KBC Bonds Emerging MarketsZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Bonds Emerging Markets Dlhopisové fondy LU0082283374
Popis fondu
Fond KBC Bonds Emerging Markets si kladie za cieľ dosiahnuť návratnosť investovaním najmenej dvoch tretín zo svojich aktív do dlhopisov spoločností, ktoré majú svoje sídlo alebo ktoré vyvíjajú značnú časť svojej hospodárskej činnosti na rozvíjajúcich sa trhoch, akými sú juhovýchodná Ázia, Latinská Amerika, východná Európa a Afrika. Cenné papiere ruských emitentov musia byť kótované na burze, alebo sa s nimi musí obchodovať na riadenom trhu západnej Európy alebo Severnej Ameriky. Konvertibilné dlhopisy a opcie predstavujú maximálne jednu štvrtinu aktív fondu. Fond môže investovať na dlhopisových trhoch , ktoré sú pre individuálnych investorov uzavreté alebo im sú prístupné len v obmedzenej miere. Fond môže svoje aktíva investovať do nástrojov peňažného trhu (maximálne jednu tretinu), do aktív v bankách (maximálne jednu tretinu) a/alebo do akcií a iných podielových cenných papierov (maximálne jednu desatinu). Fond môže investovať až 100 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov s nižším úverovým hodnotením podľa stupňa investičného rizika, tzn. s dlhodobým ratingom na nižšej úrovni než BBB-/Baa3 a krátkodobým ratingom na nižšej úrovni než A3/F3/P3 podľa hodnotenia agentúry Standard & Poor's alebo ekvivalentného hodnotenia agentúry Moody’s alebo Fitch. Fond môže investovať maximálne 10 % svojich aktív do dlhopisov a dlhových nástrojov, ktorým vyššie uvedené ratingové agentúry nepridelili žiadne úverové hodnotenie. Správca fondu si kladie za cieľ optimálne jeho ciele plniť vhodným načasovaním investícií a periodickým pokrytím menového rizika. 4 je typickým ukazovateľom dlhopisového fondu. Väčšina dlhopisových fondov má naozaj hodnotu ukazovateľa 3 alebo 4. Dlhopisové fondy reagujú na pohyby na trhu spravidla menej citlivo ako akciové fondy. Ukazovateľ akciových fondov má skôr hodnotu 6 a v niektorých prípadoch dosahuje dokonca hodnotu 7. Hodnota dlhopisových fondov reaguje citlivo najmä na zmeny úrokových sadzieb. Dôvodom je, že úroková sadzba týchto dlhopisov bola stanovená vopred a nerastie spolu s trhovou úrokovou sadzbou.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
2 461,94 USD 2 437,32 USD 2 486,56 USD USD 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 6,93% 1,0319 3 december 2023 / 5,72% január 2024 / -2,42% -20,33% a doba zotavenia 21 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,87 % 2,64 % 1,93 % 9,38 % 9,72 % -1,70 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,00 % 1,00 % 1,36 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
21,91 mil. USD 1,43 mil. € 0,00 € -8 852,00 € -740,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management