Global Partners CSOB Duo Bonus 2Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Global Partners CSOB Duo Bonus 2 Štruktúrované fondy LU0935061464
Popis fondu
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 si kladie za cieľ vyplatiť v deň čiastočnej splatnosti polovicu (10 euro ) a v deň konečnej splatnosti polovicu (10 euro )hodnoty počiatočného upísania (ochrana kapitálu) investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy). Cena počiatočného upísania je 20 euro . Minimálna upisovacia hodnota je 1000 eurách. V deň čiastočnej splatnosti dostanete: úhradu prvej polovice hodnoty počiatočného upísania, pred uhradením poplatkov a danín, ktorá sa vypočíta z prvej polovice hodnoty počiatočného upísania. Návratnosť druhej polovice hodnoty počiatočného upísania závisí od vývoja koša akcií. Od dňa čiastočnej splatnosti do dňa konečnej splatnosti (30/09/2021) sa vývoj hodnoty koša stanovuje každé referenčné obdobie (spolu je ich 8), pričom na každú akciu sa vypočítava výnosnosť od počiatočného dátumu. V prípade nárastu hodnoty akcie je stanovená úroková sadzba vzhľadom na individuálny prínos k vývoju hodnoty koša na 6%. V prípade, ak nedôjde k nárastu hodnoty akcie, stanoví sa úroková sadzba vzhľadom na individuálny prínos k vývoju hodnoty koša podľa skutočnej výnosnosti. Výnos s pohyblivou úrokovou sadzbou za jednotlivé referenčné obdobie dosahuje minimálne úroveň 0%. V deň konečnej splatnosti dostanete okrem výnosu s pohyblivou úrokovou sadzbou aj úhradu druhej polovice hodnoty počiatočného upísania. Kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou . Vývoj koša sa vypočítava na základe priemernej hodnoty za konkrétne obdobie. Kalkulácia priemernej hodnoty môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť návratnosť investície a zabraňuje tomu, aby mali vysoké výkyvy kurzov, ku ktorým dochádza v určitých dňoch, významný vplyv na návratnosť investície. Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV), iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 100% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje, na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami. Fond môže investovať až 100 % svojich aktív do cenných papierov vydaných Českou republikou. Fond môže investovať až 100 % svojich aktív do cenných papierov vydaných Slovenskou republikou.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,56 € 10,45 € 10,88 € EUR 1 000,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 0,71% 0,7905 1 máj 2023 / 0,28% júl 2023 / -0,38% -0,75% a doba zotavenia 6 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,09 % 0,19 % -0,38 % -0,38 % -0,85 % -1,23 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 0,90 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -1 347 931,00 € -1 347 931,00 € -1 366 453,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management