IAD - Global IndexZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
IAD Investments, správ.spol., a.s. IAD - Global Index Akciové fondy SK3210000020
Popis fondu
Cieľom Fondu je zabezpečiť dlhodobé zhodnotenie investícií v horizonte minimálne päť rokov pozostávajúce najmä z kapitálového zhodnotenia akciových investícií. Fond svojím zameraním spadá do kategórie akciový podielový fond a investuje predovšetkým najmä do akcií verejne obchodovaných fondov (ETF) ako aj podielových listov iných podielových fondov, ktoré sú v mene EUR, USD a JPY, pričom kopírujú akciové indexy predovšetkým ekonomicky vyspelých krajín vo svete. Fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Fond investuje aj do finančných derivátov, avšak výlučne za účelom zabezpečenia sa proti menovému riziku. Fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku Fondu proti akciovému, úrokovému a menovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia. Ak je to v záujme podielnikov, Fond môže nadobúdať do majetku aj cenné papiere spoločností zo skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí Spoločnosť. Investor môže denne požadovať vyplatenie podielových listov, ktoré sa mu vyplatia bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti. Výnosy z majetku vo Fonde sú zahrnuté v aktuálnej cene už vydaných podielových listov. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., alebo prostredníctvom obchodných zástupcov
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,05 € 0,05 € 0,06 € EUR 20,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 10,21% 1,2896 3 november 2023 / 6,34% október 2023 / -4,07% -64,83% a doba zotavenia 932 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,76 % 2,54 % 10,38 % 16,31 % 25,62 % 8,21 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,90 % 0,00 % 3,86 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
137,33 mil. € 137,18 mil. € 54 563,37 € 60 953,36 € -15 214 112,70 €
Názov spoločnosti
IAD Investments, správ. spol., a.s.