39,66 mil. € 0,20 mil. € 6 362,12 € 19 375,79 € 31 321,95 €
Názov spoločnosti
ERSTE-SPARINVEST