IAD - CE Bond o.p.f.Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
IAD Investments, správ.spol., a.s. IAD - CE Bond o.p.f. Dlhopisové fondy SK3210000012
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosiahnuť vyššie výnosy ako z investícií do domácich štátnych dlhopisov v horizonte minimálne troch rokov. Fond svojím zameraním spadá do kategórie dlhopisový podielový fond a investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov krajín strednej Európy, dlhopisov iných subjektov v menách krajín strednej Európy, v menšej miere krajín južnej a juhovýchodnej Európy, vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách. Investície Fondu sa zameriavajú na región strednej a východnej Európy. Fond nemá odvetvové zameranie. Fond investuje aj do finančných derivátov na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči úrokovému a menovému riziku. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia. Ak je to v záujme podielnikov, Fond môže nadobúdať do majetku aj cenné papiere spoločností zo skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí Spoločnosť. Investor môže denne požadovať vyplatenie podielových listov, ktoré sa mu vyplatia bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti. Výnosy z majetku vo Fonde sú zahrnuté v aktuálnej cene už vydaných podielových listov. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 3 roky.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., alebo prostredníctvom obchodných zástupcov
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,03 € 0,03 € 0,03 € EUR 20,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 3,79% 0,8935 4 november 2022 / 1,82% september 2022 / -1,28% -3,13% a doba zotavenia 7 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,18 % 0,38 % 2,24 % 5,77 % 6,30 % -1,42 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,50 % 0,00 % 2,40 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
9,04 mil. € 8,97 mil. € 263,32 € -1 375,42 € -536 143,63 €
Názov spoločnosti
IAD Investments, správ. spol., a.s.