Horizon CSOB Stredny Vyber 1Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Horizon CSOB Stredny Vyber 1 Štruktúrované fondy BE626289012
Popis fondu
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 si kladie za cieľ vyplatiť v deň splatnosti minimálne 90 % ceny počiatočného upísania investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť prípadnú návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy). Návratnosť fondu závisí od vývoja koša 50 akcií. Do výpočtu konečnej hodnoty koša sa však nezahrnie 10 akcií koša dosahujúcich najhoršie výsledky a 10 akcií koša dosahujúcich najlepšie výsledky. Do výpočtu sa teda zahrnie len 30 akcií, od jedenástej po štyridsiatu. Týchto 30 akcií má pri výpočte konečnej hodnoty koša rovnakú váhu. V deň splatnosti (30. 4. 2021): Ak konečná hodnota koša neklesne pod jeho počiatočnú hodnotu, okrem počiatočnej upisovacej ceny sa ako výnos vyplatí 50 % prípadného nárastu hodnoty koša. Ak konečná hodnota koša klesne pod jeho počiatočnú hodnotu, účtuje sa tento pokles ako strata maximálne do výšky 10 % (ročný výnos je - 1.75 % pred uhradením poplatkov a daní). V dôsledku toho dostanete minimálne 90 % ceny počiatočného upísania naspäť. Kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou. Vývoj koša sa vypočítava na základe priemernej hodnoty za konkrétne obdobie. Kalkulácia priemernej hodnoty môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť návratnosť investície a zabraňuje tomu, aby mali vysoké výkyvy kurzov, ku ktorým dochádza v určitých dňoch, významný vplyv na návratnosť investície. Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV), iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti aspoň 90 % hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje; na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,06 € 9,96 € 10,36 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 6,23% 1,0068 1 jún 2024 / 4,68% máj 2024 / -1,64% -6,50% a doba zotavenia 75 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,20 % 0,00 % -0,40 % 1,82 % 4,25 % -0,39 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 0,80 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -4 817 724,00 € -4 818 226,00 € -4 958 059,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management