Horizon USD LowZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Horizon USD Low Zmiešané fondy BE6275363453
Popis fondu
Cieľom Horizon USD Low je ponúknuť potenciálny výnos pomocou priameho alebo nepriameho (prostredníctvom fondov) investovania do akcií a dlhopisov a/alebo nástrojov. Minimálna výška počiatočného upísania je 250 amerických dolárov. Cieľová diverzifikácia je 30 % akcií a 70 % dlhopisov. Správca rozhodne, ktorým aktívam sa podľa odhadov ich vývoja priradí podvážená alebo nadvážená pozícia. Fond môže investovať najmä prostredníctvom iných fondov spravovaných jednou zo spoločností skupiny KBC na základe takých kritérií, ako je transparentnosť investičnej politiky a súlad s investičnou stratégiou fondu.Fond akcií investuje do akcií, kde do úvahy prichádzajú všetky témy a odvetvia. Fond akcií sa môže pohybovať medzi 20 % a 40 % a investuje do svetového výberu akcií. Viac ako 50 % fondu akcií sa investuje do akcií podnikov, ktoré sú kótované v Spojených štátoch. O tomto zložení sa rozhoduje na základe mesačnej investičnej stratégie KBC AssetManagement NV. Fond dlhopisov a/alebo nástrojov peňažného trhu sa môže pohybovať medzi 60 % a 80 %.Do úvahy treba vziať všetky témy, odvetvia a regióny. Až 50 % fondu dlhopisov a/alebo nástrojov peňažného trhu sa môže investovať do nástrojov peňažného trhu, aby sa znížila citlivosť na úrokové sadzby.O tomto zložení sa rozhoduje na základe mesačnej investičnej stratégie KBC Asset Management NV. Fond dlhopisov a/alebo nástrojov peňažného trhu investuje minimálne 50 % do dlhopisov vydaných podnikmi alebo štátmi s úverovým hodnotením typu investment grade* od Standard & Poor's či s podobným ratingom od agentúry Moody’s alebo Fitch, alebo do nástrojov peňažného trhu, ktorých emitent disponuje podobným skóre od niektorej z týchto ratingových Fond dlhopisov a/alebo nástrojov môže ďalej investovať až maximálne 50 % do dlhopisov vydaných podnikmi nebo štátmi s nižším nebo žiadnym ratingom, prípadne do nástrojov peňažného trhu, ktorých emitent disponuje od niektorej z týchtoagentúr nižším skóre alebo žiadne skóre nemá. Dlhopisy môžu mať rôznu životnosť. Horizon USD Low môže do určitej miery investovať do derivátov*. Na jednej strane toto obmedzenie znamená, že deriváty môžu prispieť k dosiahnutiu stanovených investičných cieľov (napr. tým, že v rámci investičnej stratégie zvýšia alebo Na druhej strane sa môžu deriváty použiť na zníženie citlivosti portfólia na určité vplyvy trhu (ako je zabezpečenie proti menovému riziku).Fond opätovne investuje dosiahnuté príjmy tak, ako sa to uvádza v prospekte.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
128,18 USD 128,18 USD 130,10 USD USD 250,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 4,85% 1,2248 4 november 2023 / 4,00% august 2023 / -1,34% -18,11% a doba zotavenia 115 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,73 % 1,54 % 3,55 % 9,17 % 10,60 % 2,05 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 0,00 % 1,23 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
45,28 mil. USD 1,49 mil. € 35 121,00 € 88 706,00 € -106 522,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management