Horizon Access Fund RussiaZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Horizon Access Fund Russia Akciové fondy BE0946256212
Popis fondu
Fond Horizon Access Fund Russia má za cieľ dosiahnuť výnos v súlade s indexom MSCI Russia. Index MSCI Russia je vytvorený najmä výberom akcií (ruských) spoločností, ktoré sú aktívne na ruskom trhu. Fond kopíruje charakteristiky zloženia indexu (ako napríklad diverzifikácia sektorov) v maximálnej možnej miere. To sa dosahuje predovšetkým kúpou a predajom akcií z tohto indexu (fyzická replikácia ). Fond môže investovať až 100 % svojich aktív do vkladových potvrdeniek. Fond Horizon Access Fund Russia môže v obmedzenej miere používať derivatívne produkty. Toto obmedzenie na jednej strane znamená, že derivatívne produkty môže používať na realizáciu svojich investičných cieľov (napríklad v rámci svojej investičnej stratégie na zvýšenie alebo zníženie vystavenia sa vplyvu jedného alebo viacerých trhových segmentov). Na druhej strane môže derivatívne produkty používať na odstránenie citlivosti svojho portfólia voči určitému aspektu trhu (ako je zabezpečenie voči menovému riziku). Pokyny súvisiace s podielmi vo fonde sú realizované denne. 7 indikuje, že ide o akciový fond, ktorý veľmi citlivo reaguje na pohyby na trhu. Akciové fondy majú spravidla hodnotu ukazovateľa 6. Akcie neponúkajú zaručený výnos a ich hodnota môže značne kolísať
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
669,98 € 669,98 € 690,08 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
7   Riziko 7 19,12% 1,3816 3 november 2023 / 17,90% október 2023 / -5,22% -86,90% a doba zotavenia 697 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 8,51 % 19,27 % 34,79 % 70,63 % 19,53 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 1,20 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
8,96 mil. € 0,00 mil. € 0,00 € -471 702,00 € -1 918 214,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management