IAD - Optimal BalancedSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
IAD Investments, správ.spol., a.s. IAD - Optimal Balanced Zmiešané fondy SK3210000038
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovať dlhodobý výnos z rastu hodnoty akciových ako aj dlhopisových investícií v horizonte 3 až 7 rokov. Fond svojím zameraním spadá do kategórie zmiešaný podielový fond a investuje predovšetkým do akcií verejne obchodovaných fondov (ETF), ktoré kopírujú akciové indexy krajín strednej a východnej Európy, dlhopisov krajín strednej a východnej Európy, dlhopisov iných subjektov v menách krajín strednej a východnej Európy, vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách. Investície Fondu sa zameriavajú najmä na región strednej a východnej Európy. Fond nemá odvetvové zameranie. Fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku Fondu proti akciovému, menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia. Ak je to v záujme podielnikov, Fond môže nadobúdať do majetku aj cenné papiere spoločností zo skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí Spoločnosť. Investor môže denne požadovať vyplatenie podielových listov, ktoré sa mu vyplatia bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti. Výnosy z majetku vo Fonde sú zahrnuté v aktuálnej cene už vydaných podielových listov. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 3 až 7 rokov
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., alebo prostredníctvom obchodných zástupcov
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,02 € 0,02 € 0,02 € EUR 20,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 11,25% 0,8229 6 január 2023 / 5,60% jún 2022 / -5,00% -9,69% a doba zotavenia 10 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-1,24 % -3,04 % 3,71 % 2,02 % -3,18 % -3,43 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,30 % 0,00 % 3,40 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
8,15 mil. € 8,15 mil. € -234 781,09 € -248 141,74 € -4 893 969,29 €
Názov spoločnosti
IAD Investments, správ. spol., a.s.